ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-1O-KOMPINES-APOFYGETE

Οι 10 κομπ?νε? του SEO που πρ?πει να αποφ?γετε

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο που ε?χα γρ?ψει πριν απ? κ?να δ?ο χρ?νια, Το μυστικ? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, ε?χα στηλιτε?σει ?λα αυτ? τα τραγελαφικ? που συμβα?νουν στον χ?ρο του SEO με επαγγελματ?ε? στον τομ?α μα? ?σχετου? και σχετικο?? να δ?νουν ρεσιτ?λ ψ?ματο? για να κλε?σουν ?ναν πελ?τη.

Για παρ?δειγμα ?τι ?χουν κ?ποιον γνωστ? στη Google και θα του? πει ?να μαγικ? κ?λπο για να κ?νουν disavow και που μετ? θα αν?βουν κατακ?ρυφα και δεν θα ?χουν να φοβηθο?ν τ?ποτα γιατ? απλ?? καθαρ?? ουραν?? αστραπ?? δεν φοβ?ται.

Αν και εξαιρετικ? πιστευτ?? αυτ?? οι πιο δημοφιλ???10 κομπ?νε? στο SEO ε?ναι πλ?ον πασ?γνωστε? στον χ?ρο μα? και ?μα κ?νετε μια μικρ? ?ρευνα θα διαπιστ?σετε και εσε?? ?τι οι μη σωστο? επαγγελματ?ε? του χ?ρου αναμασ?νε τα ?δια πρ?γματα μην ?χοντα? κ?τι να πουν εν? σε κ?θε συμβουλ? του? θα πρ?πει σ?μφωνα με τα λεγ?μενα του? να μην το πε?τε ο?τε στον παπ? γιατ? και αυτο? το ?χουν πει μ?νο σε σα?.

Για να σα? προστατε?σω απ? αυτο?? του? ειδικο?? στο SEO ?? SEO Experts θα σα? παραθ?σω ωμ? και χ?μα αυτ?? τι? 10 κομπ?νε? στο SEO που μ?λλον ?χετε ακο?σει ? θα ακο?σετε στο μ?λλον.

1 Εγγυημ?να Αποτελ?σματα στη Google ? Πρ?τη σελ?δα Google

Η φρ?ση πρ?τη σελ?δα στη Google μπορε? να χρησιμοποιε?τε απ? πολλο?? ω? μ?ρκετινγκ τρικ, ?χι ?τι δεν μπορε? να γ?νει αρκε? να πληρ?σετε το τ?μημα. Και το πρ?βλημα σ?μερα ?γκειται ?τι δεν θ?λουν ?λοι να πληρ?σουν το τ?μημα.

?μω? η αξ?ωση για τα εγγυημ?να αποτελ?σματα δεν γ?νεται να ευσταθε?.

Π?ρα πολλο? επαγγελματ?ε? απατε?νε? στο SEO επικεντρ?νονται γ?ρω απ? τη φρ?ση ?τι θα ?χουν εγγυημ?να αποτελ?σματα στη Google για κ?θε μ?να ?μα του? πληρ?σει?. ?μω? το να διατηρ?σει? απαρ?λλαχτα τα οργανικ? αποτελ?σματα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι κ?τι σχεδ?ν ακατ?ρθωτο.

Η ?δια η Google ?χει δ?σει την απ?ντηση σε ?σου? ισχυρ?ζονται ?τι θα ?χουν εγγυημ?να αποτελ?σματα. Σ?μφωνα με τι? οδηγ?ε? που δ?νει στο blog τη?, καν?να? δεν μπορε? να σα? εγγυηθε? ?τι θα βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

Επ?ση? προχωρ?ει παραπ?ρα και σα? δ?νει τα στοιχε?α τη? Επιτροπ?? Ανταγωνισμο? για να καταγγε?λετε τ?τοια φαιν?μενα.

2 ?χω ?ναν γνωστ? στην Google

Αυτ?? ο γνωστ?? μπορε? να ε?ναι φ?λο?, ξ?δερφο?, κουμπ?ρο? ? ?σασταν μαζ? φαντ?ροι.

Παρ?λαυτα και εγ? ?χω ?ναν γνωστ? στον ΟΑΕΔ αλλ? δεν με βγ?ζουν ταμε?ο ανεργ?α?, πρ?γμα που σημα?νει ?τι η Google δεν λειτουργε? με ρουσφ?τια γιατ? ε?ναι ιδιωτικ? εταιρε?α και ω? ιδιωτικ? εταιρε?α ?χει τα δικ? τη? οικονομικ? συμφ?ροντα να εξυπηρετ?σει και ?χι τα δικ? σα?.

Δε?τερον, καμ?α εταιρε?α SEO δεν ?χει καμ?α ειδικ? σχ?ση με τη Google ? κ?ποια ιδια?τερη πρ?σβαση σε αυτ?. Τα πολ? υψηλ? αμειβ?μενα στελ?χη τη? Google των οπο?ων ο κατ?τερο? μισθ?? ξεκιν?ει απ? τα 88.000 δολ?ρια το χρ?νο ε?ναι πολ? δ?σκολο να δεχθο?ν μερικ?? εκατοντ?δε? ευρ? ? και χιλι?δε? ευρ? για να βγε?τε εσε?? πρ?τοι στη Google τη στιγμ? που οι ?λλοι πληρ?νουν στο Adwords κ?θε μ?να για αυτ?.

3 Προσφορ?? για δωρε?ν δοκιμ?? SEO Υπηρεσι?ν

Το SEO ε?ναι π?ρα πολ? τεχνικ? και πολ? δ?σκολο για να εφαρμοστε?. Πολλ?? εταιρε?ε? απ? το εξωτερικ? ?πω? Ινδ?α και Κ?να σα? ζητ?νε του? κωδικο?? πρ?σβαση? του FTP, το οπο?ο καμ?α σχ?ση δεν ?χει με το SEO, για να σα? κ?νουν μια δωρε?ν δοκιμ? των υπηρεσι?ν του?.

Συν?θω? θα βρεθε?τε με το site σα? χακαρισμ?νο και γεμ?το spam links στην καλ?τερη περ?πτωση και στην χειρ?τερη θα με?νετε χωρ?? site!

Προσοχ? λοιπ?ν γιατ? θα πρ?πει να υπ?ρχει μια σχ?ση εμπιστοσ?νη? με την εταιρε?α που θα αναλ?βει να σα? κ?νει κατ?ταξη στη Google γιατ? υπ?ρχει πιθαν?τητα να με?νετε χωρ?? site.

Κανε?? δεν προσφ?ρει δωρε?ν γε?μα σ?μερα και ?λε? οι σοβαρ?? εταιρε?ε? SEO θα πρ?πει να πληρωθο?ν για να δουλ?ψουν.

4 Υποβολ? σε χιλι?δε? μηχαν?? αναζ?τηση?

Αισθησιακ?! Αλλ? για να πι?σουμε ξαν? το θ?μα απ? την αρχ?.

Τι θα πει υποβολ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?; Θα πει ?τι θα πρ?πει οι μηχαν?? αναζ?τηση? οι οπο?ε? ε?ναι 4 βασικ??: Google, Yandex, Bing, Baidu να ταξινομ?σουν το site μα? και ο μοναδικ?? τρ?πο? ταξιν?μιση? εκτ?? απ? την δημιουργ?α backlinks ε?ναι η υποβολ? του site map μα? σε αυτ??.

Τ?ρα εφ?σον δεν υπ?ρχουν χιλι?δε? μηχαν?? αναζ?τηση?, ποιο? ο λ?γο? να κ?νουμε ταξιν?μηση σε αυτ??;

5 Κρυφ?? στρατηγικ?? SEO ? απ?ρρητε? στρατηγικ?? SEO

Η αλ?θεια σ?ντροφοι ε?ναι ?τι δεν υπ?ρχει κ?ποια κρυφ? στρατηγικ? SEO για να την εφαρμ?σουμε γιατ? απλ?? και μ?νο ?μα υπ?ρχε και εφαρμ?ζονταν μετ? απ? λ?γε? μ?ρε? με αντ?στροφη μηχανικ? θα ?ταν κτ?μα ?λων των ειδικ?ν και των εταιρι?ν SEO.

Κ?τι τ?τοιο ?χει συμβε? στο παρελθ?ν πολλ?? φορ?? και θα συμβε? και στο μ?λλον ξαν? και δεν ε?ναι δ?σκολο σε κ?ποιον επαγγελματ?α στον χ?ρο μα? να καταλ?βει τι ?χουν κ?νει οι ?λλοι και βγ?καν στη Google για να το κ?νετε και εσε??.

Ο?τω? η ?λλω? ?μα θ?λετε να νικ?σετε τον ανταγωνισμ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, θα πρ?πει απλ?? και μ?νο να αντιγρ?ψετε τα link των ανταγωνιστ?ν σα? και να κ?νετε και μερικ? παραπ?νω απ? αυτο??.

6 Πρ?τη θ?ση σε 24 ?ρε?

?μα θ?λετε να βγε?τε για μια φρ?ση κλειδ? στη Google που ?χει εξαιρετικ? χαμηλ?? αναζητ?σει? και μηδενικ? ανταγωνισμ? και το site σα? ε?ναι ?δη παλι? και ?χει ταξινομηθε? στη Google σε β?θο? τ?τε ε?ναι σχεδ?ν σ?γουρο ?τι θα βγε?τε με αυτ?ν την φρ?ση κλειδ? στην πρ?τη σελ?δα ?σω? και στην πρ?τη θ?ση.

Ο ?διο? προσωπικ? ?χω βγει πρ?το? στη Google μ?σα σε μισ? ?ρα αφ?του αν?βασα ?να β?ντεο στo YouTube με τ?τλο: 10 things l hate most in blogging.

Μπορε?τε να δε?τε ακ?μα ?να παρ?δειγμα για το τι εννο? στο ?ρθρο: Πρ?τη Θ?ση Google Σε 2 ?ρε?.

7 SEO με 100€ το μ?να

Στο ?ρθρο μου Γιατ? το SEO με 100€ το μ?να δεν θα σα? βγ?λει στην πρ?τη θ?ση τη? Google, εξηγ? του? ακριβε?? λ?γου? που το SEO με τα 100€ το μ?να δεν θα σα? οδηγ?σει στην πρ?τη θ?ση τη? Google εκτ?? και ?μα ε?στε μ?νοι σα? σε αυτ?ν τον πλαν?τη.

Ο ανταγωνισμ?? στη Google εντε?νεται συνεχ?? και κατ? συν?πεια ε?ναι πολ? δ?σκολο να καταφ?ρεται να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google για ιδια?τερα ανταγωνιστικ?? λ?ξει? κλειδι? που θα υπ?ρχουν δεκ?δε? ?λλα αξι?πιστα site που βγα?νουν ?δη στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

?χι ?τι δεν θα βγε?τε ποτ? στη Google, αλλ? ?τι ε?ναι πολ? δ?σκολο να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα ?μα δεν ?χετε ορ?σει και κ?ποιον μηνια?ο προυπολογισμ? SEO που να ε?ναι ικαν?? να κερδ?σει τον ανταγωνισμ?.

8 Ε?μαστε Google Partners

Αλ?θεια; Και γω ν?μιζα ?τι πληρ?νατε 10.000 το μ?να Adwords για να κ?νετε το χαβ? σα?!

Η αλ?θεια ε?ναι ?τι το σ?μα Google Partners αναφ?ρεται μ?νο στο γεγον??? ?τι κ?ποιο? ? κ?ποια εταιρε?α ?χει περ?σει τι? εξετ?σει? τη? Google για να π?ρει την πιστοπο?ηση για το Google Adwords. Τ?ποτε ?λλο.

Η Google δεν ?χει καμ?α εταιρε?α SEO ? κατ?λογο στο ?ντερνετ ?πω? ο Χρυσ?? Οδηγ?? που να ε?ναι συνεργ?τη? ? συνετα?ρο?. ?ποιο? σα? το πει αυτ?, σημα?νει ?τι ε?ναι απατε?να?.

H Google δεν δ?νει κ?ποια πιστοπο?ηση για SEO expert γιατ? απλ?? τα ?σοδα τη? προ?ρχονται απ? τι? διαφημ?σει? τη? στο Adwords και ?χι απ? την οργανικ? επισκεψιμ?τητα. ?τσι το Google Partners δεν σημα?νει ?τι σα? ?χει εγκρ?νει η Google ω? μηχανικ? λογισμικο? ? μηχανικ? του αλγορ?θμου τη? Google για να κ?νετε κατ?ταξη στα site των πελατ?ν σα? και το δικ? σα? συν?μα.

9 Γνωρ?ζουμε τον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? Google

Στο σχετικ? επικ? ?ρθρο μου οι 200 παρ?γοντε? SEO αναφ?ρομαι αναλυτικ? στου? παρ?γοντε? κατ?ταξη? που πιστε?ουμε ?τι ?χει η Google στον αλγ?ριθμο τη?.

Του? περισσ?τερου? απ? του? παρ?γοντε? SEO ? παρ?γοντε? κατ?ταξη? του? ?χουμε ανακαλ?ψει εμπειρικ? ?λοι εμε?? που ασχολο?μαστε επαγγελματικ? με το SEO και μερικο?? του? ?χει απλ?? επιβεβαι?σει ανεπ?σημα η Google.

Τ?ρα τον ακριβ? αλγ?ριθμο κατ?ταξη? δεν το ξ?ρει καν?να? γιατ? ε?ναι πνευματικ? ιδιοκτησ?α τη? Google και προστατε?εται νομικ?.

Επ?ση?, ο αλγ?ριθμο? τη? Google αλλ?ζει σχεδ?ν καθημεριν? και ?τσι ?μα μαντ?ψετε τον αλγ?ριθμο σ?μερα δεν θα τον ?χετε μαντ?ψει και για π?ντα. Θα πρ?πει κ?θε μ?να να μαντε?εται τον αλγ?ριθμο τη? Google ?στε να ?χετε επ?καιρα αποτελ?σματα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

10 Αποφ?γετε τι? εταιρε?ε? SEO που ?χουν ιδιοκτησ?α στο περιεχ?μενο

Το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα? αν?κει αποκλειστικ? σε εσ?? και φυσικ? ιδιοκτησ?α στο περιεχ?μενο δεν ?χει καν?να? ghost writer. Δεν μπορε? να ?χει πνευματικ? δικαι?ματα στο site σα? κ?ποιο? ?λλο? εκτ?? απ? εσ?? ? την εταιρε?α σα?.

Το θ?μα λοιπ?ν των πνευματικ?ν δικαιωμ?των ε?ναι λ?γο περ?εργο και χρ?ζει προσοχ??.

Αυτ? για σ?μερα φ?λοι μου και πιστε?ω να λ?βετε τα παραπ?νω 10 σημε?α με την σωστ? του? ?ννοια.

Επ?ση? θα ?θελα τελει?νοντα? να σα? δ?σω μια τελευτα?α συμβουλ? για το SEO.

Μην κ?νετε disavow

Το disavow δεν πρ?πει να γ?νεται ακ?μα και ?μα πιστε?ετε ?τι το site σα? ?χει φορτωθε? με χιλι?δε? backlinks κακ?? ποι?τητα? που υποτ?θεται ?τι θα σα? ρ?ξουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση?. Προσοχ? γιατ? αναφ?ρω απλ?? τη φρ?ση υποτ?θεται ?τι θα σα? ρ?ξουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Στην πραγματικ?τητα δεν πρ?κειται να επηρεαστε? ιδια?τερα το site σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google με τα spam backlinks.

Σ?μφωνα με την ?δια τη Google τα spam backlinks δεν λαμβ?νονται καθ?λου υπ?ψιν και για αυτ? ?μα κ?νετε disavow πιθαν?ν να π?σετε αντ? να ανεβε?τε στην κατ?ταξη.

Γενικ? θα πρ?πει πριν κ?νετε οτιδ?ποτε στο SEO να ζητ?τε τη γν?μη των ειδικ?ν.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και τι? κομπ?νε? στο SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

6 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看