ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Το blogging ω? η νο?μερο ?να στρατηγικ? SEO

Σ?γουρα ?σοι ε?στε παλι?τεροι στο SEO και στο ?ντερνετ θα ?χετε προλ?βει την εκπληκτικ? ?νοδο του blogging το 2005 και μετ? με ?λο και περισσ?τερο κ?σμο να μπα?νει μ?σα στο χ?ρο του blogging και να δημιουργε? το ν?ο του blog.

Η ?νοδο? των bloggers και των blogs συμβ?δισε με την ?νοδο του WordPress απ? το 2003 που ξεκ?νησε το λαν?ρισμα του μ?χρι σ?μερα που ?χει γ?νει η πιο δημοφιλ?? πλατφ?ρμα δημοσ?ευση? ?λων των bloggers παγκοσμ?ω?.

Το Blogging σ?μφωνα με το ?γκυρο authority site mashable το ε?ναι ?να? διαδραστικ?? τρ?πο? δημοσ?ευση? περιεχομ?νου στο ?ντερνετ. Η ονομασ?α blog προ?ρχεται απ? τη συντ?μευση των λ?ξεων web log και σημα?νει ημερολ?γιο στο ?ντερνετ. Αν ?χετε δει τη σειρ? star trek, ο Captain Picarde κ?θε μ?ρα προσθ?τει στο ημερολ?γιο του πλο?ου τα απομνημονε?ματ? του και τα σημαντικ?τερα γεγον?τα.

Στην σημεριν? εποχ? πολ? πετυχημ?νοι bloggers θα ?ταν ο Κολοκοτρ?νη? και ο Μακρυγι?ννη? γιατ? και οι δ?ο οπλαρχηγο? διατηρο?σαν ημερολ?γιο με τα λ?γα γρ?μματα που ?μαθαν σε προχωρημ?νη ηλικ?α.

Το blogging ω? επ?γγελμα

Τα πρ?τα blogs παρουσι?στηκαν στην Αμερικ? τα τ?λη τη? δεκαετ?α? του 1990 και απ? τ?τε ?χουνε γ?νει πολ? επαγγελματικ?. Οι επαγγελματ?ε? bloggers ?πω? ο Pat Flynn, Leslie Samuel, Rob Fore και Yaro Starek, παρ?χουν μ?σα απ? τα blogs του? υπηρεσ?ε? σε μια τερ?στια αγορ? εκατομμυρ?ων και ?χουν εισοδ?ματα απ? 500.000€ το χρ?νο αποκλειστικ? απ? το blogging και τα προ??ντα του?.

Π?? φτ?σαν τ?σο ψηλ? μερικο? bloggers; Πω? γιγαντ?θηκαν τ?σο μερικ? blogs; Σε αυτ? το ?ρθρο θα απαντ?σουμε στο μυστικ? που κρ?βεται π?σω απ? το blogging και αυτ? ε?ναι η παραγωγ? περιεχομ?νου και το SEO. To blogging ε?ναι η νο?μερο ?να στρατηγικ? SEO παγκοσμ?ω? για να φ?ρετε ?λο και περισσ?τερο κ?σμο στο site σα? και να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

?χω παρακολουθ?σει τα προγρ?μματα των παραπ?νω κορυφα?ων bloggers και ?χω π?ρει π?ρα πολλ?? ιδ?ε? απ? τα blog του? και τα ?χω εφαρμ?σει στο δικ? μου blog κατ? καιρο??.

Σε αντ?θεση με ?λλα επαγγ?λματα στο ?ντερνετ, ?πω? οι youtubers και ?λλα ν?α επαγγ?λματα το blogging θεωρε?τε σ?μερα απ? πολλο?? μαι σεβαστ? και αξιολ?τρευτη δραστηρι?τητα που μπορε? να σε βοηθ?σει να βγ?λει? πολλ? λεφτ?, να κ?νει? η δικ? σου επιχε?ρηση με ?δρα το σπ?τι και να οργαν?σει? τη ζω? σου σ?μφωνα με τα δικ? σου ωρ?ρια και καν?νε?.

Τα οφ?λη του blogging

Τα οφ?λη και τα πλεονεκτ?ματα του blogging ε?ναι διαχρονικ? και μακροπρ?θεσμα.

 1. Με το blogging αποκτ?τε εφ?δια ζω?? γιατ? μαθα?νεται να αξιοποιε?τε ?λε? τι? ν?ε? τεχνολογ?ε? για να επιτ?χετε κ?ποιο σκοπ?.
 2. Βγα?νετε στην πρ?τη σελ?δα τη? google με τη δημιουργ?α περιεχομ?νου.
 3. Δημιουργ?α μια κοιν?τητα στο ?ντερνετ γ?ρω απ? την αγορ? σα? και συνομιλε?τε με τον κ?σμο και ?σου? ?χουνε κοιν? ενδιαφ?ροντα επιδι?ξει? και σκοπο??.
 4. Γ?νεστε γνωστο? με το personal branding
 5. Διευρ?νεται τη λ?στα email marketing
 6. Αποκτ?τε ν?ου? πελ?τε? και αποκτ?τε εισ?δημα μ?σω ?ντερνετ ?
 7. ενισχ?ετε το εισ?δημα σα?, το SEO σα? ε?ν ?χετε ?δη ?να site, ?να e-shop ? οτιδ?ποτε ?λλο στο ?ντερνετ.

 

?Blogging και SEO

Το SEO ε?ναι να βελτι?σει? το site σου για να βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. Το SEO χωρ?ζεται σε on page SEO και off page SEO. Το on page SEO ?χει να κ?νει με το τι κ?νει? εντ?? του site σου για να βγει? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, εν? το off page SEO ?χει να κ?νει με το τι κ?νει? εκτ?? του site σου.

Η καλ?τερη στρατηγικ? on page SEO ε?ναι το blogging. Αντ?στοιχα η καλ?τερη στρατηγικ? off page SEO εν ?τη 2014 ε?ναι η δημιουργ?α backlinks προ? το site σου. Η google αν και ?χει αναπτ?ξει και βελτι?σει ?ναν πολυπαραγοντικ? αλγ?ριθμο με π?νω απ? 200 παρ?γοντε? SEO, βασ?ζει τον κορμ? τη? κατ?ταξη? των sites στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ακ?μα των αριθμ? και την ποι?τητα των backlinks προ? το site σα?. Η φιλοσοφ?α του? ε?ναι απλ?: ?σα πιο πολλ? backlinks ?χει ?να site, τ?σο πιο σημαντικ? και ποιοτικ? ε?ναι.

?μω? δεν υπ?ρχει καν?να ν?ημα να δημιουργ?σει? links σε ?να blog που δεν ?χει τ?ποτα μ?σα του. Γι αυτ? θα πρ?πει να δημιουργ?σετε πρ?τα κ?ποιο περιεχ?μενο με το blogging, να γρ?ψετε δηλαδ? κ?ποια ?ρθρα σχετικ? με το αντικε?μεν? σα? ? την αγορ? στ?χο σα?. Στη συν?χεια η δημιουργ?α backlinks γ?νεται με φυσικ? ? με τεχνητ? τρ?πο. Ο φυσικ?? τρ?πο? δημιουργ?α? backlinks λ?γεται white hat SEO, εν? ο τεχνητ?? black hat SEO.

Επειδ? ?χω κ?νει δοκιμ?? στο παρελθ?ν και με του? δ?ο τρ?που?, το black hat SEO δεν ?χει κ?ποιο ν?ημα γενικ? και δεν ?χει κ?ποιο ν?ημα μακροπρ?θεσμα, δηλαδ? δεν ωφελε? σε κ?τι παρ? τον χρ?νο και τον κ?πο που θα κ?νετε για να δημιουργ?σετε τα backlinks σα?.

Προτιμ?τερο ε?ναι λοιπ?ν να μ?θετε να χρησιμοποι?τε καλ? τεχνικ?? White hat SEO και να δημιουργε?τε links προ? το site σα? που να αντ?χουν στο χρ?νο και να μην ε?ναι spam.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για την δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlinks στα παρακ?τω ?ρθρα:

Τα ?ρθρα γ?ρω απ? τα backlinks δεν ε?ναι και λ?γα οπ?τε ?χω αποδειχθε? πολυγραφ?τατο?, αυτ? ε?ναι και η δ?ναμη του blogging ?λλωστε!

Σε εταιρικ? επ?πεδο, η δ?ναμη του blogging απ? ?ποψη SEO ?χει γ?νει αν?ρπαστη. ?λε? οι μεγ?λε? εταιρε?ε? ?χουνε προσθ?σει και ?να τουλ?χιστον blog στα εταιρικ? του? site για να κερδ?σουν απ? ?ποψη SEO και απ? ?ποψη δημοσ?ων σχ?σεων.

Ελληνικ? SEO: Απογει?στε το site και τι? πωλ?σει? σα? σε 5 β?ματα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Κατεβ?στε σ?μερα τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα? αξ?α? 129€ και ξεκιν?στε να βγ?ζετε λεφτ? απ? το SEO!

seo-web-design

Η προσωπικ? μου ιστορ?α επιτυχ?α? π?σω απ? το Blogging

To blogging ?τανε η αφορμ? να ξεκιν?σω στο ?ντερνετ μ?ρκετινγκ και να αποκτ?σω τι? πρ?τε? μου εμπειρ?ε? στο SEO και στην δημιουργ?α περιεχομ?νου. Μ?χρι στιγμ?? ?χω γρ?ψει π?νω απ? 800 ?ρθρα και σελ?δε? στο WordPress και συνεχ?ζω να τα κ?νω σε περισσ?τερα απ? 6 blogs.

?μω? το καλ?τερο ε?ναι να ξεκιν?σετε και να εστιαστε?τε σε μ?νο ?να blog απ? την αρχ? και με αυτ? να δημιουργ?σετε το πρ?το σα? traffic απ? το ?ντερνετ και τη Google.

To 2012 ε?χα γραφτε? σε μια αμερικ?νικη εταιρε?α δικτυακο? μ?ρκετινγκ, την Empowernetwork.com, σ?μερα την ?χω κατατ?ξει στη μα?ρη λ?στα και ε?χα ενταχθε? στο πρ?γραμμα blogging των 100 ημερ?ν τ?τε. Αν και προσωπικ? ε?χα πι?σει π?το, το πρ?γραμμα με βο?θησε πω? να μ?θω να γρ?φω εκπληκτικ? ?ρθρα και να δημιουργ? επικ? περιεχ?μενο για τα επ?μενα ?πω? αποδε?χθηκε site μου γιατ? εκε?νο το πρ?το blog σε wordpress multisite ?τανε παταγ?δη? αποτυχ?α.

Το διαμ?ντι συνθλ?βεται στα ?γκατα τη? γη? για να γ?νει διαμ?ντι και ?τσι οι μικρ?? μου αποτυχ?ε? με οδ?γησαν σε μεγ?λε? ν?κε? αργ?τερα.

Τελικ?, εν?μισι χρ?νο μετ? κατ?φερα να βγω πρ?το? στη Google με αυτ? το blog, το Paramarketing και να γρ?ψω π?νω απ? 215 ?ρθρα μ?σα σε 11 μ?νε?! Μετ?νιωσα που δεν ?γραψα περισσ?τερα και προσπαθ? να γρ?φω ?να ?ρθρο τη μ?ρα ?μα γ?νεται ? τουλ?χιστον 6 ?ρθρα την εβδομ?δα με επικ? περιεχ?μενο και ?σο το δυνατ?ν πιο πρακτικ?? και ουσιαστικ?? πληροφορ?ε? για το SEO, το web design και το πω? να βγ?λετε λεφτ? απ? το ?ντερνετ μ?σα απ? το δικ? σα? site.

Συμβουλ?? επιτυχ?α? στο blogging

Τ?ρα πολλο? απ? σα? θα αναρωτιο?νται, πολ? καλ? ?λα αυτ? αλλ? πω? ξεκιν?ω με το blogging; Για αυτ? σκ?φτηκα να σα? δ?σω μερικ?? συμβουλ?? για το πω? θα χτ?σετε σωστ? στο δικ? σα? blog αποφε?γοντα? ?λα τα αδι?ξοδα και τα λ?θη που ?κανα και γω στην αρχ?.

 1. Ξεκιν?στε ?να blog σε WordPress με δικ? σα? hosting και domain name. Ξ?ρω ?τι υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? πλατφ?ρμε? blogging στο ?ντερνετ για ερασιτ?χνε? ?πω? το blogger. Δεν θα μπορ?σετε να π?τε ?μω? και πολ? μακρι?. Τα δωρ?αν blogs σε blogger, wordpress.com, typad, movable type, tumblr, livejournal, squidoo, hubpages και πολλ? ?λλα δεν ε?ναι επαγγελματικ? και ε?ναι δ?σκολο να βγ?λετε λεφτ? απ? αυτ?. Πω? το ξ?ρω; Γιατ? τα ?χω δοκιμ?σει ?λα στην πορε?α μου να πετ?χω στο blogging!
 2. Επιλ?ξτε ?να premium wordpress theme και αν δεν ξ?ρετε να εγκαταστ?σετε το wordpress blog σα?, ζητ?στε τη βο?θεια εν?? ειδικο? ? επιλ?ξτε μια υπηρεσ?α web design απ? αυτ?? που παρ?χω. Θα γλυτ?σετε πολ?τιμο χρ?νο και κ?πο που θα τον κερδ?σετε μετ? σε χρ?νο blogging!
 3. Γρ?ψτε τουλ?χιστον 100 posts για τι? πρ?τε? 100 μ?ρε? του blogging! Η συνοχ? στη δουλει? σα? ε?ναι αυτ? που θα σα? στ?ψει νικητ? και θα δημιουργ?σει το πρ?το σα? traffic και του? πρ?του? σα? πελ?τε? σε ?τι κ?νετε! Στο blogging, το 95% ε?ναι σκληρ? δουλει? και το 5% ε?ναι ταλ?ντο και ?μπνευση ! Μην ακο?τε τι? θεωρ?ε? για την τ?χη και για επαναστατικ? προ??ντα, δεν υπ?ρχουν επαναστατικ? προ??ντα, εσε?? ε?στε το προ??ν!
 4. Δημιουργ?στε προφ?λ στα περισσ?τερα social media και κ?ντε καθημεριν?? κοινοποι?σει? των ?ρθρων σα?!
 5. Χτ?στε σχ?σει? με ?λλου? bloggers ? ?λλου? επαγγελματ?ε? του ?ντερνετ! Οι σχ?σει? θα σα? βοηθ?σουν να ανταλλ?ξετε links και να βοηθ?σετε ο ?να? τον ?λλο στην δημιουργ?α περιεχομ?νου, στην ανταλλαγ? ιδε?ν και απ?ψεων και σε πολλ? ?λλα.
 6. Ξεκιν?στε ?σο πιο γρ?γορα μπορε?τε! ?να βασικ? λ?θο? που ?κανα στην αρχ? με την πορε?α μου στο ?ντερνετ ε?ναι ?τι δεν ε?χα ξεκιν?σει με το δικ? μου Blog π?σω στο 2000! Λ?θο? που πλ?ρωσα πολλ?? φορ?? μετ?, και το 2005, και το 2008, και το 2012!

Blogging και η Ελληνικ? αγορ?

Η ελληνικ? αγορ? ? η ελλην?φωνη αγορ? των 10 εκατομμυρ?ων περ?που ε?ναι πολ? μικρ? συγκριν?μενη με την αγγλ?φωνη αγορ? του 1 δισεκατομμυρ?ου!

Μερικ? φωτειν? παραδε?γματα που ?χω εντοπ?σει στην ελληνικ? αγορ? και ε?ναι ?ξια αναφορ?? ε?ναι τα υπουργε?α, οι γενικ?? γραμματε?ε? και το γραφε?ο του πρωθυπουργο? που ?λα ?χουν το δικ? του? blog σε WordPress!

Μπορε?τε να δε?τε και μ?νοι σα?:

Επ?ση? ανακ?λυψα μια αγορ? με τα γυναικε?α καλλυντικ? και τη γυναικε?α μ?δα η οπο?α ?χει πολλ? αξι?λογα blogs με β?ντεο στο YouTube και εξαιρετικ? παραγωγ? περιεχομ?νου με ?ρθρα και κριτικ?? για ?λα τα ν?α προ??ντα τη? αγορ??, κρ?με? αδυνατ?σματο?, φουλ?ρια, ρο?χα και παπο?τσια κτλ. Η ?παρξη πολλ?ν blogs σε μια αγορ? ε?ναι δε?γμα ?τι υπ?ρχει δυναμικ? σε αυτ?ν την αγορ? και ?τι υπ?ρχουν και λεφτ?!

Θα ?θελα να αναφ?ρω μερικ? ελληνικ? blogs για να π?ρετε ιδ?ε?:

 

Blogging Πηγ??:

Δε?τε ?ναν ν?ο κ?σμο γ?ρω απ? το blogging να ξεδιπλ?νετε μπροστ? σα? και μελετ?στε τι? δυνατ?τητε? του. Ε?ναι πραγματικ? απ?στευτο? και σ?γουρα θα ενθουσιαστε?τε.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看