ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

DIGITAL MARKETING 2018-1

10 Εντυπωσιακ? πρ?γματα που θα δο?με στο μ?ρκετινγκ στην Ελλ?δα

Το μ?ρκετινγκ εξελ?σεται με την εξ?λιξη τη? τεχνολογ?α? και ν?ε? τ?σει? στον χ?ρο του μ?ρκετινγκ δημιουργο?νται καθημεριν? οι οπο?ε? ?ρχονται και στην χ?ρα μα? την Ελλ?δα.

Μερικ?? απ? αυτ?? τι? εντυπωσιακ?? τ?σει? που θα αγγ?ξουν σ?γουρα και ?λου? εμ?? και τον τρ?πο που διεξ?γονται οι συναλλαγ?? μα? και οι επαφ?? μα? στην καθημεριν? μα? ζω? τι? ?χουμε καταγρ?ψει και τι? επισημ?νουμε παρακ?τω, γιατ? θα επηρε?σουν ?μεσα και το digital marketing τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Για να δε?τε τι θα γ?νει στο μ?λλον και να προετοιμαστε?τε, τουλ?χιστον ψυχολογικ? διαβ?στε παρακ?τω.

1 Το 80% των internet users διαθ?τει τουλ?χιστον 1 κινητ? συσκευ?

Αυτ? σημα?νει ?τι ?χουμε περ?σει πλ?ον στην ωρ?μανση τη? αγορ?? του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου και των social media και το κινητ? δεν ε?ναι απλ?? ?να κινητ?, αλλ? μια προ?κταση του εαυτο? μα? με το οπο?ο θα κ?νουμε τα π?ντα.

Με το κινητ? θα κ?νουμε αγορ??, πωλ?σει?, θα ανεβ?ζουμε αγγελ?ε? ακιν?των, θα φτι?χνουμε site και γενικ? θα το χρησιμοποιο?με για να κ?νουμε τα π?ντα που μ?χρι πριν μερικ? χρ?νια γιν?τανε με φυσικ? τρ?πο ? αποκλειστικ? απ? σταθερ? υπολογιστ?.

Η κυριαρχ?α των κινητ?ν συσκευ?ν θα συνεχιστε? και θα δο?με ?τι ?λα θα προσαρμοστο?ν γ?ρω απ? αυτ?, ιστοσελ?δε?, τρ?πεζε?, σχ?σει?, σεξ, γ?μοι, β?πτιση, καταστ?ματα φυσικ? και ηλεκτρονικ?.

Στην κατασκευ? ιστοσελ?δων ε?μαστε στην εποχ? του mobile first design και στο SEO, ?δη η Google ?χει προχωρ?σει στο mobile first indexing.

2 Το 65% των χρηστ?ν ανο?γει τα emails του απ? mobile συσκευ?

Τα sms ?χουν δ?σει τη σκυτ?λλη στο Facebook messenger, στο viber και στο email για ποιο επ?σημη ενημ?ρωση. ?μω? το 65% των email πλ?ον ανο?γονται απ? κινητ? συσκευ? γιατ? ?τσι μα? βολε?ει καλ?τερα και γιατ? υπ?ρχει αμεσ?τητα στην απ?ντηση.

Οπ?τε ?σοι ασχολο?νται με το email marketing -συμπεριλαμβανομ?νων και ημ?ν δηλαδ?- θα πρ?πει να σχεδι?ζουν τα newsletter του? για κινητ?? συσκευ?? πρ?τα και μετ? για σταθερο?? υπολογιστ??.

Μεγ?λη π?ραση θα ?χουν επ?ση? και τα video emails γιατ? η δ?ναμη τη? εικ?να? και των συμβολισμ?ν ε?ναι πολ? μεγαλ?τερη απ? τα τερ?στια κε?μενα και τι? αργ?? εικ?νε? ? τα βαρι? γραφικ?.

3 Π?νω απ? το 70% των καταναλωτ?ν βασ?ζεται στα social media για να π?ρει μια απ?φαση πριν αγορ?σει ?να προ??ν ? υπηρεσ?α

Βασ?ζεται στα social media για να π?ρει μια απ?φαση για το τι θα αγορ?σει, αλλ? δεν αγορ?ζει απ? τα social media. Σημει?στε το.

Βασ?ζεται το 70% των καταναλωτ?ν στο Facebook για να π?ρει μια απ?φαση για το τι θα αγορ?σει, αλλ? δεν αγορ?ζει απ? το Facebook.

Βασ?ζεται το 70% των καταναλωτ?ν στο Instagram για να π?ρει μια απ?φαση για το τι θα αγορ?σει, αλλ? δεν αγορ?ζει απ? το Instagram. Και ο?τε καθεξ??.

Αυτ? υποδηλ?νει ?τι τα social media ?χουν υποστηρικτικ? ρ?λο στο brand και δεν κ?νουν πωλ?σει?. Για πωλ?σει? θα πρ?πει να διαθ?τετε το δικ? σα? αυτ?νομο ηλεκτρονικ? κατ?στημα και ισχυρ? παρουσ?α στα social media απ? τα οπο?α θα αντλε?τε κ?σμο.

Και για αυτ? τα Facebook eshop ? ?σα eshop κ?νουν ολοκλ?ρωση με το Facebook δεν ?χουν επιτυχ?α. Β?βαια ο επ?μενο? λ?γο? ε?ναι ?τι το Facebook ε?ναι κερδοσκοπικ? εταιρε?α η οπο?α αλλ?ζει κ?θε τρει? και π?ντε τον αλγ?ριθμο τη? και ?τσι μει?νεται δραματικ? η οργανικ? αλλ? και η πληρωμ?νη απ?χηση των κοινοποι?σεων και των διαφημ?σεων σα?.

4 Το 80% των ανθρ?πων διαθ?τει τουλ?χιστον ?να λογαριασμ? στα social media

Δεν πα?ρνω παρ?δειγμα τον εαυτ? μου που διαθ?τω π?νω απ? 350 λογαριασμο?? σε διαφορετικ? social media. Ε?μαι ?να? μεγιστ?να? των social media, λ?γω τη? δουλει?? μου. Αλλ? ο μ?σο? χρ?στη? του ?ντερνετ και ο μ?σο? υποψ?φιο? καταναλωτ?? τη? υπηρεσ?α? σα? ? του προ??ντο? σα? ?χει τουλ?χιστον ?ναν λογαριασμ? σε κ?ποιο social media.

Tο 80% των μ?σων χρηστ?ν του ?ντερνετ που θα γ?νουν πελ?τε? σα? και θα αγορ?σουν τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα? ?χουν κ?ποια εξοικε?ωση στα social media και ε?ναι επηρεασμ?νοι απ? τι? τ?σει? τη? εποχ??.

Αυτ? σημα?νει ?τι θα πρ?πει να συμβαδ?ζει η ιστοσελ?δα σα? με την απλ?τητα και την ταχ?τητα αν?δραση? των σ?γχρονων social media. Το μ?νιμαλ design και η σωστ? κατανομ? τη? πληροφορ?α? που δεν πρ?πει να ε?ναι υπερφορτωμ?νη ε?ναι απαρα?τητα στοιχε?α για να μπορ?σει ο μ?σο? χρ?στη? να μην αισθανθε? κορεσμ? και να συνεχ?σει να επιζητε? ?λο και περισσ?τερο περιεχ?μενο, περισσ?τερα προ??ντα και γενικ? περισσ?τερα πρ?γματα απ? το site σα?.

5 Το περιεχ?μενο θα γ?νει πιο πλο?σιο και θα παραμε?νει βασιλι??

Η δημιουργ?α βασιλικο? περιεχομ?νου πα?ρνει ν?α τροπ? με την δημιουργ?α διαδραστικο? περιεχομ?νου. Ο στ?χο? ε?ναι και εδ? να εντυπωσι?σετε το κοιν? σα? και να μπορ?σετε να του αποσπ?σετε την προσοχ? ?στω και για 3 δευτερ?λεπτα.

Το ?ντερνετ ?χει γεμ?σει με πολ? επαγγελματικ? αλλ? και ε?χρηστα εργαλε?α για την παραγωγ? περιεχομ?νου ?πω? gif, κινο?μενα banners, αναδραστικο?? χ?ρτε?, αστε?α β?ντεο, photoshop κτλ.

Παρ?λα αυτ?, η φιλοσοφ?α του content marketing ?χει παραμε?νει η ?δια και σα? υπαγορε?ει ?τι πρ?πει να δημιουργ?σετε ν?ο και μοναδικ? περιεχ?μενο για να ικανοποι?σετε του? χρ?στε? και του? πελ?τε? σα?, με τη μ?νη διαφορ? ?τι τ?ρα ?χουν ?ρθει να προστεθο?ν και ν?α μ?σα δημιουργ?α περιεχομ?νου ?πω? και ν?α ε?δη περιεχομ?νου.

6 Η αγορ?? με ?να κλικ ε?ναι η το ?γιο Δισκοπ?τηρο σ?μερα

Ο λα?? τραγο?δι θ?λει τ?ρμα τα προβλ?ματα τ?ρα σε ιντερνετικ? ?κδοση. Η ?μεση απ?κτηση (instant gratification) ?νδρα θ?λω, τ?ρα τον θ?λω θα επικρατ?σει και στο ?ντερνετ και στο μ?ρκετινγκ του ?ντερνετ.

Οι καταναλωτ?? ε?ναι ανυπ?μονοι. Θα πρ?πει να μει?σουμε του? χρ?νου? εξυπηρ?τηση? μα? ?μα διαθ?τουμε eshop και ?μα ?χουμε κ?ποιο blog να παρ?χουμε ?μεσα και γρ?γορα σωστ? πληροφ?ρηση.

Θα πρ?πει ο τελικ?? καταναλωτ?? να βρ?σκει ε?κολα και γρ?γορα αυτ? ακριβ?? που θ?λει χωρ?? περιστροφ?? και χωρ?? καθυστερ?σει? και ?σκοπα κλικ.

7 Μπορε? να ?χετε φυσικ? κατ?στημα αλλ? ?λοι θ?λουν να ψων?ζουν μ?σω ?ντερνετ

Φυσικ? κατ?στημα-Ηλεκτρονικ? κατ?στημα 0-5. Αυτ? θα ε?ναι το σκορ του μ?λλοντο? αλλ? και του παρ?ντο? γιατ? ο κ?σμο? επιζητ?ει την ευκολ?α και γιατ? ?λοι θ?λουν με ?να κλικ να συγκρ?νουν τιμ??, να βλ?πουν προσφορ?? και να αγορ?ζουν το φθην?τερο και το καλ?τερο προ??ν χωρ?? να ξοδε?ουν ?σκοπα τον χρ?νο του? ψ?χνοντα? για parking, ψ?χνοντα? για την πωλ?τρια ? στημμ?νοι στην ουρ? του ταμε?ου για να αγορ?σουν μια μπλο?ζα ? ?να κινητ?.

Ο κανιβαλισμ?? του φυσικο? καταστ?ματο? απ? το ηλεκτρονικ? θα γ?νει ιδια?τερα αισθητ? απ? φ?το? αλλ? και τα επ?μενα χρ?νια κυρ?ω? γιατ? ?χουν αλλ?ξει οι καταναλωτικ?? μα? συν?θειε? οι οπο?ε? γ?νονται πιο ιντερνετικ?? και πιο αυτοματοποιημ?νε?.

Αντ? να λ?με γ?ρισα ?λα τα μαγαζι?, θα λ?με ?χω ψ?ξει σε ?λο το ?ντερνετ και δεν βρ?κα τ?ποτα να αγορ?σω για να β?λω το βρ?δι.

8 Η Google θα συνεχ?σει να μπα?νει στη ζω? μα?

Η πρωτοκαθεδρ?α τη? Google και ?λων των παρ?γωγων και παρελκ?μενων προ??ντων και υπηρεσι?ν τη? θα γ?νει γεγον?? σε κ?θε κομμ?τι τη? ζω?? μα? ε?τε το θ?λουμε ε?τε ?χι.

Σ?μερα, σχεδ?ν το 90% των χρηστ?ν του ?ντερνετ κ?νουν και χρ?ση εν?? ? και περισσ?τερων υπηρεσι?ν τη? Google. Π?ρτε για παρ?δειγμα το gmail, το YouTube, τη Google ω? μηχαν?? αναζ?τηση?, τα Google Adwords και πολλ?? ?λλε? δεκ?δε? υπηρεσ?ε? που παρ?χονται δωρε?ν αλλ? και με πληρωμ?.

Η επικρ?τηση τη? Google ω? εταιρε?α? με μονωπωλιακ? παροχ? υπηρεσι?ν ε?ναι καθολικ? και ?χει τα θετικ? αλλ? και τα αρνητικ? τη?. Απ? ?ποψη μ?ρκετινγκ π?ντω? η Google θα μα? δ?νει το στ?γμα με την φιλοφοσ?α τη? που ε?ναι πελατοκεντρικ? και βασ?ζεται στη λιτ?τητα του σχεδιασμο?.

9 User experience

Η εμπειρ?α του χρ?στη ε?ναι αυτ? που θα πρωταγωνιστ?σει στο μ?ρκετινγκ και στο digital marketing των ιστοσελ?δων σχεδ?ν σε ?λα τα ελληνικ? sites και στην ελληνικ? ιστ?.

Μπορε? η Apple, η Google και η Amazon, ?χουν δημιουργ?σει μ?χρι και voice interfaces που σου επιτρ?πουν να συνδ?εσαι με την εταιρε?α, μ?σω εικονικ?ν προφ?λ και το voice search να αποκτ?ει σιγ? σιγ? το κοιν? του, αλλ? οι σκην?? απ? το Star Trek που μιλο?σαν στον Υπολογιστ? θα αρχ?σουν να γ?νονται πραγματικ?τητα επαυξ?νοντα? την εμπειρ?α του χρ?στη.

Οι ιστοσελ?δε? θα αρχ?σουν να γ?νονται πιο virtual reality με ?ξυπνα bots και με στ?χο να σα? κ?νουν να αισθανθε?τε ?νετα και να ψων?σετε περισσ?τερο, να με?νετε περισσ?τερο και να διασκεδ?σετε περισσ?τερο.

Ο στ?χο? τη? βελτιωμ?νη? εμπειρ?α? του χρ?στη (User Experience) ε?ναι να σα? κ?νει να θ?λετε ?λο και περισσ?τερο απ? το site που ?χετε επισκεφτε?. Επ?ση?, το User Experience μετρ?ει κατ? πολ? ω? παρ?γοντα? SEO στη Google.

10 Πουλ?ει γιατ? ε?ναι απλ?

?σο πιο απλ? ε?ναι ?να site τ?σο πιο πολλ?? πωλ?σει? θα κ?νει

Θα το ξαναπ? για πολλοστ? φορ?. ?σο πιο απλ? ε?ναι ?να site τ?σο πιο πολλ?? πωλ?σει? θα κ?νει. Το ?διο συμβα?νει και στον χ?ρο του μ?ρκετινγκ, ?σο πιο απλ? ε?ναι ?να σλ?γκαν ? ?να ρεφρα?ν απ? ?να τραγο?δι, τ?σο πιο μεγ?λη επιτυχ?α θα ?χει.

?μα το eshop σα? ε?ναι πολ?πλοκο και β?λετε μ?σα τον πατ?ρα σα? και τη μ?να σα?, μ?λλον δεν το ?χετε πι?σει το ν?ημα. Κ?που μπερδευτ?κατε.

Θ?λετε να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? ? τι? μετατροπ?? σε ?να site; Απλοποι?στε το. Θ?λετε να κ?νετε το λογ?τυπο σα? παγκ?σμιο brand; Απλοποι?στε το.

Θ?λετε να γ?νετε ο επ?μενο? γκουρο? του μ?ρκετινγκ; Θα πρ?πει να κ?νετε ?τι κ?νουν οι μεγ?λοι ποιητ??, να χωρ?σετε κ?τι πολ? μεγ?λο σε κ?τι πολ? μικρ?, δεν χρει?ζεται να γ?νετε ο επ?μενο? Καβ?φη?, απλ?? πε?τε τα με απλ? λ?για.

Σ?γουρα, εκτ?? απ? τι? 10 αυτ?? παραπ?νω τ?σει? υπ?ρχουν και πολλ?? ?λλε? που θα εμφανιστο?ν στον χρ?νο που διαν?ουμε, το ν?ημα ?χει ?τι θα πρ?πει να προσαρμοστε?τε για να κερδ?σετε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερα απ? αυτ??.

Δε?τε περισσ?τερα για το μ?ρκετινγκ και το ?ντερνετ:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

DIGITAL MARKETING TRENDS, DIGITAL MARKETING, INTERNET MARKETING, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2018, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΑΣΕΙΣ, ΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΔΑ, DIGITAL MARKETING ΤΑΣΕΙΣ

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看