ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ftiakste-neo-web-site

11 Ερωτ?σει? πριν φτι?ξετε το ν?ο σα? website

Περιεχ?μενα

11 κρ?σιμε? ερωτ?σει? και απαντ?σει? που θα καθορ?σουν την επιτυχ?α τη? ιστοσελ?δα? σα?

Κ?θε μ?ρα ?λο και περισσ?τεροι ?νθρωποι μπα?νουν στο ?ντερνετ, δημιουργο?νε προφ?λ στο Facebook και βρ?σκουν δι?ξοδο απ? την κρ?ση στο ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν. Το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο ε?ναι το μοναδικ? κομμ?τι τη? ελληνικ?? οικονομ?α? που δεν το ?χει αγγ?ξει η ?φεση γνωρ?ζοντα? ?νθιση ?ω? και 20% το χρ?νο.

Σε αυτ? το ?ρθρο ?θελα να αναφερθ? για το τι χρει?ζεται να γνωρ?ζετε πριν προχωρ?σετε στη δημιουργ?α τη? δικ?? σα? ηλεκτρονικ?? επιχε?ρηση?, το δικ? σα? Web Site.

Αυτ? που μπορε?τε να μ?θετε παρακ?τω ε?ναι τα εξ??:

 • Πω? να δημιουργ?σετε το πρ?το σα? web site.
 • Πω? να βελτι?σετε τι? θ?σει? σα? στη Google.
 • Πω? να αυξ?σετε την επισημ?τητα στο web site σα? και
 • Πω? να βγ?λετε λεφτ? απ? αυτ?.

?μα ε?στε πριν την κατασκευ? του πρ?του σα? website, τ?τε το παρακ?τω ?ρθρο γρ?φτηκε για εσ??!

1. Χρει?ζομαι ?να Website?

Αν διαβ?ζετε ?δη το ?ρθρο τ?τε η απ?ντηση ε?ναι πιθαν?τατα ναι. Στα προηγο?μενα χρ?νια πολλο? ?τανε αυτο? που αποφε?γανε τα ηλεκτρονικ? μ?σα και το ?ντερνετ ε?τε λ?γο ?γνοια? ε?τε γιατ? ?τανε ικανοποιημ?νοι απ? την εκτ?? ?ντερνετ επιχε?ρηση ? εργασ?α που ε?χανε.

Τ?ρα ?μω? ?ρθε η ?ρα τη? αλ?θεια? και θα πρ?πει να βγ?λτε το κεφ?λι σα? απ? την τρ?πα τη? στρουθοκαμ?λου που το ε?χατε τ?σα χρ?νια.

Ν?ο? κ?σμο? μπα?νει καθημεριν? στο ?ντερνετ και το 80% των χρηστ?ν του, χρησιμοποιε? καθημεριν? τη μηχαν? αναζ?τηση? τη? Google, εν? λ?γο περισσ?τεροι ασχολο?νται τουλ?χιστον μ?α φορ? τη μ?ρα με κ?ποιο social media ? το Facebook.

Πολλο? απ? αυτο?? που κ?νουν αναζητ?σει? στη Google, ψ?χνουν να βρο?νε κ?τι. ?να προ??ν, μια υπηρεσ?α και να πληροφορηθο?ν για τι? επ?μενε? αγορ?? του?. Αυτο? οι χρ?στε? ψ?χνουν να βρουν καθημεριν? εσ?? και τα προ??ντα ? τι? υπηρεσ?ε? σα? στο ?ντερνετ.

?μα εσε?? ?μω? δεν ε?στε εκε? με το δικ? σα? web site το οπο?ο να καλ?πτει αυτ?? τι? αν?γκε?, τ?τε δεν θα σα? βρουν ποτ?.

Ακ?μα και να δεν ?χετε μια επιχε?ρηση σ?μερα και σχεδι?ζετε να κ?νετε την επ?μενη επιχειρηματικ? σα? κ?νηση, τ?τε το ?ντερνετ και ?να web site θα μπορο?σε να ?τανε η επ?μενη ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση.

2. Ποιοι ε?ναι οι επιχειρηματικο? μου στ?χοι;

Καθημεριν? δ?χομαι καταιγισμ? τηλεφ?νων και μηνυμ?των στο email και στο Facebook απ? ανθρ?που? ?λων των ηλικι?ν που ?χουν ?να βασικ? ερ?τημα: Πω? θα βγ?λω λεφτ? στο ?ντερνετ.

Αυτ? ε?ναι ?να ε?λογο ερ?τημα στην εποχ? που ζο?με, ?μω? δεν θα σα? βοηθ?σει και π?ρα πολ? ε?ν δεν ?χετε και μη οικονομικο??, πραγματικο?? και ποιοτικο?? γραπτο?? στ?χου?.

?μα ?χετε ?δη επιχε?ρηση, τ?τε θα πρ?πει να ?χετε ξεκ?θαρου? γραπτο?? οικονομικο?? και επιχειρηματικο?? στ?χου?. Αν ξεκιν?τε σ?μερα με το ?ντερνετ και δεν ?χετε τη δικ? σα? επιχε?ρηση, θα πρ?πει να ?χετε γραπτο?? προσωπικο?? στ?χου?.

Η ?παρξη γραπτ?ν στ?χων δεν εγγυ?ται αυτ?ματα και την επιτυχ?α σα?, αλλ? η ?λλειψ? του? εγγυ?ται την αποτυχ?α σα?.

Θα σα? ρωτ?σω ακ?μα μ?α φορ?, ποιοι ε?ναι η στ?χοι σα?; ?μα δεν του? ξ?ρετε, π?ρτε μια κ?λλα χαρτ? ? ανο?ξτε ?να καινο?ριο Google Document και ξεκιν?στε να του? καταγρ?φετε. Κ?ντε το τ?ρα, θα σα? περιμ?νω.

3. Πω? θα με βοηθ?σει το website να πετ?χω του? επιχειρηματικο?? μου στ?χου?;

Ωρα?α, φαντ?ζομαι ?τι ?λοι σα? ?χετε αφιερ?σει λ?γο χρ?νο ? ?σο χρ?νο χρει?ζεστε και ?χετε καταγρ?ψει τουλ?χιστον 10 προσωπικο?? ? επιχειρηματικο?? στ?χου?.

?μα δεν ?χετε γραπτο?? στ?χου? τ?τε θα γ?νεται και σει? ?να απ? αυτο?? που θα θ?λουν να βγ?λουν λεφτ? απ? το ?ντερνετ, αλλ? δεν θα ξ?ρουν ο?τε τον τρ?πο, ο?τε και θα θ?λουν να τον μ?θουν.

Στην ουσ?α αυτ? η ερ?τηση Πω? να βγ?λω λεφτ? απ? το ?ντερνετ ε?ναι ρητορικ? και αστε?α. Τι? περισσ?τερε? φορ?? οι ?νθρωποι που την κ?νουν δεν θ?λουν να μ?θουν πω? μπορο?ν αλλ? να δουν αν ?χουν ελπ?δε? να το κ?νουν. Ταυτ?ζεται με την ερ?τηση: Μπορ? να κερδ?σω το τζ?κερ; ΟΕΟ!

Τ?ρα για ?λου? εσ?? ?μω? που ?χετε γραπτο?? επαγγελματικο?? ? επιχειρηματικο?? στ?χου?, θα σα? δ?σω μερικ?? συμβουλ?? για το πω? η ν?α σα? ιστοσελ?δα θα σα? βοηθ?σει να πετ?χετε αυτο?? του? στ?χου?.

Καταρχ?? το website αποτελε? το μ?σο για την επ?τευξη ?λων των παραπ?νω στ?χων. Οπ?τε ?ταν δεν ?χετε καν?ναν στ?χο, τ?τε δεν ε?ναι πολ? δ?σκολο να ξ?ρετε τι θ?λετε να πετ?χετε, που θ?λετε να π?τε. Και ?μα δεν ξ?ρετε που θ?λετε να π?τε, πιθαν?ν να μην π?τε πουθεν?.

Το 85% τη? επιτυχ?α? οφε?λεται στο γιατ? και μ?νο το 15% στι? τεχνικ?? γν?σει?. Η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι λοιπ?ν το 15% εκε?νο των τεχνικ?ν γν?σεων που θα χρειαστε?τε για να πετ?χετε ?λου? σα? του? στ?χου?!

Για να γ?νω πιο συγκεκριμ?νο?, ?μα ?χετε μια παραδοσιακ? επιχε?ρηση λιανικ?? ? ?να φαρμακε?ο και βλ?πετε ?τι οι πωλ?σει? σα? ?χουνε πτωτικ? ρυθμ? τα τελευτα?α χρ?νια, τ?τε η λ?ση στην α?ξηση των πωλ?σεων ε?ναι η προσθ?κη εν?? ν?ου καναλιο? πωλ?σεων μ?σω εν?? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο?.

Ο επιχειρηματικ?? σα? στ?χο? για την α?ξηση των πωλ?σεων κατ? 10% το χρ?νο επιτυγχ?νεται μ?σω του e-shop σα?. Δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: Πω? να διπλασι?σετε τι? πωλ?σει? σα? μ?σω ?ντερνετ

Αν π?λι ε?στε τοπικ? επιχε?ρηση και φιλοδοξε?τε να αποκτ?σετε πανελλ?νια εμβ?λεια ? και παγκ?σμια, τ?τε π?λι αυτ?? ο στ?χο? σα? επιτυγχ?νεται με ?να website.

Αν ?χετε ?δη ιστοσελ?δα και δεν ?χετε πετ?χει καν?ναν απ? του? στ?χου? που ?χετε θ?σει, τ?τε θα πρ?πει να αναθεωρ?σετε του? στ?χου? σα? και την ιστοσελ?δα σα? και να σκεφτε?τε να κ?νετε κ?ποιο website redesign ? ανασχεδιασμ?.

4. Ποιο ε?ναι το κοιν? μου και τι ψ?χνουν στο ?ντερνετ;

Στο Β?μα 3 απ? το μ?θημα Λεφτ? Στο ?ντερνετ, αναφ?ρομαι στην αγορ? στ?χο σα? ? το υποψ?φιο κοιν? σα?.

Θα πρ?πει να εξυπηρετ?σετε μ?α αν?γκη σε μια αγορ? στ?χο που χρησιμοποιε? αποκλειστικ? το ?ντερνετ για να καλ?ψει αυτ?ν την αν?γκη. Αυτ? την αν?γκη θα πρ?πει να την ικανοποι?σετε καλ?τερα απ? τον ανταγωνισμ? και σε χαμηλ?τερη τιμ? για να θ?λουν οι ?νθρωποι να σα? πληρ?σουν και εσε?? να βγ?λτε λεφτ? απ? αυτ?.

Η πρ?κληση ε?ναι να αναγνωρ?σετε μια ανθρ?πινη αν?γκη με επαρκ? ζ?τηση ο?τω? ?στε να ε?ναι βι?σιμη η αγορ? στ?χο? ? το market niche τη? εν λ?γω αγορ??.

?μα εξυπηρετε?τε αυτ? την αν?γκη και δεν ξ?ρετε ακ?μα την αγορ? σα? ? δεν μπορε?τε να την προσδιορ?σετε, τ?τε θα ε?ναι αρκετ? δ?σκολο να προσεγγ?σετε ? να βρε?τε ν?ου? πελ?τε? ?μα δεν ξ?ρετε ποιοι ε?ναι αυτο?.

Αφιερ?στε χρ?νο για να καταγρ?ψετε τον ιδανικ? σα? πελ?τη και ποιου? πελ?τε? θα θ?λατε να εξυπηρετ?σετε, μ?νο ?τσι θα μπορ?σετε να εξασφαλ?σετε την επιτυχ?α στο ?ντερνετ.

5. Τι ?φελο? ?χει κ?ποιο? για να επισκεφτε? το website σα?;

Το καλ?τερο site στο ?ντερνετ ε?ναι αυτ? που ο επισκ?πτη? θεωρε? ?τι κερδ?ζει ?ταν το επισκ?πτεται. Τι κερδ?ζει; Οτιδ?ποτε. Απ? δωρε?ν πληροφ?ρηση μ?χρι δωρε?ν ταξ?δια.

Βρε?τε ?να τρ?πο να προσελκ?σετε το ενδιαφ?ρον τον επισκεπτ?ν σα? και δ?στε ?ναν καλ? λ?γο σε κ?ποιον να επισκεφτε? το website σα?.

Μετ? τον?στε τα οφ?λη που θα ?χει ?να αγορ?σει την υπηρεσ?α ? το προ??ν σα?. Θυμηθε?τε ?τι οι ?νθρωποι αγορ?ζουν τα οφ?λη απ? μια υπηρεσ?α ? προ??ν και ?χι τα χαρακτηριστικ? απ? αυτ?.

Σαν τελικ? συμβουλ?, θα σα? ?λεγα να καταγρ?ψετε τα μοναδικ? οφ?λη που ?χει η υπηρεσ?α ? το προ??ν σα?. ?μα δεν βρ?σκεται κ?τι μοναδικ? π?νω του τ?τε θα πρ?πει να δημιουργ?σετε ν?α προ??ντα ? υπηρεσ?ε? που θα ξεχωρ?ζουν απ? τον ανταγωνισμ?.

Δε?τε περισσ?τερα: Πω? να φτι?ξετε ?να μοναδικ? site με ?να μοναδικ? προ??ν ? υπηρεσ?α

 

6. Π?σο θα μου στοιχ?σει;

Και τ?ρα φτ?νουμε στο θ?μα κ?στο? τη? ιστοσελ?δα?. Μπορε?τε να δε?τε μερικ?? προσφορ?? για κατασκευ? ιστοσελ?δων για να π?ρετε μια εικ?να.

Οι τιμ?? ε?ναι ενδεικτικ?? και δεν αποτελο?ν τον μ?σο ?ρο ? τον δε?κτη τη? αγορ??. ?μα απευθυνθε?τε σε μεγ?λε? εταιρε?ε? σ?γουρα το κ?στο? για την κατασκευ? ιστοσελ?δα? θα ε?ναι πολλαπλ?σιο απ? αυτ? που πραγματικ? μπορε? να σα? κοστ?σει αν επιλ?ξετε ?ναν επαγγελματ?α σαν και μ?να.

?μα απευθυνθε?τε ?μω? και σε ?ναν φοιτητ? πληροφορικ??, το κ?στο? θα ε?ναι πολ? μικρ?τερο, ?μω? το website που θα π?ρετε δεν θα ε?ναι αυτ? που θα θ?λατε.

Σε γενικ?? γραμμ?? το κ?στο? κατασκευ?? ποικ?λει και ?χει να κ?νει με πολλο?? παρ?γοντε?. Συν?θω? εξαρτ?ται απ? τι? απαιτ?σει? του πελ?τη.

Στο κ?στο? κατασκευ?? περιλαμβ?νονται ?λα τα παρακ?τω:

 • Το μ?γεθο? και ο αριθμ?? των σελ?δων
 • Η φιλοξεν?α και το ?νομα
 • Η πολυπλοκ?τητα των εφαρμογ?ν και τα plugins που ?χει π?νω τη? η β?ση δεδομ?νων τη? ιστοσελ?δα? σα?
 • Το γραφικ? περιβ?λλον και το WordPress Theme που θα χρησιμοποιηθε?
 • Το ταλ?ντο και η εμπειρ?α των κατασκευαστ?ν
 • Το κ?στο? τρ?των υπηρεσι?ν ?πω? email list
 • Το μ?ρκετινγκ του website σα?
 • Η δημιουργ?α περιεχομ?νου και το SEO, η συγγραφ? κειμ?νων και πολλ? ?λλα
 • Οι βελτι?σει? και διορθ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα?.
 • Αν θα προσθ?σετε e-shop

Υπολογ?στε ?τι για να ?χετε ?να καλ? και λειτουργικ? website με το κλειδ? στο χ?ρι ?που θα μπορ?σετε να βγ?λετε λεφτ? απ? αυτ? θα χρειαστε?τε π?νω απ? 1.000€. ?μα τα τσιγγουνευτε?τε ? δεν τα ?χετε τ?τε η ιστοσελ?δα σα? δεν θα ε?ναι ολοκληρωμ?νη και δεν θα φ?ρει αποτελ?σματα.

7. Ποιο? θα δημιουργ?σει το περιεχ?μενο και θα γρ?ψει τα κε?μενα;

Η δημιουργ?α του περιεχομ?νου ε?ναι η πιο επ?πονη διαδικασ?α και η πιο σημαντικ? για την κατ?ταξη σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και προσ?λκυση? του απαρα?τητου κοινο?.

Τα κε?μενα ? το copywriting ε?ναι το σημαντικ?τερο πρ?γμα στην ιστοσελ?δα σα? για δ?ο βασικο?? λ?γου?:

 1. Οι μηχαν?? αναζ?τηση? δουλε?ουν με β?ση τα κε?μενα που ?χετε στην ιστοσελ?δα σα?. Ταξινομο?ν το website σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χετε χρησιμοποι?σει στρατηγικ? σε ?λα σα? τα κε?μενα και
 2. Αποτελο?ν τη β?ση για να ωθ?σετε του? επισκ?πτε? σα? στο να κ?νουν κ?τι, να αναλ?βουν δρ?ση.

Το περιεχ?μενο δυστυχ?? ε?ναι το πιο υποβαθμισμ?νο θ?μα για π?ρα πολλ? websites που παραμ?νουν ακατο?κητα λ?γω τη? δραματικ?? ?λλειψη? περιεχομ?νου.

Το περιεχ?μενο ε?ναι το σημαντικ?τερο ενεργητικ? του Website σα?. Μην το παραβλ?πεται.

Θα πρ?πει να ?χετε κατ? νου πριν ξεκιν?σετε τη διαδικασ?α κατασκευ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? ?τι θα πρ?πει να δημιουργ?σετε το περιεχ?μενο. Να γρ?ψετε δηλαδ? τα κε?μενα και τα ?ρθρα και να ?χετε και μερικ?? καλ?? και πρωτ?τυπε? φωτογραφ?ε?.

Κ?θε σελ?δα θα πρ?πει να αποτελε?τε απ? τουλ?χιστον 300 λ?ξει? και να ε?ναι διασυνδεδεμ?νη η μ?α με την ?λλη και να ?χει και εξωτερικ? links σε ?λλε? σχετικ?? ιστοσελ?δε? στο ?ντερνετ.

Η συγγραφ? των κειμ?νων για το website σα? ε?ναι κ?τι αν?λογο με την συγγραφ? εν?? βιβλ?ου και ε?ναι μια ενασχ?ληση μεγ?λη? εξειδ?κευση?. Πολλο? ?νθρωποι ακ?μα και απ?φοιτοι πανεπιστημ?ων ?χουν ξεχ?σει να γρ?φουν ? δεν ?χουν γρ?ψει ποτ? τ?ποτα στη ζω? του?.

?μα αν?κετε σε αυτ? την ομ?δα, θα πρ?πει να αναθ?σετε σε κ?ποιον τρ?το να το κ?νει αυτ? για σα?. Να γρ?ψει τα κε?μενα τη? ιστοσελ?δα σα? με σωστ? τρ?πο απ? ?ποψη μ?ρκετινγκ για να ?χετε πωλ?σει? και απ? ?ποψη SEO για να βγα?νετε στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Πριν επιλ?ξετε ?να γραφε?ο για να κατασκευ?σετε το ν?ο σα? website αναρωτηθε?τε: Ποιο? θα γρ?ψει τα κε?μενα; Προσωπικ? εγ? γρ?φω τα περισσ?τερα κε?μενα για του? πελ?τε? μου. Τα κε?μενα, τα β?ντεο και οι φωτογραφ?ε? ε?ναι η β?ση του SEO και τη? επιτυχ?α? κ?θε ιστοσελ?δα? απ? τεχνικ? ?ποψη και ?χι τα εξεζητημ?να γραφικ?.

8. Ποιο? θα ανανε?νει το website μου;

Το επ?μενο β?μα μετ? την κατασκευ? ε?ναι η αναν?ωση τη? ιστοσελ?δα?. Σ?μερα τα περισσ?τερα websites ε?ναι κατασκευασμ?να σε WordPress με αποτ?λεσμα να ε?ναι πολ? ε?κολη και κατανοητ? η διαχε?ριση και η αναν?ωσ? του?.

Αν φτι?ξετε ?να site ? ?να e-shop και το παρατ?σετε στη μο?ρα του χωρ?? να προγραμματ?σετε να κ?νετε ανανε?σει? στο περιεχ?μενο και στα προ??ντα σα? τ?τε το website σα? ε?ναι καταδικασμ?νο να αποτ?χει. Θα μοι?ζει σαν το Google Plus που εν? ε?ναι απ? τα πιο καινο?ρια social media, νομ?ζετε ?τι δεν κατοικε?ται.

?μα δεν κ?νετε ανανε?σει?, δεν θα ?χετε επισκεψιμ?τητα και δεν θα ?χετε πωλ?σει?. Οι τακτικ?? ανανε?σει? τουλ?χιστον μ?α αν? εβδομ?δα θα δ?σουν ζω? στην ιστοσελ?δα σα? και θα σα? φ?ρουν την πολυπ?θητη κ?νηση που αποτελε? το α?μα για να ζ?σει η ιστοσελ?δα σα?.

Θα πρ?πει να ε?στε τακτικ?? και πιστ?? στι? ανανε?σει? σα?. ?μα δεν τι? κ?νετε εσε?? θα πρ?πει να τι? αναθ?σετε σε ?ναν επαγγελματ?α σαν και μ?να να τι? κ?νει. Τη στιγμ? που μιλ?με ?χω π?νω απ? 30 πελ?τε? για του? οπο?ου? ανανε?νω σε τακτικ? β?ση την ιστοσελ?δα του? και ο αριθμ?? αυξ?νεται.

Αν θ?λετε να ζητ?σετε μια προσφορ? για να ανανε?νω την ιστοσελ?δα σα? σε μηνια?α β?ση, απλ?? επικοινων?στε μαζ? μου.

9. Πω? θα φ?ρω περισσ?τερου? επισκ?πτε? στο website μου;

Στο β?μα 5 του μαθ?ματο? Λεφτ? στο ?ντερνετ αναφ?ρομαι στο πω? θα φ?ρετε επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα? απ? την πρ?τη κι?λα? μ?ρα που θα τη βγ?λετε στον α?ρα.

Οι 4 κ?ριε? πηγ?? επισκεψιμ?τητα? (traffic sources) προ? μια σελ?δα ε?ναι οι παρακ?τω:

 1. Direct Traffic -Απευθε?α? κ?νηση πληκτρολογ?ντα? το ?νομα στον firefox πχ. www.richwerk.com
 2. Referral Traffic – Κ?νηση απ? συστ?σει? παρ?δειγμα απ? δημοσιε?σει? στο facebook, twitter, social media και BACKLINKS
 3. Organic Traffic – οργανικ? κ?νηση απ? τα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?
 4. RSS Traffic – Κ?νηση μ?σω RSS

?που και να ψ?ξετε, ?σο και να το αναλ?σετε, δεν υπ?ρχει ?λλο ε?δο? κ?νηση? στο ?ντερνετ.

Το μυστικ? για να φ?ρετε περισσ?τερου? επισκ?πτε? ε?ναι το SEO και οι δημοσιε?σει? στα social media. Σ?μερα το 90% τη? επισκεψιμ?τητα? στην ιστοσελ?δα μου προ?ρχεται απ? τη Google και τα σημαντικ?τερα social media.

Με την Google να αγγ?ζει το 50% τη? συνολικ?? επισκεψιμ?τητα?, αντιλαμβ?νεστε ?τι το σημαντικ?τερο πρ?γμα σ?μερα ε?ναι το SEO και ?λα τα παρελκ?μενα του.

Το καλ? και διαχρονικ? SEO βασ?ζεται στο ποιοτικ? και μοναδικ? περιεχ?μενο. ?σο πιο καλ? ?ρθρα και φωτογραφ?ε? ? β?ντεο θα ?χετε στην ιστοσελ?δα σα? και ?σο πιο πολ? προσ?χετε του? τ?τλου? και το SEO, τ?σο πιο πολλο?? επισκ?πτε? θα ?χετε ει? το διηνεκ??.

Το κλασικ? περιεχ?μενο, ?μα χτιστε? σωστ? δεν ?χει να φοβηθε? τι? συνεχ?? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google και θα αποτελ?σει την πιο σταθερ? και απρ?σκοπτη ρο? επισκεπτ?ν προ? το website σα?.

10. Π?? θα κ?νω του? επισκ?πτε? να αγορ?σουν απ? το website μου;

Μετ? την απ?κτηση μια? σταθερ?? ρο?? υποψ?φιων πελατ?ν, θα πρ?πει να πε?σετε του? επισκ?πτε? να αγορ?σουν απ? το website σα?.

Στην ουσ?α θα πρ?πει να δημιουργ?σετε ?να καν?λι πωλ?σεων.

Το καν?λι πωλ?σεων σαν μοντ?λο ?χει τι? απαρχ?? του π?σω στο 1890 με το γνωστ? μοντ?λο μ?ρκετινγκ και πωλ?σεων AIDA. To AIDA αποτελε? ακρων?μιο των λ?ξεων Attention, Interest, Desire, Action. Προσοχ?, Ενδιαφ?ρον, Επιθυμ?α, Δρ?ση (ΠΕΕΔ) στα ελληνικ?. Μετ? απ? 100 χρ?νια, εφ?σον εξελ?χθηκε παρ?μενε ωστ?σο διαχρονικ? και ισχ?ει για κ?θε μ?σο και κ?θε εποχ?.

Ξεκιν?ει, λοιπ?ν με τα να αποσπ?σετε ? να τραβ?ξετε την προσοχ? των χρηστ?ν του ?ντερνετ και να του? κ?νουμε ακ?λουθου? (leads). Οι ακ?λουθοι ε?ναι απλ?? ?τομα που ακολουθ?νε ? θα ακολουθ?σουν ?ναν σ?νδεσμο (link) που θα του? οδηγ?σει στη σελ?δα σα? ? προφαν?? σε μ?α σελ?δα πωλ?σεων (squeeze page) και μια φ?ρμα εγγραφ?? (opt in form).

Τ?τε λ?με ?τι ε?ναι επισκ?πτε? (visitors) στην σελ?δα σα?. ?σοι απ? του? επισκ?πτε? εγγραφο?νε στη λ?στα σα? θα γ?νουν αυτ?ματα υποψ?φιοι (prospects).

Στη συν?χεια, μ?σα απ? τη συνεχ? καλλι?ργεια (nurturing) σχ?σεων και την εσκεμμ?νη ?κθεση των υποψηφ?ων σε προτειν?μενα προ??ντα κ?ποιοι απ? αυτο?? θα μετατραπο?ν σε πελ?τε? (customers).

Μερικ? πρ?γματα που θα πρ?πει να προσ?ξετε στην κατασκευ? του website σα? για να μπορ?σετε να κ?νετε πωλ?σει? ε?ναι τα παρακ?τω:

 • Περιορ?στε τι? επιλογ?? στα κλικ και κατευθ?νετε τον επισκ?πτη στη σελ?δα πωλ?σεων.
 • Κρατ?στε καθαρ? και απλ? design. ?να πολ?πλοκο design και ?σχετα κουραστικ? γραφικ? θα μπερδ?ψουν και θα ταλαιπωρ?σουν του? επισκ?πτε? σα?. Μ?λλον θα του? δι?ξουν αντ? να του? κ?νουν πελ?τε?.
 • Χρησιμοποι?στε απλ? γλ?σσα και ?σο το δυνατ?ν μικρ?τερε? παραγρ?φου?.
 • Θα πρ?πει σε κ?θε σελ?δα να ?χετε την πρ?ταση πωλ?σεων σα? και με ?να μ?νο κλικ να μπορε? να την βρει ο επισκ?πτη?.

Πολ?πλοκο design και πολλ?? επιλογ?? δεν οδηγο?ν πουθεν? γιατ? ο επισκ?πτη? χ?νει την εστ?αση του.

11. Π?? θα ξ?ρω ?τι το website μου ε?ναι πετυχημ?νο;

Παρατηρ?στε του επιχειρηματικο?? σα? στ?χου? 3 με 6 μ?νε? μετ? το λανσ?ρισμα τη? ιστοσελ?δα σα?. Αισθ?νεστε ευτυχ??; Κ?νατε πωλ?σει?;

Πετ?χατε του? σημαντικ?τερου? επιχειρηματικο?? σα? στ?χου? με το ν?ο σα? website; Αν ναι συνεχ?στε να κ?νετε ?λα ?σα κ?νατε μ?χρι πρ?σφατα.

Αν ?χι, θα πρ?πει να αναθεωρ?σετε ? του? στ?χου? σα? ? την ιστοσελ?δα σα?. Τι να αναθεωρ?σετε; Τα π?ντα.

Η συνεχε?? διορθ?σει? και η βελτ?ωση τη? ιστοσελ?δα? σα? θα σα? φ?ρουν πιο κοντ? στου? στ?χου? σα?. Θυμηθε?τε οι επιχειρ?σει? ?πω? και οι ιστοσελ?δε? ε?ναι μαραθ?νιο? και ?χι αγ?να? ταχ?τητα?.

Συμπερ?σματα

Τελικ? , μπορε? η κατασκευ? του ν?ου σα? website να ε?ναι πολ? απλ? και φυσικ? υπ?θεση, μπορε? ?μω? και να μετατραπε? σε ?ναν εφι?λτη που να μην ?χει ο?τε αρχ? ο?τε τ?λο?.

Για να αποφ?γετε ?λη την ταλαιπωρ?α θα πρ?πει να απευθυνθε?τε στου? ειδικο?? και να μην αφ?σετε τ?ποτα στην τ?χη. Το μ?νο που δεν θα σα? βοηθ?σει στο ξεκ?νημα σα? στο ?ντερνετ ε?ναι η αφελ?? πεπο?θηση ?τι ε?ναι ε?κολο να πετ?χετε και ?τι δεν χρει?ζεται δουλει?.

Η ?γνοια δεν δικαιολογε?ται και προσωπικ? πιστε?ω ?τι το μυστικ? τη? επιτυχ?α? π?σω απ? κ?θε πετυχημ?νο website ε?ναι η εμπειρ?α και η σκληρ? δουλει?!

Ξ?χασα κ?τι;? Ρ?ξτε ?να τηλ?φωνο στο 6972.364.387 ? αφ?στε σχ?λιο κ?τω απ? το post

seo-web-design-divramis

Η γν?μη σα? ε?ναι πολ? σημαντικ? για μ?να, καθ?? και η συμμετοχ? σα? σε αυτ? εδ? το blog. Θα το εκτιμο?σα ιδια?τερα ε?ν λ?γατε την ?ποψη σα? κ?τω απ? το ?ρθρο ? αν κ?νατε like, share, tweet και pin αυτ? το ?ρθρο για να το δο?νε και οι φ?λοι σα?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για μ?να στο προφ?λ μου και θα ?θελα πολ? να τα ξαναπο?με.

Δε?τε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看