ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

10-symvoules-poliseis-eshop-1.

10 συμβουλ?? που θα εκτοξε?σουν τι? πωλ?σει? απ? το eshop σα?!

Μ?λι? π?ρασε πρ?σφατα η εβδομ?δα ηλεκτρονικο? εμπορ?ου και φ?το? -που σημειωτ?ον γ?νεται?κ?θε χρ?νο- και λ?γοι π?ραν χαμπ?ρι ?τι ?τανε καταπληκτικ? ευκαιρ?α για να κ?νουν προσφορ?? με στ?χο την ?νοδο των ηλεκτρονικ?ν πωλ?σεων εν? λιγ?τεροι κ?ναν προωθητικ?? εν?ργειε? για να αυξ?σουν τι? πωλ?σει? των eshop του?!

Για αυτ? τον λ?γο αλλ? και για να μπορ?σετε να αυξ?σετε πολλαπλ?σια τι? πωλ?σει? του eshop σα?, σα? δ?νω 10 μικρ?? συμβουλ?? που ?μω? ε?ναι βγαλμ?νε? μ?σα απ? την καθημεριν? τριβ? τη? εταιρε?α? μου με την κατασκευ? και βελτιστοπο?ηση eshop.

?μα θα θ?λατε και εσε?? να μει?σετε τα λειτουργικ? σα? κ?στη, να μει?σετε το κ?στο? κτ?ση? ν?ων πελατ?ν αλλ? και να αυξ?σετε τον τζ?ρο σα? ηλεκτρονικ?, διαβ?στε παρακ?τω.

0(Μηδ?ν) Θ?στε ?ναν φιλ?δοξο στ?χο

?λα αρχ?ζουν και τελει?νουν με ?ναν στ?χο. Και μπορε?τε ε?κολα να βρε?τε τον στ?χο σα? στι? ηλεκτρονικ?? πωλ?σει? απλ?? και μ?νο ρωτ?ντα? γιατ?.

Η εβδομ?δα ηλεκτρονικο? εμπορ?ου που π?ρασε και δεν ακο?μπησε για τα περισσ?τερα eshop ?ταν μια δρ?ση που εξυπηρετο?σε ?να μεγαλ?τερο γιατ?, ?να μεγαλ?τερο αρχικ? στ?χο.

Σ?μφωνα με την ?δια την GR.EC.A ο ηλεκτρονικ?? τζ?ρο? την εβδομ?δα ηλεκτρονικο? εμπορ?ου 2015 ?τανε αυξημ?νο? κατ? 50% περ?που μ?νο και μ?νο γιατ? υπ?ρχαν συγκεκριμ?νε? προσφορ?? λ?γω τη? Cyberweek.

?μω? μπορε?τε και εσε?? να ?χετε κ?θε μ?να cyberweek και να βι?νετε α?ξηση του ηλεκτρονικο? τζ?ρου αντ? για πτ?ση.

Ακ?μα και σ?μερα στην Ελλ?δα τη? τεχνητ?? κρ?ση?, υπ?ρχουν επιχειρ?σει? που ?χουν επιβι?σει απ? την λα?λαπα του αριστερισμο? και καταφ?ρνουν να αυξ?σουν τα ?σοδα του? και να γνωρ?σουν πραγματικ? αν?πτυξη.

?τσι θα πρ?πει να συντ?ξετε μια μελ?τη βιωσιμ?τητα? για την επιχε?ρηση σα? και να θ?σετε ?να στ?χο για τι? ηλεκτρονικ?? πωλ?σει? που θα σα? κ?νει να ε?στε βι?σιμοι ?σχετα με το τι θα γ?νει στο φυσικ? σα? κατ?στημα.

?τσι αν για παρ?δειγμα το νεκρ? σημε?ο ε?ναι οι 10.000€ το μ?να (το νεκρ? σημε?ο ε?ναι απ? εκε? που ξεκιν?νε τα ?σοδα να ξεπερν?νε τα ?ξοδα τι? επιχε?ρηση? σα? κ?θε μ?να και?αρχ?ζετε να διαγρ?φετε κ?ρδο?), καλ? θα ?ταν να θ?σετε ?ναν στ?χο αρκετ? παραπ?νω απ? αυτ? το σημε?ο.

Για παρ?δειγμα 20.000€ το μ?να ? και αν?λογα με το π?σο πιστε?ετε ?τι θα πρ?πει να κ?νετε για να ?χετε κ?νητρο να εργαστε?τε σκληρ? για να τον πετ?χετε.

Η ?παρξη εν?? μετρ?σιμου και ρεαλιστικο? γραπτο? στ?χου θα βοηθ?σει το υποσυνε?δητο σα? να βρει ?λε? του? τρ?που? για να επιτ?χει αυτ?ν τον στ?χο. ?μω? η ?λλειψη εν?? γραπτο? και υλοποι?σιμου στ?χου στο ?ντερνετ ε?ναι το πρ?το β?μα τη? αποτυχ?α?.

1 Δεν υπ?ρχουν ?ρια στι? πωλ?σει? απ? το ?ντερνετ

?μα πιστε?ετε ?τι το ?ριο των 10.000€, 100 χιλι?δων ? δεν ξ?ρω π?σο το μ?να δεν ε?ναι εφικτ? για εσ??, να σα? θυμ?σω τι? πωλ?σει? μερικ?ν εταιρει?ν για την προηγο?μενη χρονι?:

 • Apple για το 2015 ?κανε 234 δι? δολ?ρια πωλ?σει?
 • H Google για το 2015 ?κανε 74,5 δι? δολ?ρια πωλ?σει?
 • H Amazon για το 2015 ?κανε 100,7 δι? δολ?ρια πωλ?σει?

Β?βαια δεν μπορε?τε να συγκριθε?τε με τ?τοιου? κολοσσο?? ?πω? η Apple, αλλ? η Amazon δεν διαθ?τει καν?να φυσικ? κατ?στημα και ?λε? τι? οι πωλ?σει? ε?ναι αποκλειστικ? μ?σω ?ντερνετ.

Το συμπ?ρασμα ε?ναι ?να: ?τι δεν υπ?ρχουν ?ρια στι? πωλ?σει? μ?σω ?ντερνετ.

Ε?ν θ?λετε να αυξ?σετε τον τζ?ρο σα? ? θα πρ?πει να αναζητ?σετε ν?ε? αγορ??, ν?α προ??ντα ? ν?ου? πελ?τε?.

?μα η αγορ? τη? Ελλ?δο? ε?ναι μικρ? για το προ??ν ? την υπηρεσ?α σα?, σκεφτε?τε τ?τε την Ευρωπα?κ? αγορ? ? την Διεθν? αγορ?.

Για παρ?δειγμα η αγορ? φ?τα? στην Ελλ?δα ε?ναι κορεσμ?νη, σκεφτε?τε την Γερμαμ?φωνη αγορ? με 100 εκατομμ?ρια Γερμαν?φωνου? να τρ?νε τη φ?τα σα?.

Αρκε? να δημιουργ?σετε το προ??ν, να το κ?νετε ευρ?σιμο απ? το ?ντερνετ -να βγε?τε στι? πρ?τε? θ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση? και να μπορε?τε να υποστηρ?ξετε την π?ληση του και την εξυπηρ?τηση του πελ?τη σα? με κ?ρδο? αυτ? ε?ναι ?λο!

Το SEO που ?χει να κ?νει με τι? σωστ?? τεχνικ?? προ?θηση? μια? ιστοσελ?δα? στο ?ντερνετ, δεν ?χει ?ρια και ταβ?νι, οπ?τε με τον ?διο τρ?πο δεν υπ?ρχουν και ?ρια στο π?σο τζ?ρο μπορε? να κ?νει ?να site απ? το ?ντερνετ.

2 ?μα δεν ?χετε δικ? σα? προ??ν δημιουργ?στε ?να

Ε?ναι ευρ?ο? γνωστ? ?τι το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο και το ?ντερνετ βοηθ?ει τον παραγωγ?. ?χι οποιονδ?ποτε παραγωγ? αλλ? αυτ?ν που ?χει κ?θετη παραγωγ?. ?χει δηλαδ? παραγωγ? και πωλ?σει?.

?μα απλ?? και μ?νο ε?στε ?να? μεταπωλητ?? ? ασχολε?στε με το affiliate marketing, τ?τε δεν ?χετε και πολ? μεγ?λο μ?λλον στην αγορ? σα? καθ?? ε?στε η τελευτα?α τρ?πα απ? το κλαρ?νο ? τη? αλυσ?δα? αξι?ν.

Ε?στε δηλαδ? αυτ?? που προσφ?ρει την μικρ?τερη αξ?α στο τελικ? προ??ν ω? μεσ?ζοντα? και ?τσι ε?στε εκτεθειμ?νο? στι? ορ?ξει? των προμηθευτ?ν, των παραγωγ?ν αλλ? και των πελατ?ν σα?.

Ποια ε?ναι ?μω? η λ?ση;

Η λ?ση υπ?ρχει και λ?γεται κ?θετη ολοκλ?ρωση. ?μα για παρ?δειγμα ?χετε eshop με παντελ?νια και πουλ?τε τα παντελ?νια τρ?των, θα πρ?πει να βγ?λετε και τη δικ? σα? φ?ρμα ? τη δικ? σα? σειρ? με παντελ?νια.

?σο δ?σκολη ? κορεσμ?νη και να ε?ναι η αγορ? σα?, π?ντα υπ?ρχει χ?ρο? για ν?ε? ιδ?ε? αλλ? και για καινοτομ?ε?.

3 Καλλιεργ?στε τη λ?στα σα?

Π?τε ?τανε η τελευτα?α φορ? που στε?λατε ?να μαζικ? email με μια σο?περ προσφορ? που ?χετε στου? πελ?τε? σα?; Αν δεν υπ?ρξε ποτ? ? μ?λλον δεν το κ?νετε συστηματικ? κ?θε εβδομ?δα, μ?λλον π?λι χ?νετε χρ?ματα που ε?ναι διαθ?σιμα για εσ??.

Βλ?πετε η αγορ? δεν μ?νει με κεν? και π?ντα υπ?ρχει κ?ποιο? ?λλο? να τα καλ?ψει και να στε?λει email στου? πελ?τε? σα? για να του? προωθ?σει κ?τι ? να του? πωλ?σει κ?τι.

To email marketing, στα ελληνικ? μ?ρκετινγκ ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου, ε?ναι η νο?μερο ?να πηγ? μετατροπ?ν υποψ?φιων πελατ?ν σε πιστο?? πελ?τε? με ποσοστ? μετατροπ?? που αγγ?ζει πολλ?? φορ?? το 93%!

Το email marketing ?χει και αυτ? του? καν?νε? και του? ν?μου? του ?πω? και το παραδοσιακ? μ?ρκετινγκ και μπορε?τε να ζητ?σετε μια προσφορ? για να το κ?νουν οι ειδικο? για εσ??.

4 Κ?ντε το brand name σα? αναγνωρ?σιμο

10-symvoules-poliseis-eshop-2

Το brand name πα?ζει καθοριστικ? ρ?λο στην μακροημ?ρευση του eshop σα?. ‘Ενα δυσν?ητο ? μη αναγνωρ?σιμο brand name δεν θα σα? βοηθ?σει να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα?, εν? ?να ε?κολο, απλ? και σωστ? σχεδιασμ?νο brand name μπορε? να κ?νει θα?ματα.

Η αναγνωρισιμ?τητα τη? φ?ρμα? σα? ε?ναι αυτ? που:

 • αυξ?νει την επαναληψιμ?τητα των αγορ?ν
 • μει?νει το κ?στο? μ?ρκετινγκ -π?ρτε για παρ?δειγμα τη Βenetton που το σ?νολο του προ?πολογισμο? μ?ρκετινγκ που ?χει για τη Μεγ?λη Βρεταν?α ε?ναι μ?λι? 250.000 λ?ρε? για αυτ? και καταφε?γει και σε ακρα?ε? διαφημ?σει?-
 • αυξ?νει το κ?ρο? σα?
 • δυναμ?νει την αντοχ? τη? φ?ρμα? σα? στην κρ?ση
 • βελτι?νει πολλαπλ?σια τα περιθ?ρια κ?ρδου?

?μα η φ?ρμα σα?, η εταιρικ? σα? ταυτ?τητα ? το λογ?τυπο σα? δεν ε?ναι αναγνωρ?σιμο τ?τε θα πρ?πει να το επανασχεδι?σετε β?ζοντα? ?λα τα στοιχε?α που θα θ?λατε να αποπν?ει το brand σα?.

5 Σκεφτε?τε mobile first

Η ?ννοια του mobile first δεν ε?ναι ν?α και ?χει να κ?νει με το να σχεδι?ζουμε το eshop μα? με β?ση το πω? θα φα?νεται και πω? θα λειτουργε? στι? κινητ?? συσκευ??, smartphones και tablets δηλαδ?.

Το mobile first design ε?ναι λ?γο διαφορετικ? απ? το responsive web design.

Εν? το responsive web design ?χει να κ?νει κυρ?ω? με το να πα?ζει το site σα? σε ?λε? τι? κινητ?? συσκευ??, το mobile first design καθιστ? τι? κινητ?? συσκευ?? ω? προτεραι?τητα που σημα?νει ?τι πρ?τα πρ?πει να πα?ζει το site σα? για τι? κινητ?? συσκευ?? και μετ? να προσαρμ?ζεται το web design για του? σταθερο?? υπολογιστ?? και laptop.

Αυτ? πρακτικ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει να καταργ?σετε τα sidebars και να σχεδι?σετε τα π?ντα να πα?ζουν τ?λεια στα κινητ? ?πω? το καλ?θι αγορ?ν, τα μενο?, η ταχ?τητα φ?ρτωση?, τα κουμπι? προσθ?κη στο καλ?θι κτλ.

Την πρ?τη φορ? που ε?χα ?ρθει σε επαφ? με την φιλοσοφ?α no sidebars ?τανε ?ταν ε?δα για πρ?τη φορ? το WordPress Theme No Sidebar Pro τη? Studiopress που μου φ?νηκε εντελ?? αλλ?κοτη σαν ιδ?α.

?μω? δεν ?ργησα να καταλ?βω πω? αυτ? η σχεδιαστικ? φιλοσοφ?α ε?ναι το μ?λλον και ?τσι προσαρμ?στηκα??λο το eshop design σε αυτ?ν.

6 Χαρ?ξτε το πλ?νο προσφορ?ν και προ?θηση? για ?λη την χρονι?

Μ?λλον ?σοι ιδιοκτ?τε? eshop δεν προλ?βατε να κ?νετε κ?τι για το Black Friday ? την εβδομ?δα ηλεκτρονικο? εμπορ?ου, καταλ?βατε ?τι η ?λλειψη πλ?νου ? σχεδ?ου προωθητικ?ν ενεργει?ν και προσφορ?ν ε?ναι κ?τι που σα? αφ?νει π?σω ?ναντι του ανταγωνισμο?.

Οι περ?οδοι εκπτ?σεων και προσφορ?ν δεν ε?ναι πλ?ον μ?νο oι χειμεριν?? του Φεβρουαρ?ου που ξεκιν?νε τον Γεν?ρη και οι καλοκαιριν?? του Αυγο?στου που ξεκιν?ν τον Ιο?λιο.

Υπ?ρχουν πολλ?? περισσ?τερε? περ?οδοι εκπτ?σεων ?πω?:

 • Midterm sales Νοεμβρ?ου
 • Black Monday
 • Cyber Sunday
 • Midterm sales Απριλ?ου
 • Εβδομ?δα ηλεκτρονικο? εμπορ?ου ? cyberweek
 • Εκπτ?σει? Χριστουγ?ννων
 • Εκπτ?σει? Π?σχα
 • Εκπτ?σει? Αγ?ου Πνε?ματο?

Και γενικ? για λ?γου? μ?ρκετινγκ μπορο?ν να εκμεταλλευτο?ν ?λε? οι εθνικ?? εορτ??, οι Χριστιανικ?? εορτ?? και οτιδ?ποτε ?λλο για την δημιουργ?α πρωτ?τυπων εκπτ?σεων και προσφορ?ν με στ?χο την δημιουργ?α εν?? θετικο? κλ?ματο? αγορ?ν.

Βρε?τε ποιε? περ?οδοι εκπτ?σεων ?χουν ν?ημα για την αγορ? στ?χο σα? και χαρ?ξτε τι? προωθητικ?? εν?ργειε? με β?ση το τι θ?λετε να πετ?χετε.

7 Υιοθετ?στε checkout με ?να κλικ

Η απ?σταση του πελ?τη απ? το τελικ? κλικ αγορ?? ε?ναι ?σω? ο βασικ?τερο? λ?γο? εγκατ?λειψη? του καλαθιο? αγορ??. ?σο περισσ?τερα β?ματα χωρ?ζουν τον τελικ? σα? πελ?τη απ? το τελικ? κλικ τη? αγορ??, τ?σο πιο λ?γε? θα ε?ναι οι ηλεκτρονικ?? αγορ?? σα?.

Το καλ?θι αγορ?ν και το γρ?γορο checkout, ειδικ? στι? κινητ?? συσκευ?? ε?ναι δ?ο πολ? ευα?σθητα θ?ματα και σ?μφωνα με το shoppify, πολλ? eshop χ?νουν ?ω? και το 65% του ηλεκτρονικο?? του? τζ?ρου λ?γω εγκατ?λειψη? του καλαθιο? αγορ?? του?. Μ?πω? αν?κετε και εσε?? σε αυτ?;

8 Βελτιστοποι?στε τη λειτουργικ?τητα χρ?ση?

Η λειτουργικ?τητα χρ?ση? ?χει να κ?νει ?χι μ?νο με τα ?μορφα κουμπ?κια και τα χρ?σιμα links και τι? χρ?σιμε? πληροφορ?ε? αλλ? με το λ?γο ?παρξη? ?λων των παραπ?νω στοιχε?ων στο eshop σα?.

?τι δεν χρει?ζεται ? δεν εξυπηρετε? κ?τι θα πρ?πει να παραληφθε? ? να αξιολογηθε? ξαν?.

Στο προηγο?μενο ?ρθρο μου?Ολιστικ? SEO 101!, αναφ?ρομαι σε αυτο?? του? βασικο?? καν?νε? λειτουργικ?τητα? που θα πρ?πει κ?θε eshop να πληρο?.

Προτιμ?στε μινιμαλιστικ? web design γιατ? οι περισσ?τεροι ?νθρωποι ε?ναι ηλεκτρονικ? αναλφ?βητοι και ακ?μα και το πιο απλ? πρ?γμα στο ?ντερνετ φαντ?ζει για αυτο?? βουν?.

Η δε γν?σει? πληροφορικ?? που θα απαιτο?νται να ?χει ο μ?σο? χρ?στη? που επισκ?πτεται το eshop σα? θα πρ?πει να ε?ναι αν?λογε? αποφο?του τρ?τη? γυμνασ?ου.

9 Αντιγρ?ψτε του? ηγ?τε? τη? αγορ??

Λ?γη αντιγραφ? δεν κ?νει κακ?, αρκε? να χρησιμοποιε?ται με στ?χο να βελτι?σετε το eshop σα?.

Π?ρτε για παρ?δειγμα τη δομ? και το στ?σιμο των μεγ?λων και των κορυφα?ων του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου, τη? Amazon και του ebay.

Παρατηρ?στε τη δομ? του? και τον τρ?πο που ε?ναι στημ?να αυτ? τα eshop.

Δε?τε πω? παρουσι?ζουν τα προ??ντα του?, τον τρ?πο ολοκλ?ρωση? παραγγελ?α? (checkout) και το π?σο ε?κολο ε?ναι να κ?νετε μια ηλεκτρονικ? αγορ?. Κρατ?στε τα θετικ? στοιχε?α που μπορε?τε να μεταφ?ρετε και εσε?? στα δικ? σα? eshop.

10 Οργαν?στε την ομ?δα σα?

Για να μπορ?σετε λοιπ?ν να υλοποι?σετε ?λα τα παραπ?νω θα χρειαστε?τε και το κατ?λληλο προσωπικ? ε?τε εντ?? τη? επιχε?ρηση? σα? ε?τε εκτ??. Ε?ναι λ?γο δ?σκολο να καταφ?ρετε ?λα τα παραπ?νω χωρ?? εξειδικευμ?νο προσωπικ? γιατ? δεν μπορε?τε να τα κ?νετε ?λα μ?νο? σα?.

Βλ?πετε η φιλοσοφ?α του one man army δεν ταιρι?ζει σε ?ναν επιχειρηματ?α του ?ντερνετ ?πω? ε?στε εσε?? και θα πρ?πει να δημιουργ?σετε την ομ?δα των συνεργατ?ν σα? που θα σα? βοηθ?σουν να ανεβε?τε στην κορυφ? τη? αγορ?? σα? και πραγματικ? να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα?.

Θα ?θελα να προσθ?σω ?τι σ?μερα υπ?ρχουν στην Ελλ?δα eshop που απασχολο?ν δεκ?δε? ?τομα προσωπικ? χωρ?? να ?χουν φυσικ? παρουσ?α π?ληση? και που κ?θε χρ?νο αυξ?νουν τι? πωλ?σει? του? και ?λλο και προσλαμβ?νουν καινο?ριο προσωπικ?.

Κλε?νοντα? για σ?μερα θα ?θελα να σα? ευχαριστ?σω που διαβ?σατε μ?χρι εδ? και σα? ε?χομαι να εφαρμ?σετε γρ?γορα ?σο μ?θατε και στο δικ? σα? eshop.

Δε?τε περισσ?τερα για τι? πωλ?σει? στο ?ντερνετ και τα eshop:

5 Σχ?λια. Leave new

 • Καλησπ?ρα Γι?ννη , κ?τι σοβαρ? που ?χουμε δει τελευτα?α σε σαιτ ε?ναι ?τι εξαιτ?α? κ?ποιον αλλαγ?ν στο indexing τη? google , αν δει? στο search console στο blocked resources ισω? δει? και συ πολλ?? σελ?δε? με blocked resources εξαιτ?α? js and css κυρ?ω?. Στα δικ? μου σαιτ ?κανα κ?ποιε? αλλαγ?? στα robots.txt και περιμ?νω να δω μηπω? λυθει το προβλημα.

  Απ?ντηση
  • Ναι η αλ?θεια ε?ναι ?τι η Google ?κανε κ?ποιε? αλλαγ?? και σε αυτ? το κομμ?τι αλλ? δεν ξ?ρω ακ?μα κατ? π?σο θα επηρε?σουν τι? ιστοσελ?δε?, αφο? κ?θε ιστοσελ?δα επηρε?ζεται ξεχωριστ? αν?λογα με τη δομ? τη? και το π?σο καλ? στημ?νη ε?ναι για να μην διατρ?χει κ?νδυνο απ? τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google.

   Απ?ντηση
   • Το δικ? μου σαιτ επηρε?στηκε και μαλιστα πολ? . Ρ?ξε μ?α ματι? και στο δικ? σου αν θ?λει? για να αποφ?γει? μετ? δυσκολ?ε?. Οι μ?σε? σελ?δε? μου χ?σαν πολ?τιμο ρανκινγκ τι? προηγο?μενε? μ?ρε?. Δε το χονευω ακ?μα. Χοντρ? ζημι? για πολλ? σαιτ.

    Απ?ντηση
 • Αν εξαιρ?σει κανε?? το τεχνικ? κομμ?τι, η φιλοσοφ?α αυτο? του ?ρθρου περ? εξωστρ?φεια?, θα μπορο?σε να ε?ναι πολιτικ? του κρ?του? με δρ?σει? ουσ?α? ?πω? σεμιν?ρια, επιδ?τηση κατασκευ?? eshop με στ?χο αποκλειστικ? το εξωτερικ?, εκπα?δευση κλπ. Απ?τερο? στ?χο? φυσικ? η εισρο? χρ?ματο? “απ’ ?ξω”.

  Για παρ?δειγμα, απ? τη δεκαετ?α του 80 στον Καναδ?, το κρ?το? επιδοτο?σε συγκροτ?ματα rock 100% ?τσι ?στε να ηχογραφ?σουν δ?σκου? οι οπο?οι θα επωλο?ντο ει? το εξωτερικ? με σκοπ? το κ?ρδο? απ? χ?ρε? εκτ?? Καναδ? και την εισρο? συναλλ?γματο?.

  Εδ? καταστρ?ψαμε τα π?ντα για να εισ?γουμε απ’ ?ξω. Και αυτ? πληρ?νουμε και θα τα πληρ?νουμε για καιρ? ακ?μα…

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看