ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

11 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ SEO TO 2021

Περιεχ?μενα

Γεια σα? φ?λοι μου!

Σ?μερα θα μιλ?σουμε για 11 τρ?που? ? συμβουλ?? για να κ?νετε SEO το 2021.

Πριν μπο?με στο βαθ? θ?μα του SEO, στα βαθι? του SEO, ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ειδικ?? στο SEO, ασχολο?μαι με το SEO π?νω απ? 8 χρ?νια, με την κατασκευ? ιστοσελ?δων π?νω απ? 20 χρ?νια, ?χω το www.richwerk.com, μπορε?τε να γραφτε?τε στο newsletter γιατ? κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να δωρε?ν newsletter για το SEO, το internet marketing και το π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το internet.

?πω? επ?ση? μην ξεχ?σετε να κ?νετε like, subscribe, να αφ?σετε το σχ?λιο σα? κ?τω στο β?ντεο.

Αυξ?στε τα ?σοδα σα? με την Ezoic

Και τ?ρα disclaimer, ο χορηγ?? τη? εκπομπ?? –ναι, βρ?καμε χορηγ? μετ? απ? τ?σο καιρ?- ε?ναι η εταιρε?α Ezoic.

Η Ezoic ε?ναι μια διαφημιστικ? πλατφ?ρμα που σα? επιτρ?πει να αυξ?σετε τα ?σοδα σα? μ?σω του διαφημιστικο? δικτ?ου AdSense. Τι θα πει αυτ?; Αν τρ?χετε τ?ρα στο site σα? AdSense και? τα ?σοδα σα? ε?ναι πενιχρ?, μπορε?τε να τα δεκαπλασι?σετε –ναι καλ? ακο?σατε να τα δεκαπλασι?σετε- μ?σω τη? δ?ναμη? τη? Ezoic.

Η Ezoic ?χει βραβευτε? στι? Η.Π.Α, ?χει συνεργασ?α με τη Google και την AdSense κ?νει βελτιστοπο?ηση διαφημ?σεων, δηλαδ? αναλ?ει του? χρ?στε? και του? επισκ?πτε? του site σα? και δε?χνει τι? κατ?λληλε? διαφημ?σει? στο κατ?λληλο κοιν?.

Επ?ση?, κ?νει βελτιστοπο?ηση των θ?σεων των διαφημ?σεων, με π?ρα πολλ?? θ?σει? πιθαν??. Για μ?να ε?ναι το καλ?τερο δ?κτυο διαφημ?σεων και ε?ναι το μ?νο δ?κτυο που δ?χεται ελληνικ? site.

Για να κ?νετε α?τηση στην Ezoic σ?μερα χρει?ζεται να ?χετε 10.000 μοναδικο?? επισκ?πτε? στο site, δηλαδ? πρ?πει να π?τε στο Google Analytics και να δε?τε ?τι ?χετε 10.000 μοναδικο?? επισκ?πτε? στο site κ?θε μ?να ? π?νω απ? 25.000 page views το μ?να.

Το ?διο διαφημιστικ? δ?κτυο το γρ?φω κι εγ? μ?σα στο site μου www.richwerk.com, με μεγ?λη επιτυχ?α αυτ? τη στιγμ?, με 40.000 page views βγ?ζω 40 ευρ? το μ?να.

Θα μου πε?τε δεν ε?ναι λεφτ? αυτ?.

Πιστ?ψτε με, αν ?τρεχα μ?νο το AdSends δεν θα ?βγαζα ο?τε 5 ευρ? το μ?να. Θα ?ταν γ?ρω στα 4 ευρ? το μ?να οπ?τε τ?ρα με το Ezoic ε?ναι 10 φορ?? π?νω. Οπ?τε ε?ναι κορυφα?ο να το ?χω στο site μου, γιατ? πα?ρνουμε κ?τι και απ? αυτο?? του? ανθρ?που? για τι? διαφημ?σει?.

Γραφτε?τε στην Ezoic σ?μερα εντελ?? δωρ?αν:

https://ezoic.com/?tap_a=6182-5778c2&tap_s=820231-d9897b

Ε?ναι διαφορετικ? το SEO το 2021;

paramarketing-seo2021-low

Και π?με τ?ρα κατευθε?αν αφο? μ?λησα για την Ezoic, 11 συμβουλ?? για να κ?νετε SEO το 2021.

Θα σα? πω τι αλλ?ζει το 2021.

Η Google αλλ?ζει κ?θε μ?να.

Ο αλγ?ριθμο? τη? Google ?χει αλλ?ξει 3.500 φορ?? τον περασμ?νο χρ?νο, πιο παλι? ?λλαζε 600 φορ?? τον χρ?νο, κ?θε χρ?νο οι αλλαγ?? αυξ?νονται με στ?χο την ποι?τητα, με στ?χο να μπερδ?ψει ?λου? εμ?? του? για το τι χρει?ζεται να κ?νουμε για αν?βει ?να site στην Google, να μην μπορο?με να χαλκε?σουμε τον αλγ?ριθμο, ?χει γ?νει πιο ανθεκτικ??, ?χι πιο πολ?πλοκο?, πιο σοφιστικ? α? το πω ?τσι και το SEO αλλ?ζει για να ακολουθε? την Google, σ?μφωνα με το τι χρει?ζεται να κ?νουμε για να βγει ?να site πρ?το.

1 Εγκαταστ?στε και παρακολουθ?στε το Google Analytics

Λοιπ?ν, το πρ?το πρ?γμα που πρ?πει να κ?νετε ε?ναι να παρακολουθε?τε στεν? το Google Analytics. 1 λοιπ?ν ε?ναι το Google Analytics. ?σοι δεν ?χετε εγκατεστημ?νο το Google Analytics στο site σα?, β?λτε το σ?μερα. Δεν γ?νεται να π?με πουθεν?, στον α?ρα.

Π?ρα πολλο? κοιτ?νε μ?νο την κατ?ταξη, λ?νε ?μουν στο 3, ε?μαι στο 5, τ?ρα π?γα στο 2. Κοιτ?ξτε τα συνολικ? τα Google Analytics γιατ? μπορε? να β?λετε keywords, λ?ξει? κλειδι? που να μην ?χουν καν?να ν?ημα,

π.χ. να ?χω β?λει υδραυλικ?? Αθ?να, να βγα?νω πρ?το? αλλ? να μην ?χω καν?να τηλ?φωνο, εν? να ?χω λ?ξει?-κλειδι? ?πω? π?? να φτι?ξω το καζαν?κι ? επισκευ? και να πα?ρνω ?λη τη δουλει? απ? λ?ξει? κλειδι?.

Αυτ? που μετρ?ει ε?ναι το Google Analytics, για να βλ?πουμε με ποιου? ?ρου? αναζ?τηση? βγα?νει το site μα? στην Google, τι ψ?χνει ο κ?σμο? στην Google και απ? πο? ?ρχεται ο μεγαλ?τερο? ?γκο? αναζητ?σεων. Αναλ?στε τα Google Analytics.

2 Παρακολουθ?στε τι? λ?ξει? κλειδι? με κ?ποιο αξι?πιστο πρ?γραμμα μ?τρηση? κατ?ταξη?

Το δε?τερο ε?ναι να μπορ?σετε μ?σω του Google Analytics ? μ?σω του ahrefs που ε?ναι ?να πρ?γραμμα που μετρ?ει την κατ?ταξη και να δε?τε ποιε? λ?ξει? κλειδι? και ποιε? σελ?δε? δεν π?νε καλ? στην Google και να τι? βελτι?σετε.

Το επ?μενο ε?ναι να δε?τε ποιε? σελ?δε? προορισμο? και ποιε? λ?ξει? κλειδι? δεν π?νε καλ? και να τι? βελτι?σετε. Θα πρ?πει να δε?τε τι κ?νει ο ανταγωνισμ??.

Αν ε?στε στη θ?ση 10, θα πρ?πει να δε?τε τι κ?νει η 9 π?νω απ? εσ??.

 • ?χουν κ?νει? κ?ποιο β?ντεο στο YouTube;
 • Γρ?ψανε πιο χρ?σιμο ?ρθρο;
 • Ε?χαν μεγαλ?τερη πυκν?τητα λ?ξεων κλειδι?ν;
 • Ε?χαν περισσ?τερα backlink;

?ρα πρ?πει να ?χουμε και ?να πρ?γραμμα που να αναλ?ει το on-page SEO και ?να πολ? καλ? πρ?γραμμα αυτ? τη στιγμ? ε?ναι το Ahrefs, δεν συνεργ?ζομαι μαζ? του? γιατ? δεν ?χει affiliate πρ?γραμμα, ε?ναι λ?γο ακριβο?τσικο γ?ρω στα 90 ευρ? το μ?να, αλλ? θα σα? λ?σει τα χ?ρια και θα σα? βοηθ?σει να αν?βετε στην Google κατακ?ρυφα.

3 Δημιουργ?στε για κ?θε λ?ξη κλειδ? μια σελ?δα προορισμο? με μοναδικ? περιεχ?μενο

Π?με στο νο?μερο 3.

Το νο?μερο 3 για το 2021 ε?ναι ?τι θα πρ?πει για κ?θε λ?ξη κλειδ? να δημιουργ?σετε μοναδικ? περιεχ?μενο και γ?ρω απ? αυτ? το περιεχ?μενο να πι?σετε και δευτερε?ουσε? λ?ξει? κλειδι?.

Για παρ?δειγμα, αν ?χω γρ?ψει ?να ?ρθρο για το SEO, τι ε?ναι SEO ? τι ε?ναι το SEO, βασικ? λ?ξη κλειδ? ε?ναι το τι ε?ναι το SEO αλλ? μπορε? να πι?νω και το SEO ω? λ?ξη κλειδ? ? SEO συμβουλ?? ? ορισμ?? SEO ? τι ε?ναι η βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? που ε?ναι στα ελληνικ? το SEO ? τι ε?ναι Search Engine Optimization που σημα?νει ?τι με μια σελ?δα ? ?να ?ρθρο να πι?σω μια πρωτογεν? λ?ξη κλειδ? και δι?φορε? δευτερε?ουσε? ? δευτερογενε?? λ?ξει?-κλειδι?.

Αυτ? ε?ναι πολ? σημαντικ? γιατ? δεν θα χρειαστε? να γρ?ψω 3 ?ρθρα.

Για παρ?δειγμα, εγ? στο site μου επειδ? τα ?ρθρα τα ?χω γρ?ψει κατ? καιρο?? τα τελευτα?α 8 χρ?νια, ε?χα γρ?ψει ?ρθρο για το SEO, δεν ε?χα πι?σει τι ε?ναι SEO γιατ? δεν ε?χα γρ?ψει τ?ποτα, αναγκ?στηκα να γρ?ψω τι ε?ναι SEO, να γρ?ψω για τη βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? χωρ?? να ?χω γρ?ψει τι ε?ναι και π?ει λ?γοντα?.

?τσι ?χω 4 ?ρθρα, ?να ?ρθρο ?χει και 9.500 λ?ξει?, συνολικ? ?χω γρ?ψει π?νω απ? 15.000 λ?ξει? για να πι?σω ?ναν ?ρο αναζ?τηση? που θα μπορο?σα να τον πι?σω μ?νο με μια σελ?δα.

Τερ?στιο? κ?πο?, πολ? κακ? για το τ?ποτα, γιατ? πιστ?ψτε με στο internet SEO η σπατ?λη π?ρων θα σα? οδηγ?σει σε αδι?ξοδο. Κανε?? δεν ?χει απερι?ριστου? π?ρου?.

Υπ?ρχει συγκεκριμ?νο? χρ?νο?? και συγκεκριμ?νο κ?στο? για να γρ?ψω ?να ?ρθρο, μια σελ?δα, ?να β?ντεο. Α? προσ?ξουμε τι πρ?πει να πι?σουμε για να ?χουμε.

4 Διαφοροποι?στε το link profile σα?

Π?με στο νο?μερο 4, διαφοροποι?στε το link profile σα?.

Μιλ?σαμε σε προηγο?μενο β?ντεο για το backlink profile, γιατ? π?ρα πολλο? φοβο?νται ?τι θα τιμωρηθο?ν απ? τη Google αν π?ρουν ?να spam backlink ? αν του? δ?σει ?να porn site backlink ? αν ο ανταγωνιστ?? του? του? κ?νει μια επ?θεση με spam backlink ? Negative SEO.

Προσ?ξτε, τα spam links η Google κατ? κ?ριο λ?γο τα καταπ?νει και δεν του? δ?νει σημασ?α και τα ?δια τα site τη? Google δ?χονται επιθ?σει? κ?θε μ?ρα, αυτ? ε?ναι δεδομ?νο.

Το θ?μα ε?ναι ?τι πρ?πει να ?χετε ?να backlink profile που να ε?ναι καθαρ?, να ε?ναι White Hat δηλαδ? λευκ? SEO χωρ?? μαμουνι?? μ?σα και backlink απ? περ?εργα site, απ? pps ? απ? μεμονωμ?να site στην Google ? απ? ?σχετα site για εσ??.

?τσι το backlink profile σα? πρ?πει να ε?ναι διαφοροποιημ?νο, γιατ? για παρ?δειγμα αν γρ?ψω 10 guest post και π?ρω 10 backlinks απ? διαφορετικ? site θα ?χω διαφοροπο?ηση γιατ? αν π?σει το ?να θα ?χω τα ?λλα 9, αν π?σουν τα 2 θα ?χω τα ?λλα 8.

Α? υποθ?σουμε ?τι μα? το ?βγαλε το link ο webmaster ? αν η Google το ?κανε de-index, χ?σαμε το backlink που σημα?νει ?τι δεν πρ?πει να πα?ρνουμε backlink απ? ?μοια site με του? ?διου? web masters.

? να μπο?με σε ανταλλαγ? με 3 site και σε αυτ? να βασιστο?με για το ranking μα?, την κατ?ταξη μα?.

Πρ?πει να ?χουμε backlink profile:

 • απ? το Facebook,
 • απ? το Pinterest,
 • απ? το Vrisko,
 • απ? τον Χρυσ? Οδηγ?,
 • απ? ?λλου? εταιρικο?? καταλ?γου?,
 • απ? ξ?να site,
 • απ? site τη? Google,
 • απ? το δικ? μου site αν σα? αναφ?ρω,
 • απ? ?λλα κλαδικ? site,
 • απ? εφημερ?δε?,
 • περιοδικ?,
 • απ? τη Wikipedia,
 • απ? ?που μπορ? να π?ρω backlinks που ε?ναι δι?σπαρτα και να μην ?χουν συνοχ? ?τι ε?ναι ?λα απ? το ?διο site, το ?διο IP, το ?διο domain, ?λα ελληνικ? και π?ει λ?γοντα?.

Πρ?πει να ?χω backlink profile δι?σπαρτο και διαφοροποιημ?νο για να μην κινδυνε?ω απ? την Google ? να κινδυνε?ω λ?γο.

5 Αφαιρ?στε τα Google Featured Snippets

FAQ-FEAUTED-SNIPPET-7

Το π?μπτο ε?ναι μην βγα?νετε στα Google Featured Snippets. Μην κ?νετε Featured Optimization, ξεχ?στε το.

Ε?χαμε μιλ?σει π?ρυσι που ε?χαν βγει τα Google Features Optimization, τα Google Features δηλαδ?, π?? να πι?σει το Google Feature Snippet για να βγει? στην πρ?τη θ?ση και να βγα?νει? πρ?το αποτ?λεσμα.

Το πρ?βλημα ε?ναι ?τι πα?ρνουμε 0 click, δηλαδ? ?μα εγ? ω? Paramarketing βγω στην πρ?τη σελ?δα, που ?χουν βγει κ?ποιε? λ?ξει?, Google Feature Optimization, για το Google Snippet? θα διαβ?σω την απ?ντηση στην Google τι ε?ναι SEO, ε?ναι αυτ?, αυτ? και αυτ?.

Θα μπει κανε?? στο site μου; ?χι.

?χει παρατηρηθε? πτ?ση ?ω? και 70% στα click των CTR που θα κ?νει ο χρ?στη? για να μπει στο site σα?, αν διαβ?σει το feature snippet.

?ρα, ξεχ?στε το και αφ?στε τον ανταγωνιστ? σα? να το πι?σει κι α? ε?στε δε?τερο?, τρ?το?, τ?ταρτο? αρκε? να μπει ο χρ?στη? στο site σα?.

6 Χρησιμοποι?στε μοναδικ?? και δικ?? σα? εικ?νε? ? φωτογραφ?ε?

Γιατ? να μπει στο site;

Αυτ? ε?ναι το μυστικ? του conversion, η μετατροπ? του χρ?στη σε πελ?τη ε?ναι να σα? δει τουλ?χιστον 7-12 φορ??, ?ρα θα πρ?πει να σα? δει κ?μποσε? φορ?? πρ?τα και να μπει στο site σα? για να γ?νει πελ?τη?, οπ?τε το αποφε?γουμε. 6, πρ?πει να βελτιστοποι?σουμε τι? εικ?νε?.

Οι εικ?νε? και η βελτιστοπο?ηση εικ?νων ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ??, θα σα? εξηγ?σω.

Θα σα? πω, το 6 π?ει με το 7, θα σα? το πω σε λ?γο.

Πρ?πει να ?χουμε μοναδικ?? εικ?νε?, ?χι απ? το shutterstock, ?χι κλεμμ?νε? απ? του? ανταγωνιστ?? και πρ?πει να ε?ναι branded, ?σο πιο προσωπικοποιημ?νε? γ?νεται.

Κοιτ?ξτε το blog μου ?τι ?χω π?ντα εικ?νε? με τον εαυτ? μου γιατ? ε?ναι personal blog ? personal branding blog για το SEO και δεν μπορο?ν να κλαπο?ν γιατ? αν τι? β?λει διαφημ?ζει εμ?να, εν? θ?λει να διαφημ?σει το site του.

Δεν υπ?ρχει ?λλο? Διβρ?μη?, ο Διβρ?μη? ε?ναι ?να?, το ?διο ε?στε και εσε?? για αυτ? αν χρησιμοποι?σετε εικ?νε? που ε?ναι μοναδικ?? και ε?ναι branded, ?πω? η Mercedes χρησιμοποιε? εικ?νε? απ? τα αυτοκ?νητα τη?, δεν μπορε? να τι? κλ?ψει η BMW, μπορε? να τι? π?ρει η αντιπροσωπ?α με αυτοκ?νητα Mercedes και μπορε?τε να βγ?λετε εικ?νε? που να ε?στε εσε?? μ?σα ? να μιλ?τε, δεν μπορε? να σα? κλ?ψει ο ανταγωνιστ?? γιατ? διαφημ?ζετε εσ??.

Μην ξεχν?με να β?ζουμε alt text στι? εικ?νε?, οι εικ?νε? να ε?ναι branded και ?τι η δ?ναμη τη? εικ?να? ε?ναι πολ? σημαντικ? γιατ? παρ?γουν διαφορετικ? αποτελ?σματα στην Google, οι χρ?στε? κ?νουν click στην Google και του? βγ?ζει στο site.

7 Κ?ντε και λ?γο Pinterest!

pinterest-seo-2021

Το νο?μερο 7 ε?ναι αξιοποι?στε τη δ?ναμη του Pinterest.

Το Pinterest ε?ναι δικ? του SEO και ε?ναι μηχαν? αναζ?τηση? εικ?νων.

?ταν ?χετε βελτιστοποιημ?νε? εικ?νε? στο 6, μπορε?τε να κ?νετε repin ? pin την εικ?να στο Pinterest και να μπε?τε σε συλλογ??, ε?ναι αξι?πιστη πηγ? traffic. Ειδικ? σε ρο?χα, σε παπο?τσια, σε τσ?ντε?, σε δι?φορα γενικ?.

Δηλαδ? κ?ποιο? κοιτ?ει συλλογ?? σε ρο?χα,? παπο?τσια, μ?δα, κοιλιακο??, το οτιδ?ποτε, μπα?νει απ? το Pinterest στο site και διαβ?ζει γι αυτ?. Ε?ναι πολ? σημαντικ? πηγ? και πολλο? στην Αμερικ? προσλαμβ?νουν Pinterest web manager που ασχολο?νται με το να κ?νουν Pin/ re pin συλλογ?? κ?θε βδομ?δα, μαζε?ουν κ?σμο και αυξ?νουν το traffic προ? την ιστοσελ?δα σα?.

8 Φτι?ξε Mobile First Sites

Π?με στο 8, μην ξεχ?σετε το site σα? να ε?ναι mobile friendly και να ?χουν πρ?τα SEO για κινητ? και μετ? για σταθερ?? συσκευ??.

Στην ουσ?α το site σα? πρ?πει να ε?ναι σχεδιασμ?νο mobile first indexed, γιατ? το 70% των κινητ?ν συσκευ?ν ε?ναι αυτ? που ευθ?νεται για την επισκεψιμ?τητα σ?μερα, δηλαδ? ?μα κοιτ?ξετε το Google Analytics μ?νο το 30% μπα?νει απ? το desktop για αναζ?τηση, εν? το 70% μπα?νει απ? κινητ? ?πω? εγ? σ?μερα.

Το κινητ? ε?ναι επ?κταση του χεριο? μα? κι αυτ? η τ?ση θα επεκταθε? στο 95-99% γιατ? σταθερ? υπολογιστ? θα ?χουν επαγγελματ?ε? του internet ?πω? ε?μαι εγ? ? επαγγελματ?ε? που εξαρτ?νται απ? τον υπολογιστ? ?πω? ο αρχιτ?κτονα?, ο πολιτικ?? μηχανικ?? , ο? δικηγ?ρο?, ο γραφ?στα?.

Δεν θα ?χει πλ?ον σταθερ? υπολογιστ? ? laptop η μ?να μου, η γιαγι? σα?, ο παππο?? σα?, τα παιδι? σα? αν δεν ?χουν κ?ποια σχ?ση με την τεχνολογ?α, αν δεν ?χουν κ?ποιο επ?γγελμα τεχνολογ?α? ?πω? ο λογιστ??, ο ειδικ?? στο SEO, ο προγραμματιστ??.

Γιατ?;

Γιατ? ?λα γ?νονται με το κινητ?.

Με το Viber Μπορ? να μιλ?σω απ? κινητ?, με το Skype μπορ? να μιλ?σω απ? κινητ?, η τιμ? των smartphones ?χει π?σει, ?χουν ?πειρε? δυνατ?τητε? και δεν χρει?ζεται να ξοδ?ψω ?να χιλι?ρικο για ?να laptop.

Θα ξοδ?ψω ?να χιλι?ρικο για ?να Samsung Note? και θα το κρατ?σω 2,3,4,5 χρ?νια και θα κ?νω τη δουλει? μου.

Εμ?να με ?χει βολ?ψει π?ρα πολ?, ?λε? τι? κλ?σει? σε Viber, Skype τι? κ?νω απ? κινητ? αλλ? δεν μπορ? να κ?νω τα π?ντα απ? κινητ?, γιατ? ε?μαι ειδικ?? στο SEO και πρ?πει για να γρ?ψω ?να ?ρθρο ? να γυρ?σω ?να β?ντεο να χρησιμοποι?σω και σταθερ? υπολογιστ?.

Αν δεν ?μουν ειδικ?? στο SEO, δεν θα ε?χα σταθερ? υπολογιστ? για καν?να λ?γο πιστ?ψτε με.

9 Χρησιμοποι?στε καθαρ? URLs ? permalinks

Π?με στο νο?μερο 9, θα πρ?πει να χρησιμοποι?σουμε καθαρ? URL και meta descriptions, πιστ?ψτε με αν ?χετε μια λ?ξη κλειδ? ειδικ?? στο SEO Αθ?να, ε?ναι καλ?τερο να γρ?ψω αυτο?σιο στο URL ειδικ?? στο SEO Αθ?να ? ειδικ?? SEO Αθ?να παρ? να γρ?ψω ειδικ?? SEO Αθ?να βελτιστοπο?ηση σελ?δων Google.

Αυτ? το πολ? στριμωγμ?νο URL δεν βοηθ?ει στην Google, το ?χω δοκιμ?σει και π?νε καλ?τερε? στι? λ?ξει?-κλειδι? τα καθαρ? URL που ?χουν ακριβ?? στοχευμ?νη τη λ?ξη κλειδ?.

Το ?διο θα πρ?πει να συμβα?νει και στο meta description, δηλαδ? θα πρ?πει να γρ?ψω ειδικ?? SEO Αθ?να καλ?στε στο τ?δε τηλ?φωνο για βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων. Αυτ?.

Δεν ε?ναι καλ? να γρ?ψω ειδικ?? SEO Αθ?να, βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων, βελτιστοπο?ηση Google, προ?θηση ιστοσελ?δων. Δεν ε?μαστε λα?κ? αγορ? να πουλ?με πατ?τε?, κρεμμ?δια, φρ?ουλε?, ?λα μαζ? αλαμο?ρα.

Ε?μαστε ειδικο? στο SEO Αθ?να μ?νο αυτ?. ?λα τα παρελκ?μενα, προ?θηση ιστοσελ?δων Αθ?να θα τα πι?σει και αυτ? η σελ?δα εφ?σον ?χετε περιεχ?μενο που πι?νει τα συμφραζ?μενα.

Το ?χω δοκιμ?σει, ε?ναι καλ?τερο αυτ?.

Θα μου πε?τε γιατ? ?χει? 15 σελ?δε?, γιατ? ?ταν τι? ?γραφα δεν ?ξερα ?τι πρ?πει να ?χω ομ?δα λ?ξεων κλειδι?ν και με κ?θε σελ?δα προορισμ? να μπορ? να πι?σω παραπ?νω απ? 1 λ?ξει? κλειδι?.

10 Το NAP σα? θα πρ?πει να ε?ναι συγκροτημ?νο και επακριβ?? σαν σφραγ?δα

-Στο β?ντεο λ?γω κεκτημ?νη? ταχ?τητα? παρ?λειψα το 10 το οπο?ο ε?ναι το NAP.-

Το NAP ε?ναι το Name, Address, Phone για την ιστοσελ?δα? σα? αν αυτ? ε?ναι τοπικ? επιχε?ρηση. Και πα?ζει καταλυτικ? ρ?λο μαζ? με τη σωστ? διατ?πωση του GMB στα τοπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google και στου? χ?ρτε?, δηλαδ? στο Google Maps.

Παρ?δειγμα το NAP θα πρ?πει να ε?ναι ?τσι:

?νομα Επιχε?ρηση? Λ?ξη Κλειδ?

Διε?θυνση

Τηλ?φωνο

Απ? κ?τω μετ? και με κεν? θα μπορε? να ε?ναι το email και το site.

Παραδε?γματα σωστο? NAP:

1 Montclair Roofing & Contracting

Montclair Roofing & Contracting
120 Midland Ave, Montclair, NJ 07042, United States
+1 973-985-3333

info@montclairroofingcontracting.com
https://montclairroofingcontracting.com

2 ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Λεωφ. Αλεξ?νδρα? 112, Αθ?να 114 72
21 0883 8479

apofraxeisath@gmail.com

11 Κ?ντε το δικ? σα? καν?λι στο YouTube

Και π?με και στο 11 που ε?ναι να κ?νετε δικ? σα? καν?λι στο YouTube. Το YouTube ε?ναι η δε?τερη μηχαν? αναζ?τηση? παγκοσμ?ω?, ε?ναι και social media αλλ? κυρ?ω? ε?ναι η δε?τερη μηχαν? αναζ?τηση? μετ? την Google και αν?κει στην Google.

Δεν ?χουν τον ?διο ανταγωνισμ? με τη Google, β?βαια το β?ντεο χρει?ζεται και κ?μερα σαν αυτ? που ?χω μπροστ? μου που ε?ναι η DSLR Nikon 5300, χρει?ζεται το μικρ?φωνο το Yeti που ?χω αυτ? τη στιγμ? εδ? για να κ?νω τι? καταγραφ??, απ? π?σω υπ?ρχουν κ?ποια φ?τα, ?χω κ?νει ?να μ?νι στο?ντιο στο γραφε?ο μου για να μπορ?σω να γυρ?σω το πολ? χρ?σιμο β?ντεο με συμβουλ?? για να κ?νετε SEO το 2021.

?μω?:

 1. δεν ?χει τον ?διο ανταγωνισμ?,
 2. δεν ?χει δε?τερον το ?διο CTR.

?χει καλ?τερο CTR δηλαδ? ποσοστ? μετατροπ?ν επισκεπτ?ν σε πελ?τε?, δηλαδ? ?μα δουν 1000 ?τομα το β?ντεο ε?ναι σ?γουρο ?τι θα με π?ρουν τηλ?φωνο οι 20, εν? αν διαβ?σουν 1000 ?τομα το ?ρθρο στο blog, δε θα με π?ρουν τηλ?φωνο οι 20.

?χει καλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?ν, το καλ? β?ντεο και η εικ?να, ?πω? αυτ? το β?ντεο αυτ? τη στιγμ? που σα? λ?ει τι πρ?πει να κ?νετε.

Επειδ? το YouTube SEO ε?ναι στη φ?ση που ?ταν το Google SEO 7 χρ?νια πριν, πρ?πει ?μεσα να φτι?ξετε το καν?λι σα? στο YouTube.

?χω σχετικ? β?ντεο για το YouTube SEO και τι πρ?πει να κ?νετε για να ξεκιν?σετε και να αρχ?σετε να γρ?φετε τα πρ?τα β?ντεο σα? με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?? που ?χετε στο blog σα?, στο site σα?.

12 Εξτρα συμβουλ? Κ?ντε για κ?θε λ?ξη κλειδ? και ?ρθρο και β?ντεο

Ε?ναι πολ? σημαντικ? να ξ?ρετε πω? τα αποτελ?σματα στο YouTube ε?ναι ξεχωριστ? απ? τα αποτελ?σματα στην Google που σημα?νει ?τι αν κ?νω ?να β?ντεο στο YouTube τι ε?ναι το SEO στην Google θα εμφανιστε? και το β?ντεο και το ?ρθρο αντ?στοιχα, ?ποτε πι?νω 2 αποτελ?σματα αναζ?τηση? και γι αυτ? ε?ναι πολ? σημαντικ? να βιντεοποι?σετε ? να βιντεοσκοπ?σετε ?λα τα ?ρθρα σα? ?πω? κ?νω κι εγ? αυτ? τη στιγμ?, και ?ρθρο και β?ντεο.

Γραφτε?τε στο Καν?λι μου και και στο Newsletter μου

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

Αυτ? για σ?μερα, ?μα σα? ?ρεσε το β?ντεο να κ?νετε like, subscribe, να αφ?σετε σχ?λιο κ?τω στο β?ντεο, τα σχ?λια μα? ανεβ?ζουν στο YouTube, ε?ναι παρ?γοντα? κατ?ταξη?, μα? βοηθ?νε να αφουγκραστο?με τι θ?λετε και να κ?νουμε β?ντεο. Να κ?νετε like, να κ?νετε εγγραφ? στο newsletter μου, κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να newsletter.

Αυξ?στε τα ?σοδα σα? με την Ezoic

Να σα? πω για τον χορηγ? τη? εκπομπ?? την Ezoic, εγ? προσωπικ? ε?μαι influencer και συμμετ?χω στο πρ?γραμμα προ?θηση? τη? Ezoic, στο site μου paramarketing για να τρ?χω διαφημ?σει? τη? πλατφ?ρμα? AdSense.

?μω?, δεν πληρ?νομαι το ?διο ?πω? ?να site τη? AdSense που μπορε? να π?ρει 10 ευρ? το μ?να, πληρ?νομαι λ?γο παραπ?νω που ε?ναι το δεκαπλ?σιο που ε?ναι γ?ρω στα 6$/1000 προβολ?? που σημα?νει ?τι αν ?χω 40.000 page views θα π?ρω 240 ευρ?.

Δεν ε?ναι ακριβ?? τ?σο, αλλ? θ?λω να σα? πω ?τι ε?ναι πολ? μεγαλ?τερο το ποσ? απ? ?σο θα ?ταν αν ε?χα μ?νο AdSense. Χρει?ζεται λογαριασμ?? AdSense γιατ? τρ?χει διαφημ?σει? μ?σω τη? Google, κ?νει βελτιστοπο?ηση θ?σεων στο site σα?, κ?νει βελτιστοπο?ηση ταχ?τητα? στο site σα? γιατ? οι διαφημ?σει? ?χουν πρ?βλημα φ?ρτωση? και κ?νει και βελτιστοπο?ηση του κοινο? σα? γιατ? δε?χνει προσωποποιημ?νε? διαφημ?σει? στο κατ?λληλο κοιν?.

?χω το link εγγραφ?? στην Ezoic απ? κ?τω, αν ?χετε πρ?βλημα με την εγγραφ? σα? μπορε?τε να με καλ?σετε ? να στε?λετε μ?νυμα με την φ?ρμα επικοινων?α? και θα χαρ? πολ? να τα ξαναπο?με την ?λλη Δευτ?ρα στι? 9.

Γραφτε?τε εντελ?? δωρε?ν στην Ezoic:

Γραφτε?τε στην Ezoic σ?μερα εντελ?? δωρ?αν:

https://ezoic.com/?tap_a=6182-5778c2&tap_s=820231-d9897b

Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看