ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google bot spiders traffic

Το 61.5% τη? κ?νηση? στο ?ντερνετ ε?ναι bot!

Η ψε?τικη κ?νηση και τα προγρ?μματα bots ?χουνε αυξηθε? κατακ?ρυφα και εξαπατο?ν του? χρ?στε? και τιν?ζουν στον α?ρα την αξιοπιστ?α των Google Analytics!

Τον προηγο?μενο Μ?ρτιο μια δημοσιευμ?νη ?ρευνα τη? αξι?πιστη? εταιρε?α? Incapsula ?δειξε ?τι η πλειοψηφ?α τη? κ?νηση? στο ?ντερνετ (51%) ?χει δημιουργηθε? απ? μη ανθρ?πινε? οντ?τητε?, εκ των οπο?ων το 60% ε?χε κακ?βουλο χαρακτ?ρα.? ?πω? μ?θαμε αργ?τερα οι περισσ?τεροι απ? του? χρ?στε? του ?ντερνετ ?πεσαν απ? τα σ?ννεφα μαθα?νοντα? ?τι τ?σο ?ξω ε?χε π?σει η Google στην καταγραφ? τη? επισκεψιμ?τητα? με τα Google Analytics.

Απ? π?ρυσι μ?χρι φ?το?, πολλ?? αλλαγ?? ?ρθαν στο προσκ?νιο και το ποσοστ? αυτ? αυξ?θηκε απ? το 51% στο 61,5%! Στο μ?λλον δε οι προβλ?ψει? θα ε?ναι πιο τρομακτικ??, μια και φα?νεται η κ?νηση στο ?ντερνετ να αυξηθε? και ?λλο απ? απρ?σωπα ?ντα, τα λεγ?μενα bots.

Τι ε?ναι τα bots?

?να διαδικτυακ? ρομπ?τ (internet bot) ε?ναι ?να πρ?γραμμα που εκτελε? αυτοματοποιημ?νε? εργασ?ε? μ?σω του ?ντερνετ. Ονομ?ζεται επ?ση? και web bot, web robot, WWW robot ? απλ? bot.

Στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? τα bots εκτελο?ν σχετικ? απλ?? λειτουργ?ε? που θα πρ?πει να επαναληφθο?ν εκατοντ?δε? ? χιλι?δε? φορ??. Μ?α κλασσικ? εφαρμογ? των bots ε?ναι οι αρ?χνε? του διαδικτ?ου (web spiders), οι οπο?ε? περιφ?ρονται απ? ιστοσελ?δα σε ιστοσελ?δα και χρησιμοποιο?νται για την αν?λυσ? τη? σε ρυθμ? πολλαπλ?σιο απ’ ?τι θα μπορο?σε ?να? ?νθρωπο?.

Οι μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? η Google και ?λε? οι ?λλε? βασικ?? μηχαν?? αναζ?τηση? χρησιμοποιο?ν τ?τοιε? αρ?χνε? για την αν?λυση και ταξιν?μηση των ιστοσελ?δων σ?μφωνα με δι?φορε? λ?ξει?-κλειδι?, ο?τω? ?στε στην συν?χεια να μπορο?ν να παρουσι?σουν στον χρ?στη τα αποτελ?σματα τη? αναζ?τηση? σε πολ? μικρ? χρονικ? δι?στημα.

Μ?θετε περισσ?τερα για το πω? λειτουργο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση?: Πω? Δουλε?ει η Google

Bots και αρχε?ο robots.txt

Τ?λο?, οι δι?φοροι web servers μπορο?ν να δημιουργ?σουν ?να απλ? αρχε?ο κειμ?νου με το ?νομα “robots.txt”, το οπο?ο θα περι?χει καν?νε? που θα πρ?πει να τηρ?σουν τα bots που επισκ?πτονται την σελ?δα. Παρ?λα αυτ? ?μω?, μπορε? κ?ποιο bot να αγνο?σει αυτο?? του? καν?νε?.

Μ?α ?λλη χρ?ση των bots ε?ναι σε εφαρμογ?? ?που απαιτε?ται υψηλ? ταχ?τητα απ?κριση?, υψηλ?τερη απ? αυτ? που ?χει ο ?νθρωπο?. Για παρ?δειγμα bots που συμμετ?χουν σε δημοπρασ?ε? – auction-site bots ? σε εφαρμογ?? ?που απαιτε?ται η προσομο?ωση τη? ανθρ?πινη? συμπεριφορ?? (?πω? bots που συμμετ?χουν σε συζητ?σει? – chat bots).

Τ?τοια χρ?σιμα bots συναντ?με παντο?, στο χρηματιστ?ριο, στα παρ?γωγα, στα παιχν?δια υπολογιστ?ν μ?σω ?ντερνετ.

Κακ?βουλε? χρ?σει? των bots

Τα bots χρησιμοποιο?νται πολ? συχν? απ? χ?κερ? για τον συντονισμ? και την διεξαγωγ? διαδικτυακ?ν επιθ?σεων σε servers ? για ?λλου? κακ?βουλου? σκοπο??. ?να? χ?κερ συν?θω? ?χει στην δι?θεσ? του πολλ? bots, τα οπο?α σχηματ?ζουν ?να δ?κτυο απ? bots (botnet) και επιτ?θενται ταυτ?χρονα σε ?ναν server στο ?ντερνετ.

Γενικ? μπορε? κανε?? να διαχωρ?σει τι? κακ?βουλε? χρ?σει? των bots σε δι?φορε? κατηγορ?ε?:

  1. Spambots: Ψ?χνουν κ?θε σελ?δα του διαδικτ?ου για διευθ?νσει? email, ο?τω? ?στε αυτ?? στην συν?χεια να χρησιμοποιηθο?ν για spamming.
  2. Denial of service Bots: που κατεβ?ζουν ολ?κληρα sites και χρησιμοποιο?ν ?λο το διαθ?σιμο bandwidth του web server με αποτ?λεσμα να μην μπορο?ν να εξυπηρετηθο?ν ?λλοι χρ?στε?
  3. Ιο? Bots που χρησιμοποιο?νται απ? δι?φορου? ιο?? υπολογιστ?ν, δο?ρειου? ?ππου? και σκουλ?κια.
  4. Οι υπολογιστ?? zombie χρησιμοποιο?νται πολλ?? φορ?? για την δημιουργ?α bots και την διεξαγωγ? διαδικτυακ?? επ?θεση? σε ?ναν server.

Η παρακ?τω εικ?να ε?ναι δανεισμ?νη απ? την εταιρε?α Incapsulate την οπο?α και ευχαριστο?με βαθ?τατα!

bot-traffic-report-2013

Μεθοδολογ?α τη? ?ρευνα? τη? incapsulate

Για τον σκοπ? αυτ?? τη? ?ρευνα?, ?χουνε παρατηρηθε? 1, 45 Δισεκατομμ?ρια επισκ?ψει?, που συν?βησαν σε μ?α περ?οδο 90 ημερ?ν. Τα δεδομ?να συλλ?χθηκαν σε απ? μια ομ?δα 20.000 ιστοσελ?δων του δικτ?ου τη? εταιρε?α? Incapsula. Γεωγραφικ? η κ?νηση προ?λθε απ? ?λε? τι? 249 χ?ρε? του κ?σμου.

Αποτελ?σματα τη? ?ρευνα?

Το Bot Traffic αυξ?θηκε κατ? 21%

Σε σ?γκριση με την ?ρευνα τη? προηγο?μενη? χρονι?? του 2012, βλ?πουμε μια ?νοδο 21% στη συνολικ? κ?νηση απ? τα bots στο ?ντερνετ, που τ?ρα καταλαμβ?νουν το 61,5% των συνολικ?ν επισκεπτ?ν σε μ?α ιστοσελ?δα! Μπορε? και στη δικ? σα?!

Απ? αυτ? το 31% ε?ναι δραστηρι?τητα των ν?μιμων και γνωστ?ν σε ?λου? μα? robot των εταιρει?ν λογισμικο? και ?ντερνετ. ?πω? τη? Google, και δι?φορων ?λλων εταιρει?ν. Η α?ξηση αυτ? οφε?λεται κυρ?ω? σε 2 λ?γου?:

1. Την α?ξηση και την εξ?λιξη των υπηρεσι?ν ?ντερνετ απ? την εισαγωγ? ν?ων υπηρεσι?ν ?ντερνετ. Για παρ?δειγμα εταιρε?ε? με υπηρεσ?ε? SEO.

2. Αυξημ?νη δραστηρι?τητα των ?δη υπαρχ?ντων bot. Στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? ο κ?κλο? αναζ?τηση? αυτ?ν των bot ?γινε μικρ?τερο? στην προσπ?θεια του? να βελτι?σουν τα αποτελ?σματα και τι? υπηρεσ?ε? του?.

Τo 31% των Bots ε?ναι κακ?βουλα με με?ωση του SPAM

Εν? το σχετικ? ποσοστ? των κακ?βουλων bot παραμ?νει αναλλο?ωτο, υπ?ρχει μαι αισθητ? με?ωση στην δραστηρι?τητα των Spam Bot. Αυτ? μει?θηκε απ? το 2% το 2012 σε 0,5% το 2013! Η πιο ε?λογη εξ?γηση τη? με?ωση? αυτ?? ε?ναι η καμπ?νια τη? Google εναντ?ον του Spam, μετ? την αναβ?θμιση του αλγορ?θμου? Penguin 2.0 και 2.1.

Η δημιουργ?α συνδ?σμων για το SEO ?τανε ?να μεγ?λο κ?νητρο για του? Spammers του ?ντερνετ. ?μω? τελικ? η Google κατ?φερε να μει?σει αισθητ? του? spammers σε ποσοστ? 75% στην αυτ?ματη δραστηρι?τητα του? στην κατασκευ? ψε?τικων συνδ?σμων!

 

Οι χ?κερ? γ?νονται ?λο και πιο ?ξυπνοι

Θα του? πι?σει τελικ? η Google; -αστε?ο-

?να ?λλο σημε?ο που ?πτεται προσοχ?? ε?ναι η α?ξηση του 8% στου? ?λλου? “Σωσ?ε?” (“Other Impersonators”). Μια ομ?δα που αποτελε?ται απ? ?γνωστα bot και ?λλα εργαλε?α κακ?βουλων επιθ?σεων στο ?ντερνετ.

Το κοιν? σημε?ο ?λη? αυτ?? τη? ομ?δα? ε?ναι ?τι προσπαθε? να επιβουλευθε? την ταυτ?τητα εν?? ?λλου. Για παρ?δειγμα μερικ? απ? αυτ? τα bots ε?ναι προσομοι?σει? ν?μιμων χρηστ?ν και αποθηκευμ?νων προφ?λ στον browser σα? για να σπ?σουν του? κωδικο?? ασφαλε?α? του ?ντερνετ και να μπουν στο προφ?λ σα?, στην τρ?πεζα ? ακ?μα και στο Facebook!

Η ασφ?λεια στο ?ντερνετ ε?ναι ?να μεγ?λο θ?μα, ειδικ? ε?ν χρησιμοποιο?με δημ?σιου? υπολογιστ?? και ?μα κρατ?με τα στοιχε?α απ? το προφ?λ μα? αποθηκευμ?να στη μν?μη του browser, ?πω? του Firefox, opera και chrome!

 

Πηγ?? τη? ?ρευνα? για την κ?νηση στο ?ντερνετ:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看