ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

11 Μυστικ? SEO που δεν θα σα? τα πει καν?να? στη Google!

Περιεχ?μενα

Γεια σα? φ?λοι μου, σε μια μικρ? ?ρευνα που ?κανα με τη λ?ξη κλειδ? ΜΥΣΤΙΚΑ SEO στα αγγλικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? ( για την ακρ?βεια ο ?ρο? αναζ?τηση? που χρησιμοπο?ησα στη Google ?ταν το SEO SECRETS ) ε?δα ?τι τα αποτελ?σματα στην πρ?τη σελ?δα αποτελεσμ?των αναζ?τηση? δεν ?ταν και τ?σο ικανοποιητικ? με β?ση αυτ? που περ?μενα.

Για να σα? το πω ευθ?ω? με ειλικρ?νεια, απογοητε?τηκα απ? την Google και απ? τι? ιστοσελ?δε? που φιγουρ?ρουν στι? πρ?τε? θ?σει?, ακ?μα και στην θ?ση μηδ?ν με το Featured Snippet, για το οπο?α ε?χα μιλ?σει σε προηγο?μενο ?ρθρο στο Πω? να κατακτ?σετε τα SERPs (Search Engine Results Pages);, που ε?ναι το πρ?το αποτ?λεσμα αναζ?τηση? στη Google πριν το αποτ?λεσμα ?να και λ?γεται αποτ?λεσμα μηδ?ν ? θ?ση μηδ?ν.

Ο λ?γο? που απογοητε?τηκα ?τανε γιατ? καν?να απ? τα ?ρθρα που δι?βασα δεν περιε?χε κατ? την ?ποψη μου ω? ειδικο? στο SEO, το ποιο ε?ναι το μυστικ? για να πετ?χει κ?ποιο? στο SEO ? ποια ε?ναι τα μυστικ? για να πετ?χει κ?ποιο? στο SEO.

Μ?λιστα σε ?να απ? αυτ?, που δεν θ?λω να κατονομ?σω, οι συμβουλ?? που αναφερ?ταν μ?σα για να τι? εφαρμ?σει κ?ποιο? θα πρ?πει να ?χει τρ?α μ?στερ στο μ?ρκετινγκ και ?να στι? γλ?σσε? προγραμματισμο?.

?τσι βρ?κα την ευκαιρ?α να αναφερθ? σε 11 μικρ? μυστικ? του SEO που δεν θα μπορ?σετε να τα βρε?τε ποτ? στην Google ?μα ψ?ξετε σε ?λλε? ιστοσελ?δε? εκτ?? απ? την δικ? μου.

1 Βρε?τε τι περιεχ?μενο αναζητ?νε οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? στη Google και δημιουργ?στε το

Θα ξεκιν?σω πρ?τα με τα βασικ?. Και το βασικ?τερο ?λων ε?ναι το περιεχ?μενο.

Γιατ? ?μω? το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι το βασικ?τερο ?λων και για παρ?δειγμα δεν σα? δ?νω μια συμβουλ?, του τ?που δημιουργ?στε backlinks;

Το περιεχ?μενο ε?ναι το σημαντικ?τερο πρ?γμα στο SEO γιατ? η Google ταξινομε? περιεχ?μενο και ?χι κεν? URLs. Δεν ταξινομε? domain names ? κεν?? ιστοσελ?δε? αλλ? το περιεχ?μενο που υπ?ρχει μ?σα σε αυτ?? τι? ιστοσελ?δε?.

Θα το ξαναπ?:

Το περιεχ?μενο ε?ναι το σημαντικ?τερο πρ?γμα στο SEO γιατ? η Google ταξινομε? περιεχ?μενο και ?χι κεν? URLs.

Για το θ?μα ποιοτικ? περιεχ?μενο ?χω γρ?ψει δεκ?δε? ?ρθρα στο blog του Paramarketing και σα? παραθ?τω μερικ?:

Πριν ξεκιν?σετε λοιπ?ν να γρ?φετε το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?, θα πρ?πει να ανατρ?ξετε σε αυτ? και να τα μελετ?σετε ?σο μπορε?τε για να αντιληφθε?τε τι ε?ναι το περιεχ?μενο και τι ε?δου? περιεχ?μενο απαιτε?ται για να βγει μια ιστοσελ?δα στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Για να δε?τε τ?ρα τι ε?δου? περιεχ?μενο αναζητ?νε οι πελ?τε? σ?μερα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, θα πρ?πει να κ?νετε μια μικρ? ? και λ?γο εκτεν?στερη ?ρευνα.

MYSTIKA-SEO

Μπορε?τε να αρχ?σετε να ψ?χνετε ο ?διο? μ?νο? σα? για να βρε?τε τι ζητ?νε οι πελ?τε? στη Google, απλ?? και μ?νο? ρωτ?ντα? του? τι ψ?χνουν στη Google για το αντικε?μενο σα?. ?μα ?χετε ?δη πελ?τε?, ?μα δεν ?χετε μπορε?τε να ρωτ?σετε γενικ? του? φ?λου? σα? ? του? γνωστο?? σα? π?? ψ?χνουν να βρουν κ?τι στη Google που ?χει σχ?ση με αυτ? που κ?νετε και εσε?? για βιοπορισμ?.

?λλα μ?ρη ? ιστοσελ?δε? που μπορε?τε να ψ?ξετε εκτ?? Google ε?ναι τα δι?φορα Facebook Groups που υπ?ρχουν οργανωμ?να γ?ρω απ? το αντικε?μενο σα?, τα κλαδικ? sites του χ?ρου σα?, τα φ?ρουμ, ?μα υπ?ρχουν για το αντικε?μενο σα? και τ?λο? οι ?διοι οι πελ?τε? σα?.

?μα ε?στε επαγγελματ?α? χρ?νια, ? διαθ?τετε κ?ποιο φυσικ? κατ?στημα, ε?ναι σχεδ?ν σ?γουρο ?τι ε?στε κ?πω? εξοικειωμ?νοι με τι? αν?γκε? των υποψ?φιων πελατ?ν σα? και με το τι ζητ?νε σ?μερα, αυτ? τη στιγμ? οι πελ?τε? σα?.

Καταγρ?ψτε τι? πιο συχν?? του? ερωτ?σει? και κ?ντε τι? δημοφιλε?? θ?ματα π?νω στι? οπο?ε? θα βρε?τε τι? πιο σωστ?? λ?ξει? κλειδι?.

?να παρ?δειγμα απ? μια επιχε?ρηση με εμπ?ριο μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των ε?ναι το παρακ?τω.

Θ?ματα – Τι ψ?χνουν οι πελ?τε?Λ?ξει? κλειδι?
Π?σο κοστ?ζει ?να μεταχειρισμ?νο αυτοκ?νητο;κ?στο? μεταχειρισμ?νων, κ?στο? μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των, μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα τιμ??, μεταχειρισμ?να τιμ??
?χουν εγγ?ηση τα μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα;?μεταχειρισμ?να εγγ?ηση, μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα
Π?σο κρατ?ει ?να καλ? μεταχειρισμ?νο αυτοκ?νητο;?δι?ρκεια ζω?? μεταχειρισμ?νων, κ?κλο? ζω?? μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των
Τι να προσ?ξω σε ?να μεταχειρισμ?νο αυτοκ?νητο;?μεταχειρισμ?να βλ?βε?, οδηγ?? αγορ?? μεταχειρισμ?νου, μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα προβλ?ματα

Π?νω στα γενικ?τερα θ?ματα, υπ?ρχουν μια σειρ? λ?ξεων κλειδι?ν που μπορε?τε να αναπτ?ξετε. Τ?ρα ?μα δεν σα? ?ρχεται καμ?α ιδ?α για θ?ματα γ?ρω απ? το αντικε?μενο σα?, διαβ?στε παρακ?τω, γιατ? υπ?ρχουν περισσ?τερε? πληροφορ?ε? στην μ?θοδο Google Alphabet ? Αλφ?βητο τη? Google.

2 Δε?τε τι περιεχ?μενο ?χουν οι ανταγωνιστ?? σα? και δημιουργ?στε κ?τι καλ?τερο

Το επ?μενο β?μα ε?ναι να δε?τε τι περιεχ?μενο ?χουν για τι? ?διε? λ?ξει? κλειδι? οι ανταγωνιστ?? σα? και να δημιουργ?στε κ?τι καλ?τερο απ? αυτο?? ?μα γ?νεται.

?μα δεν γ?νεται θα πρ?πει ? να απευθυνθε?τε σε κ?ποιον ειδικ? ? σε κ?ποια εταιρε?α SEO που θα το κ?νει αυτ? για εσ??, θα δημιουργ?σει το περιεχ?μενο και θα φροντ?σει αυτ? το περιεχ?μενο να βγει στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google, ? να μην ασχοληθε?τε με το SEO γενικ?τερα.

Ναι αυτ? ε?ναι η πικρ? αλ?θεια. Το SEO δεν ε?ναι για ?λο τον κ?σμο, αλλ? ε?ναι μ?νο για ?σου? ε?ναι διατεθειμ?νου? να επενδ?σουν σε αυτ?. Και επειδ? το SEO ε?ναι σοβαρ? επ?νδυση με σοβαρ?? αποδ?σει?, θα πρ?πει να υπ?ρχει και κ?ποιο? σχεδιασμ?? πριν κ?νετε οτιδ?ποτε.

Το δε?τερο μυστικ? λοιπ?ν στο SEO ε?ναι να δε?τε τι περιεχ?μενο ?χουν οι ανταγωνιστ?? σα? για τα ?δια θ?ματα, για τι? ?διε? λ?ξει? κλειδι? δηλαδ? και να δημιουργ?σετε κ?τι καλ?τερο απ? αυτο?? με σκοπ? να του? ξεπερ?σετε.

Π?? θα βρε?τε λοιπ?ν του? μεγαλ?τερου? ανταγωνιστ?? σα?;

Ε?ναι απλ?.

Κ?ντε μια ?ρευνα με του? συγκεκριμ?νου? ?ρου? αναζ?τηση? στη Google και σημει?στε σε ?να αρχε?ο Excel ποιοι βγα?νουν στα 10 πρ?τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Παραλε?ψτε τα πληρωμ?να αποτελ?σματα του Google Ads, γιατ? δεν ?χουν βγει εκε? με το σπαθ? του? καθ?? και τα τοπικ? αποτελ?σματα ?μα δεν ?χουν κ?ποιο ν?ημα για εσ??.

Α? υποθ?σουμε τ?ρα ?τι στην λ?ξη κλειδ?: κ?στο? μεταχειρισμ?νων, βγα?νουν 10 ιστοσελ?δε? με την παρακ?τω σειρ?:

Θ?σηΙστοσελ?δαΒαθμ?? δυσκολ?α? 1-10Αιτιολογ?α
1

Τιμ?? μεταχειρισμενων αυτοκιν?των – Autotriti

10Μ?λλον ο καλ?τερο? οδηγ?? με τιμ?? μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των στην Ελλ?δα, ο πιο πλ?ρη? και ο πιο ενημερωμ?νο?.
2

Τιμ?? μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των – (Δοκιμαστικ? λειτουργ?α …

10Ιστοσελ?δα με αγγελ?ε? μεταχειρισμ?νων, πολ? υψηλ? domain authority.
3

Autoscan – Εκτ?μηση Αξ?α? Μεταχειρισμ?νων Αυτοκιν?των …

3Ιστοσελ?δα, εφαρμογ? υπολογισμο? κ?στου? τιμ?? π?ληση? μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των χωρ?? SSL και χωρ?? κε?μενο ? περιεχ?μενο στην πρ?τη σελ?δα.
4

Automarin: Το μεγαλ?τερο κατ?στημα μεταχειρισμ?νων …

7Ιστοσελ?δα τη? εταιρε?α? Automarin που ε?ναι brand name στον χ?ρο με κατ?λογο και β?ση αναζ?τηση? για 1500 μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα. Μεγ?λη σχετικ?τητα.
5

IX.gr: Μεταχειρισμενα αυτοκινητα

5Ανταγωνιστ?? του Car.gr με λ?γο μικρ?τερο brand name και με εφαρμογ? για καταχ?ρηση αγγελι?ν.
6

?λεγχο? Μεταχειρισμ?νων Αυτοκιν?των | SpotΜechanic

3Ειδικο? στον επιτ?πιο ?λεγχο μεταχειρισμ?νων και τη? κοστολ?γηση? τη? τιμ?? των αυτοκιν?των. ?χι και τ?σο σχετικ?.
7

Σχετικ? με κ?στο? μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των – Spotawheel …

1Ετικ?τα απ? ?ρθρο του blog του sportawheel το οπο?ο βρ?σκεται σε subdomain. Ε?κολο? αντ?παλο? γιατ? οι ετικ?τε? ε?ναι αυτ?? με την μικρ?τερη σημασ?α στη Google.
8

Τα Κρυφ? Κ?στη Σε ?να Μεταχειρισμ?νο – Spotawheel Blog

1‘Αρθρο του? blog του sportawheel το οπο?ο βρ?σκεται σε subdomain. Η ετικ?τα κανιβαλ?ζει το ?ρθρο.

Εδ? το sportawheel ?χει δ?ο αποτελ?σματα αναζ?τηση? για τον ?διο ?ρο λ?γω κανιβαλισμο?. Μπορε? ε?κολα να κερδηθε? το αποτ?λεσμα στην θ?ση 8.

9

carwall.gr: Μεταχειρισμ?να Αυτοκ?νητα ΙΧ – Aγγελ?ε? Οχημ?των

3Οδηγ?? με β?ση δεδομ?νων με μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα και φωτοαγγελ?ε?. Χωρ?? SSL.
10

Πωλ?σει? μεταχειρισμ?νων σε προνομιακ?? τιμ?? – Hertz

4Ιστοσελ?δα απ? brand name, πολ? σχετικ? στον χ?ρο. Μεσα?α δυσκολ?α.

Θα ?θελα να ζητ?σω συγγν?μη για ?σε? ιστοσελ?δε? ?χω αναφ?ρει παραπ?νω, δεν το ?κανα με κακ? προα?ρεση, ο?τε θ?λω να μει?σω την δουλει? των επαγγελματι?ν που ?χουν εργαστε? για να δημιουργηθο?ν αυτ?? οι ιστοσελ?δε? και να βγουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Ο μοναδικ?? λ?γο? που χρησιμοποι? το παραπ?νω παρ?δειγμα ε?ναι καθαρ? για εκπαιδευτικο?? λ?γου? και δεν ?χω σκοπ? να κρ?νω τα λ?θη του?.

Τ?ρα ?σοι απ? εσ?? ε?ναι αναλυτικο? τ?ποι μπορε?τε να συνεχ?σετε την ?ρευνα σα? και στην δε?τερη σελ?δα για το θ?μα τιμ?? μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των, ?μω? ακ?μα και ο εκτεν?? ?λεγχο? και η μελ?τη του ανταγωνισμο? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι επαρκ?? για να συνεχ?σετε με το SEO μυστικ? νο?μερο 3.

3 Το κ?θε κομμ?τι περιεχομ?νου δε?τε το σαν θ?μα και ?χι σαν λ?ξη κλειδ?

11-ΜΥΣΤΙΚΑ-SEO-ΠΟΥ-ΔΕΝ-ΘΑ-ΣΑΣ-ΠΕΙ-ΚΑΝΕΝΑΣ-ΣΤΗ-GOOGLE-SEO-SECRETS

Π?ρα πολλο? ειδικο? τη? κοιν?τητα? του SEO ισχυρ?ζονται ?τι η Google ?χει καταργ?σει τι? λ?ξει? κλειδι?.

?μω? αυτ? δεν ισχ?ει γιατ? το Google Ads δεν λειτουργε? χωρ?? λ?ξει? κλειδι?, ?πω? και δεν λειτουργε? χωρ?? λ?ξει? κλειδι? και ο μ?σο? χρ?στη? τη? Google!

Οπ?τε ?σοι ?χουν την πεπο?θηση ?τι η Google κατ?ργησε τι? λ?ξει? κλειδι? γιατ? ?τσι ?κουσαν απ? τον ξ?δερφο χακερ?, μ?λλον παρ?κουσαν.

Αυτ? που ?χει αλλ?ξει λ?γο σαν στρατηγικ? αντιμετ?πιση? τη? Google σχετικ? με τι? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι ?τι η Google επικεντρ?νεται στο π?σο καλ?τερα καλ?πτει ?λο το θ?μα γ?ρω απ? μια λ?ξη κλειδ? ? φρ?ση κλειδ? κ?ποια ιστοσελ?δα και την διαβαθμ?ζει αν?λογα σε σχετικ?τητα, ποι?τητα και χρησιμ?τητα για τον τελικ? χρ?στη.

Για παρ?δειγμα στην συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ? ? φρ?ση κλειδ?: κ?στο? μεταχειρισμ?νων, θα πρ?πει να χτ?σουμε ?να θ?μα γ?ρω απ? αυτ? την φρ?ση, μ?λλον ?ναν μικρ? οδηγ? με το κ?στο? των μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των που θα καλ?πτει ?λο το θ?μα και ?λε? τι? συχν?? ερωτ?σει? και απορ?ε? των αγοραστ?ν γ?ρω απ? το κ?στο? των μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των, το πραγματικ? κ?στο?, τα κρυφ? κ?στη κτλ.

Για να δε?τε τι θα πρ?πει να περι?χει αυτ? το θ?μα, διαβ?στε παρακ?τω.

4 Κ?θε θ?μα θα πρ?πει να ?χει π?νω απ? 2.000 λ?ξει?

Σε μια μικρ? ?ρευνα που ?χει γ?νει για το μ?γεθο? των σελ?δων προορισμο? που βγα?νουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, οι επικρατ?στερε? ?ταν για την αμερικ?νικη αγορ? στο μ?κο? των 2.000 με 2.500 λ?ξεων.

MEGETHOS PERIEXOMENOU

Β?βαια υπ?ρχουν και εξαιρ?σει? γιατ? δεν μετρ?ει μ?νο το μ?γεθο? του περιεχομ?νου αλλ? και η ποι?τητα του. Μπορε? να ?χω ?ρθρα με 2.000 και 3.000 λ?ξει? αλλ? ?μα γρ?φω μ?σα αρλο?μπε? ? ανοησ?ε? και ?χρηστα πρ?γματα, μ?λλον δεν θα κερδ?σω τι? πρ?τε? θ?σει? στο ranking.

Κ?τι τ?τοιο ?παθα και εγ? σ?μερα κ?νοντα? μια ?ρευνα για τα μυστικ? του SEO και ε?πα ?τι πρ?πει να κ?νω κ?τι και για αυτ?, ?πω? ?χω κ?νει και για τ?σα πολλ? ?λλα θ?ματα που χρ?ζαν βελτ?ωση? στον χ?ρο του SEO.

Δεν θα ρανκ?ρω με τ?τοιε? μπο?ρδε? στη Google, εκτ?? και ?μα ε?μαι ο Κοντοπ?δη?.

Το παραπ?νω β?ντεο εν? ε?ναι ?να απ?στευτο δε?γμα μοναδικο? περιεχομ?νου, γιατ? ναι και το β?ντεο, οι εικ?νε?, το ινφογραφικ?, οι χρ?σιμε? εφαρμογ??, το podcast και ?λα τα παρελκ?μενα αποτελο?ν περιεχ?μενο που ταξινομε? η Google.

Προσοχ? ?μω? πριν το δε?τε, γιατ? ο Κοντοπ?δη? ε?ναι πολ? εκφραστικ?? σε πολλ? πρ?γματα, και δεν διστ?ζει να πει τη σκ?φη σκ?φη, τα σ?κα σ?κα, την καρ?τα καρ?τα κτλ.

Μπορε?τε να συνοδε?σετε τον οδηγ? σα? με κ?ποιο χρ?σιμο β?ντεο στο YouTube για ?σου? προτιμ?νε το β?ντεο απ? το κε?μενο, να προσθ?σετε μοναδικ?? φωτογραφ?ε? που ?σω? να βγ?λετε και οι ?διοι με το κινητ? σα? για να γ?νεται πιο πειστικο? και να θεωρηθε?τε ω? αυθεντ?α στη Google.

Μιλ?ω για το EAT για ?σου? δεν το καταλ?βανε. Δε?τε το σχετικ? ?ρθρο.

5 Χρησιμοποι?στε την μ?θοδο Google Alphabet

Μια πολ? καλ? μ?θοδο? για να βρε?τε ν?ε? λ?ξει? κλειδι? ? φρ?σει? κλειδι? ? θ?ματα για να γρ?ψετε για την ιστοσελ?δα σα? ε?ναι η μ?θοδο? του αλφ?βητου στη Google.

Σε αυτ?ν την μ?θοδο χρησιμοποιε?τε ω? ?ρο αναζ?τηση? το πρ?το συνθετικ? τη? λ?ξη? κλειδ? συν το πρ?το γρ?μμα τη? αλφαβ?του.

Για παρ?δειγμα:

Μεταχειρισμ?να Α

Και δε?τε τι προτ?σει? σα? δ?νει η Google στο πεδ?ο αναζ?τηση?, ε?ναι το λεγ?μενο Autosuggest.

Εμ?να μου επιστρ?φει του? εξ?? ?ρου? αναζ?τηση?:

 • Μεταχειρισμ?να Αυτοκ?νητα
 • Μεταχειρισμ?να Αγροτικ?
 • Μεταχειρισμ?να απ? Βουλγαρ?α
 • Μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα Αθ?να
 • Μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα Γερμαν?α
 • μεταχειρισμενα αυτοκινητα μεχρι 1500 ευρω
 • αυτοκινητα μεταχειρισμενα απο τραπεζε?
 • χρυση ευκαιρια μεταχειρισμενα αυτοκινητα απο ιδιωτε?
 • μεταχειρισμενα αυτοκινητα θεσσαλονικη

Το ?διο θα κ?νετε και για το Β, το Γ και ο?τε καθεξ??, ε?μαι σ?γουρο? ?τι θα βγ?λετε διαμ?ντια απ? τι? αναζητ?σει? σα? και θα βρε?τε θ?ματα που δεν τα ε?χατε φανταστε? ?τι υπ?ρχαν.

Σα? το λ?ω για να μην μου δικαιολογ?στε ?τι ?χετε ξεμε?νει απ? ιδ?ε?.

6 Χτ?στε το brand name τη? ιστοσελ?δα? σα?

Το brand name πα?ζει καθοριστικ? ρ?λο στην αναγνωρισιμ?τητα και την εμπιστοσ?νη που δε?χνει κ?ποιο? στην ιστοσελ?δα σα?.

Περιττ? να αναφ?ρω ?τι η Google ευνοε? και πριμοδοτε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τα γνωστ? brand names, σαν να ?τανε το branding κ?ποιο? κρυφ?? παρ?γοντα? κατ?ταξη?.

Τ?ρα οι πιο πολλο? απ? εσ?? σ?γουρα θα με ρωτ?σετε: Π?? θα μπορ?σω να κ?νω το ν?ο μου site brand name;

Η αρχ? μπορε? να σα? φα?νεται βουν?, ?μω? τα πρ?τα πρ?γματα που πρ?πει και πιστε?ω ?τι ?λοι μα? μπορο?με να κ?νουμε ε?ναι τα παρακ?τω:

 • Να δημιουργ?σετε ?να λογ?τυπο που να ξεχωρ?ζει και να ε?ναι αναγνωρ?σιμο.
 • Να σχεδι?σετε την εταιρικ? σα? εικ?να με τα ?δια χρ?ματα και την ?δια συν?πεια.
 • Να ανο?ξετε προφ?λ στα σημαντικ?τερα social media με τον εταιρικ? σα? λογαριασμ? ? τον επαγγελματικ? σα? λογαριασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Να φτι?ξετε δηλαδ? επαγγελματικ? λογαριασμ? twitter, σελ?δα στο Facebook, LinkedIn, π?ραν του προσωπικο? σα? ?πω? ?χουν ?λε? οι μεγ?λε? εταιρε?ε?, η Siemens, οι New York Times κτλ. ?τσι θα φα?νεστε σαν μεγ?λη εταιρε?α και στου? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? αλλ? και στα μ?τια τη? Google.
 • Να ανο?ξετε μια σελ?δα σχετικ? με την ιστοσελ?δα σα? και να αναφ?ρετε λ?γα λ?για για το τι κ?νετε.
 • Να β?λετε π?νω στην προμετωπ?δα τα τηλ?φωνα επικοινων?α? και το email σα?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το branding στην αν?λογη κατηγορ?α με ?ρθρα.

7 Συνεχ?στε να προσθ?τετε περιεχ?μενο μ?χρι να φτ?σετε στα 100 ?ρθρα

Το επ?μενο μυστικ? SEO ε?ναι να δ?σετε β?θο? στην ιστοσελ?δα σα? και να φτ?σετε να ?χετε τουλ?χιστον μ?χρι και 100 ?ρθρα. Ο αριθμ?? 100 ε?ναι συμβολικ?? αριθμ?? γιατ? μετ? το ?ριο των 100 ?ρθρων η Google αρχ?ζει να θεωρε? ?τι η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι περ? οπ??.

Δεν ε?ναι ε?κολο να γρ?ψετε ?τσι απλ? 100 ?ρθρα απ? το πουθεν?. Σ?γουρα ?μα γρ?φετε ?να ?ρθρο το μ?να δεν θα τα καταφ?ρετε ποτ?, ?μα γρ?φετε ?να την εβδομ?δα για αρχ?, θα χρειαστε?τε 2 χρ?νια και ποιο? ζει ποιο? πεθα?νει σε 2 χρ?νια!

Για πιο ?μεσα αποτελ?σματα θα πρ?πει να γρ?φετε 2 ?ρθρα την εβδομ?δα συναπτ? για ?να χρ?νο γιατ? τ?σο? χρ?νο? απαιτε?τε για να βγε?τε απ? το Google Sandbox και να αρχ?σετε να αποκτ?τε στοχευμ?νη οργανικ? επισκεψιμ?τητα απ? τη Google.

Τα αποτελ?σματα που επιθυμε?τε ?σω? να ?ρθουν και νωρ?τερα αν η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι πιο παλι? και δεν ε?ναι καινο?ρια και ?χει ?δη ?ρθρα, ?ρα δεν θα ξεκιν?σετε απ? το μηδ?ν, αλλ? απ? το 30 ? τ0 40.

Ωστ?σο, ?μα τα ?ρθρα που ε?χατε γρ?ψει μ?χρι τ?ρα δεν ?ταν ποιοτικ?, δεν ?ταν μοναδικ? και δεν ε?χαν ω? σκοπ? να βοηθ?σουν τον χρ?στη τη? ιστοσελ?δα? σα? σε ?να θ?μα που τον απασχολε? ?μεσα, μ?λλον θα πρ?πει να τα διορθ?σετε και να τα ξαναγρ?ψετε.

?ταν λ?ω να τα ξαναγρ?ψετε, εννο? να π?τε μ?σα στα ?δη υπ?ρχοντα κε?μενα χωρ?? να αλλ?ξετε το URL και τα permalinks και να προσθ?σετε σωστ? περιεχ?μενο.

8 Δημιουργ?στε μερικ? ποιοτικ? backlinks για κ?θε θ?μα-λ?ξη κλειδ?

Το ?γδοο μυστικ? στο SEO ?χει να κ?νει με τα backlinks. Πολλ?? φορ?? ?χω αναφ?ρει ?τι τα backlinks ε?ναι ο νο?μερο ?να παρ?γοντα? κατ?ταξη? με την μεγαλ?τερη βαρ?τητα για τη Google, με την μ?νη διαφορ? ?τι θα πρ?πει να ?χει δημιουργηθε? πρ?τα το κατ?λληλο περιεχ?μενο.

Η ?παρξη αρκετ?ν backlinks σε μια ιστοσελ?δα χωρ?? περιεχ?μενο απλ?? υποδηλ?νει στη Google ?τι ε?τε η ιστοσελ?δα σα? ?χει π?σει θ?μα spam ? ?τι ?χετε κ?νει πολ? hardcore black hat SEO.

Για να διασκεδ?σετε τι? εντυπ?σει?, εννο? για να διασκορπ?σετε κ?θε υποψ?α ?τι ?χετε κ?νει κ?τι τ?τοιο, καλ? θα ?ταν να ?χετε ?δη δημιουργ?σει περιεχ?μενο ?ξιο να αποκτ?σει backlinks οργανικ? απ? μ?νο του ?στε να αιτιολογ?σει την πρ?τη θ?ση στη Google ?ταν η ιστοσελ?δα σα? βγει στην πρ?τη θ?ση.

Ξεκιν?στε απ? τα πιο ε?κολα backlinks τα οπο?α ε?ναι τα λεγ?μενα profile links, αυτ? ε?ναι σ?νδεσμοι απ? social media sites, Web 2.0 sites, απ? φ?ρουμ? και απ? ιστοσελ?δε? που σα? επιτρ?πουν την εγγραφ? και την δημοσ?ευση εν?? ?ρθρου.

Τ?τοιε? ιστοσελ?δε? ε?ναι:

 • WordPress.com
 • Blogger.com
 • Medium.com
 • Gravatar.com
 • VK.com
 • Pinterest.com

Φροντ?στε να δημιουργ?σετε ?να πλ?ρε? προφ?λ σε κ?θε profile link και να συμπεριλ?βετε μια καλ? επαγγελματικ? φωτογραφ?α ? περισσ?τερε?, κ?ποιο β?ντεο που θα ?χετε ?δη ανεβ?σει στο YouTube και θα ε?ναι δικ? σα?.

Τ?ρα που αν?φερα το β?ντεο, κ?ποιοι θα αναρωτηθο?ν: Χρει?ζεται να κ?νω και β?ντεο;

Το YouTube ?χει πολ? μεγ?λη ισχ? στη Google γιατ? ε?ναι η δε?τερη μηχαν? αναζ?τηση? μετ? τη Google και επειδ? ε?ναι ιδιοκτησ?α τη? Google, σα? δ?νει πολ? μεγ?λη ισχ? στο να ανεβε?τε στην πρ?τη σελ?δα γιατ? ε?ναι παρ?γοντα? κατ?ταξη? το β?ντεο μ?σα στην σελ?δα ω? ενσωματωμ?νο β?ντεο.

Για να δε?τε τι πρ?πει να κ?νετε ακριβ?? μπορε?τε να ρ?ξετε μια ματι? στο ?ρθρο: YouTube: Ο βασιλι?? των social media

9 Διορθ?στε το τεχνικ? SEO τη? ιστοσελ?δα? σα?

Το τεχνικ? SEO και το εντ?? σελ?δα? SEO ε?ναι πολ? σημαντικ? στο να κερδ?σετε θ?σει? στη Google χωρ?? να μπε?τε στον κ?πο να δημιουργ?σετε τ?σα πολλ? backlinks.

Ο καν?να? στο SEO ε?ναι:

?σο καλ?τερο ε?ναι το τεχνικ? σα? SEO και το εντ?? σελ?δα? SEO καθ?? και το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?, τ?σο λιγ?τερα backlinks θα χρειαστε?τε για να φτ?σετε στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Υπ?ρχουν πολλ? προγρ?μματα που βοηθ?νε στο να εντοπ?σετε τα λ?θη στο SEO τη? ιστοσελ?δα? σα?. Απ? ?σα ?χω δοκιμ?σει, αυτ? που πιστε?ω ?τι ε?ναι το καλ?τερο και πιο ολοκληρωμ?νο ε?ναι το SEO POWERSUITE.

Το SEO Powersuite περιλαμβ?νει μια πεντ?δα προγραμμ?των εκ των οπο?ων το Website Auditor ε?ναι ?να χρ?σιμο εργαλε?ο για να κ?νετε ?λεγχο ( audit ) στην ιστοσελ?δα σα? και να εντοπ?σετε τυχ?ν λ?θη και παραλε?ψει?.

seopowersuite-website-auditor-fix-issue

Με το Website Auditor μπορε?τε:

 • Να εντοπ?σετε ?λα τα λ?θη στον κ?δικα (W3Validation)
 • Να βρε?τε ποιε? ιστοσελ?δε? ε?ναι ορφαν?? στο site σα?, που δεν συνδ?ονται με ?λλε? εσωτερικ?? ιστοσελ?δε?
 • Να βρε?τε τι? σελ?δε? που ?χουν 404 error
 • Να βρε?τε σε ποιε? σελ?δε? λε?πει το meta description και πολλ? ?λλα

Για να αναλ?σουμε περισσ?τερο το τι κ?νει το Website Auditor και πω? μπορο?με να το χρησιμοποι?σουμε, θα ?πρεπε να αφιερ?σουμε ?λλο ?να ολ?κληρο κεφ?λαιο, μ?λλον σε ?να επ?μενο ?ρθρο, για αυτ? μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στι? ενημερ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? με το email σα?.

10 Επαναλ?βετε την διαδικασ?α μ?χρι να πετ?χετε τον στ?χο επισκεψιμ?τητα?

Η παραπ?νω διαδικασ?α SEO ? κ?κλο? SEO θα πρ?πει να επαναληφθε? μ?χρι να πετ?χετε τον στ?χο που ?χετε θ?σει απ? την αρχ? για

 • επισκεψιμ?τητα,
 • πελ?τε?,
 • υποψ?φιου? πελ?τε?,
 • email στη λ?στα,
 • πωλ?σει?

Και γενικ? μ?χρι να ?χετε δουλει? που δεν θα φτ?νετε μ?νοι σα? να την εκτελ?σετε και θα χρειαστε?τε τουλ?χιστον ?λλο ?να ?τομο ? και περισσ?τερα. Τ?τε και μ?νο τ?τε θα ?χετε καταλ?βει ?τι ?χετε πετ?χει στο SEO και ?τι βρ?σκεστε σε τροχι? αν?πτυξη? και α?ξηση? του τζ?ρου.

?μα με την σημεριν? κατ?σταση δεν ε?στε ικανοποιημ?νοι, 2 πρ?γματα τυγχ?νει να συμβα?νουν:

 • ? ?τι δεν ?χετε δουλ?ψει ακ?μα αρκετ? για να πετ?χετε στο SEO
 • ? ?τι κ?νετε κ?τι στραβ?.

Στην πρ?τη περ?πτωση θα πρ?πει να δουλ?ψετε πιο σκληρ? και να κ?νετε περισσ?τερα πρ?γματα απ? ?τι ?χουν κ?νει οι ανταγωνιστ?? σα? μ?χρι τ?ρα, εν? στην δε?τερη περ?πτωση θα χρειαστε?τε μ?λλον την υποστ?ριξη μια εταιρε?α? SEO.

Θα πρ?πει να γνωρ?ζει ο καθ?να? τα ?ρια του και το να ζητ?σετε βο?θεια απ? κ?ποιον ειδικ? δεν ε?ναι κακ?, αλλ? απαρα?τητη προ?π?θεση για να κερδ?σετε χρ?νο και χρ?ματα.

11 Επιμε?νετε τουλ?χιστον για 12 μ?νε? στο SEO

Το τελευτα?ο μυστικ? SEO δεν ε?ναι και τ?σο προφαν?? ? τεχνικ? αλλ? ?χει να κ?νει με την ?δια την συμπεριφορ? τη? Google σε ν?ε? ιστοσελ?δε?.

Γενικ? η Google λειτουργε? με διαφορ? φ?ση? στο να καταγρ?ψει το ποιε? σελ?δε? θα πρ?πει να φα?νονται στην πρ?τη θ?ση, στη δε?τερη και ο?τε καθεξ??.

Αυτ? γ?νεται γιατ? ο δε?κτη? τη? Google ( Google Index ) δεν δουλε?ει σε πραγματικ? χρ?νο αλλ? αποθηκε?ει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και απ? εκε? ανακαλο?νται κ?θε φορ? ?ταν τα αναζητ?τε στο πεδ?ο αναζ?τηση?.

Το Google Index ε?ναι μια μεγ?λη συστοιχ?α υπερυπολογιστ?ν που βρ?σκονται σε ?να εξ?σου μεγ?λο datacenter, με αρκετ? αποθηκευτικ? χ?ρο για να χωρ?σουν ?λα τα δεδομ?να κατ?ταξη? ?λων των ιστοσελ?δων του πλαν?τη.

?ταν λοιπ?ν κ?ποιο? κ?νει μια αναζ?τηση ανακαλο?νται τα στοιχε?α που ε?ναι ?δη αποθηκευμ?να εκε?.

Δεν ε?ναι μ?νο λοιπ?ν ?τι δεν λειτουργε? σε πραγματικ? χρ?νο η Google, αλλ? απαιτε?ται και κ?μποσο? χρ?νο?, συν?θω? απ? 1 μ?να για ιστοσελ?δε? και λ?ξει? κλειδι? χωρ?? ανταγωνισμ? ?ω? και 12 μ?νε? σε εξαιρετικ? ανταγωνιστικ?? αγορ?? για να εμφανιστε? μια ιστοσελ?δα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Θα πρ?πει λοιπ?ν να ?χετε το σθ?νο? να επιμε?νετε για τουλ?χιστον 12 μ?νε? κ?νοντα? SEO αδι?λειπτα, δημιουργ?ντα? περιεχ?μενο που θα χρησιμε?σει στου? τελικο?? αποδ?κτε? τη? ιστοσελ?δα? σα? και θα ε?ναι ?ξιο να κερδ?σει την πρ?τη θ?ση τη? Google.

MYSTIKA-SEO-TRAFFIC-1

Στο παραπ?νω παρ?δειγμα, βλ?πουμε μια ιστοσελ?δα που ξεκ?νησε στη Google τον Ιο?νιο του 2015 με μηδ?ν κ?νηση και επισκεψιμ?τητα και που σε ?να χρ?νο και κ?τι ( 14 μ?νε? ) απ?κτησε 50.000 επισκ?ψει? τον μ?να.

?χι και ?σχημα για ?να ν?ο site.

Μην μ?νετε στο ?τι η ιστοσελ?δα αυτ? ε?ναι απ? το 2015 γιατ? αυτ? συμβα?νει συν?χεια, και τ?ρα στο 2020, στο 2021 και θα συμβα?νει για αρκετ? καιρ?.

Ο λ?γο? που καθυστερε? η Google να σα? δ?σει επισκεψιμ?τητα απ? την πρ?τη ημ?ρα που ?χετε ανεβ?σει την ιστοσελ?δα σα? στο ?ντερνετ ε?ναι ?τι θα πρ?πει να την πε?σετε ?τι ε?στε ιστοσελ?δα που ?χει το τρ?πτυχο ΕΑΤ, που στα ελληνικ? σημα?νει, Τεχνογνωσ?α, Αυθεντ?α, Αξιοπιστ?α στον τομ?α σα?.

Για να γ?νει αυτ? θα χρειαστε?τε τουλ?χιστον 6 με 12 μ?νε? κατ? την δι?ρκεια των οπο?ων η παραγωγ? περιεχομ?νου και η συγγραφ? επικ?ν ?ρθρων δεν θα πρ?πει να μειωθε? σε ?νταση και π?θο?.

Μπορε?τε να διαβ?σετε ?να απ? τα πρ?τα κλασικ? ?ρθρα που ε?χα γρ?ψει στο Paramarketing σχετικ? με το π?θο? για δημιουργ?α: Π?? Να Μετατρ?ψετε Το Π?θο? Σα? Σε Επικερδ? Επιχε?ρηση.

Προσωπικ? κατ?φερα να μετατρ?ψω το π?θο? μου για την πληροφορικ? και το ?ντερνετ, για την εκπα?δευση και την επιχειρηματικ?τητα σε επικερδ? επιχε?ρηση και να π?ρω κ?τι που δεν ?ταν τ?ποτα και να το κ?νω να ε?ναι κ?τι αξ?α?.

Αυτ? ε?ναι το τελευτα?ο μυστικ? SEO: Ποτ? μην τα παρατ?τε. Π?ρτε κ?τι απ? το μηδ?ν και φτι?ξτε κ?τι που θα ?χει να προσφ?ρει στην κοινων?α σα? και στου? γ?ρω σα?.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看