ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

wordpress-sites

12 site που μπορε?τε να φτι?ξετε με το WordPress

Κ?νοντα? π?λι την εντατικ? μου ?ρευνα στο χ?ρο του Web Design με WordPress την προηγο?μενη εβδομ?δα ανακ?λυψα ?να πολ? καλ? Podcast απ? ?ναν αμερικ?νο Web Developer: 12 TYPES OF SITES BUILT WITH WORDPRESS ? στα Ελληνικ? 12 sites που μπορε?τε να φτι?ξετε με το WordPress.

Ο λ?γο? που με παρακ?νησε για να γρ?ψω το συγκεκριμ?νο ?ρθρο ?τανε για να διασκεδ?σω τι? εντυπ?σει? ?τι το WordPress ε?ναι μ?νο blog και ?μα θ?λουμε να κ?νουμε site θα πρ?πει να καταφε?γουμε σε ακριβ? custom designs και σε δ?σκολε? εγκαταστ?σει? CMS ?πω? το joomla, Drupal και ?λα τα ?λλα CMS που δεν οδηγο?ν πουθεν?.

Το podcast του συν?δελφου Αμερικανο? ε?ναι εκπληκτικ? και μου ανο?γει τα μ?τια για να δω ?λο και περισσ?τερε? δυνατ?τητε? για να φτι?ξω ?να site ειδικο? τ?που σε WordPress. Παρ?λο που πολλ?? εφαρμογ?? και πρ?σθετα που προτε?νει σ?μερα ?χουν εγκαταλειφθε?, ?λλα ν?α πρ?σθετα ?ρθανε στο προσκ?νιο για να επεκτε?νουν τι? δυνατ?τητε? του WordPress.

Ποια ?δη site μπορ? να φτι?ξω με WordPress;

 • Squeeze Pages
 • Membership Site
 • Review Site
 • Video Blog
 • Portfolio
 • Forum
 • e-Commerce Store
 • Wiki
 • Social Network
 • Business Directory
 • Job Board
 • Daily Deal Site

Squeeze Pages

Τα Squeeze pages ε?ναι η αγγλικ? ονομασ?α των σελ?δων πωλ?σεων ? των σελ?δων εγγραφ?? σε κ?ποια υπηρεσ?α email neswletter με σκοπ? την δημιουργ?α ? συλλογ? email υποψ?φιων πελατ?ν (prospects ? leads). Αν και μπορε?τε να φτι?ξετε σελ?δε? πωλ?σεων με τα περισσ?τερα WordPress premium Themes ?πω? αυτ? τη? Solostream που περιλαμβ?νουν επιλογ?? για landing pages, μερικ? θ?ματα WordPress ε?ναι ποιο εξειδικευμ?να στα Squeeze Pages.

Μερικ? απ? τ?τοια WordPress Themes ε?ναι τα παρακ?τω:

OptimizePress

Membership Site

Τα site μελ?ν με σκοπ? την παροχ? κ?ποια? υπηρεσ?α? συνεχ?? αυξ?νονται. Πολλ?? εφαρμογ??, WordPress plugins και themes ?χουν δημιουργηθε? για αυτ? το σκοπ?:

Review Site

Ο πιο απλ?? τρ?πο? να φτι?ξετε ?να site αξιολογ?σεων ε?ναι να επιλ?ξετε ?να αν?λογο πρ?σθετο.

Αν επιδι?κετε να βρε?τε κ?τι σε θ?μα, τ?τε ?σω? να σα? αρ?σει το Swagger.

Video Blog

Πολλ?? εταιρε?ε? ?χουνε βγ?λει πληρωμ?να Video Blog Themes. Σ?γουρα θα βρε?τε πολλ? στο WordPress.org. Προσωπικ? σα? προτε?νω το WP Clear Video τη? Solostream.

Portfolio Blog

Τα portfolio blogs ε?ναι πολ? δημοφιλ? αν?μεσα στα φωτογραφικ? sites, τα sites με γ?μου? και β?πτιση, ακ?μα και τα ειδησεογραφικ? sites. ?να ε?χρηστο και SEO Portfolio blog theme ε?ναι το WP Clear Photo, και φυσικ? ε?μαι προκατειλημμ?νο? με τη Solostream!

Forum

Σε forum, πιστε?ω ?τι το bbPress θα μονωπωλ?σει το ενδιαφ?ρον σα? γιατ? ε?ναι μικρ?, ευ?λικτο και μπορε? να προστεθε? σε οποιοδ?ποτε premium theme.

υπ?ρχουν και ?λλα πιο πολ?πλοκα forums για WordPress, αλλ? θεωρ? ?τι το πιο απλ? ε?ναι το καλ?τερο.

e-Commerce Store

Μετ? απ? ενδελεχ? ?ρευνα και αφο? το θ?μα wordpress και e-commerce με πα?δεψε πολ? κατ?ληξα πω? το καλ?τερο plugin ε?ναι το Woocommerce. Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: WordPress E-shop Χαμ?νοι στην Μετ?φραση

Wiki

Το WikiPedia ε?ναι απ? τα μεγαλ?τερα ελε?θερα Wiki sites. Μπορε?τε ?μω? να φτι?ξετε και το δικ? σα? κ?θετο ? οριζ?ντιο wiki με το premium πρ?σθετο WordPress-Wiki.

Social Network

Ποιο? ε?πε ?τι το Facebook ε?ναι το μοναδικ? social media; Κ?θε μ?ρα μεγ?λε? κοιν?τητε? χρηστ?ν συνασπ?ζονται στα ν?α social media που δημιουργο?νται. Μετατρ?ψτε το WordPress σε social media site ? σε community με το πρ?σθετο BuddyPress.

Καλ? θα ?ταν να βρε?τε και αν?λογα θ?ματα που να ταιρι?ζουν καλ? με το BuddyPress.

Business Directory

Υπ?ρχουν δ?ο επιλογ?? αν θ?λετε να κ?νετε μια ιστοσελ?δα Business Directory. Μπορε?τε να αγορ?σετε ?να premium wordpress plugin ? ?να πακ?το θεμ?των απ? την Templatic. Η εμπειρ?α δε?χνει να προτιμ?σετε ?να θ?μα παρ? ?να plugin.

Αν π?λι θ?λετε να κουμπ?σετε σε ?να ?λλο θ?μα το Business Directory, επιλ?ξτε το Business Directory Plugin.

Job Board

Π?λι οι επιλογ?? ε?ναι ? ?να πληρωμ?νο θ?μα σε job board ? ?να plugins ?πω? το Job Manager Plugin. Αν θ?λετε μεγαλ?τερη παραμετροπο?ηση, επιλ?ξτε το θ?μα Job Board απ? την Templatic.

Daily Deal Site

Πρ?τη φορ? που ε?χα ακο?σει για τι? ομαδικ?? αγορ?? ?τανε το 2001, που γενικ? η ιδ?α των ομαδικ?ν αγορ?ν ?τανε ξεν?ρωμα και το ecommerce στην Ελλ?δα σχεδ?ν αν?παρκτο! Η εταιρε?α ?μω? που προωθο?σε την custom εφαρμογ? τη? ομαδικ?ν αγορ?ν ?τανε η Ahead RM και ομολογ? πω? τ?τε ?χασα π?ρα πολ? χρ?νο μαζ? του? π?νω στην απειρ?α μου, ?πω? και με πολλ? ?λλα πρ?γματα που κ?νει ?να? ?πειρο? προγραμματιστ?? ? επιχειρηματ?α? του ?ντερνετ.

Δεν θ?λω να κακολογ?σω την εταιρε?α, η οπο?α αποδε?χθηκε πολ? σοβαρ? με πολ? καλ?? υποδομ?? και ευγενικο?? υπαλλ?λου? και διευθυντ??, αλλ? οι λ?σει που παρ?χει το WordPress ε?ναι πολ? καλ?τερε? και οικονομικ?τερε? απ? τι? custom.

?μα θ?λετε να γ?νετε ? επ?μενη GroupOn του ?ντερνετ μπορε?τε πολ? απλ?:

Μπορε?τε να διαβ?σετε περισσ?τερα για τι? συνεργατικ?? ? κοινωνικ?? αγορ??: Top 5 Group Buying Sites for Daily Deals and Online Coupons

Και τ?ρα μια ?κτακτη ε?δηση!

H Automattic ζητ?ει Happiness Engineer

Αν σα? αρ?σει το WordPress, η εταιρε?α που διαχειρ?ζεται το WordPress.com, η Automattic προσφ?ρει μια θ?ση εργασ?α? ω? Hapiness Engineer! Τα καθ?κοντα σα?; Να παρ?χεται βο?θεια σε ανθρ?που? να χρησιμοποι?σουν τα προ??ντα του WordPress.com και WordPress.org, το jetpack, Gravatar και ?λλα.

Μοι?ζει με ονειρικ? δουλει? ειδικ? αν το WordPress ε?ναι το π?θο? σα? και θ?λετε να προσφ?ρετε τι? τεχνικ?? σα? γν?σει? και το ταλ?ντο σα?. Αν θ?λετε αυτ? την δουλει? και μιλ?τε απτα?στω? αγγλικ?, κ?ντε α?τηση σ?μερα!

Ξ?χασα κ?τι;

Επικοινων?στε μαζ? μου για να μου πε?τε ποιο θ?μα θ?λετε να καλ?ψουμε στα επ?μενα ?ρθρα και στα β?ντεο στο ParaMarketing Blog μου!

?Πηγ??:

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

 

 

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και το WordPress:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看