ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

video marketing

Πω? να φτι?ξετε το πρ?το σα? video

και να αποκτ?σετε χιλι?δε? επισκ?πτε? και πελ?τε? στο site σα?.

Το β?ντεο ε?ναι το πιο ισχυρ? εργαλε?ο μ?ρκετινγκ και πωλ?σεων μετ? το email marketing. Θε?ρησα σωστ? λοιπ?ν αφο? ?χω ανεβ?σει περ?που 158 β?ντεο στο καν?λι μου στο YouTube να σα? δ?σω μερικ?? βασικ?? συμβουλ?? για το πω? να ξεκιν?σετε με το video marketing στο ?ντερνετ.

Μ?χρι τ?ρα το YouTube και γενικ? το β?ντεο και το β?ντεο μ?ρκετινγκ με ?χει φ?ρει πολλο?? ν?ου? επισκ?πτε? στο site μου και με ?χει κ?νει ευρ?ω? γνωστ?, αφο? ?χω βασ?σει και τα τρ?α βασικ? μαθ?ματα στα β?ντεο:

Πλεονεκτ?ματα του β?ντεο μ?ρκετινγκ

online-video-marketing-2

Απ? το 100% των πληροφορι?ν που προσλαμβ?νει κ?ποιο?, θυμ?ται κανε?? μ?νο το 20% απ? αυτ? που ακο?ει, το 30% απ? αυτ? που βλ?πει και το 70% απ? αυτ? που ακο?ει και βλ?πει.

Traffic

Με τα δικ? σα? β?ντεο και το δικ? σα? καν?λι στο YouTube, αλλ? και σε ?λλα video social media ?πω? το Vimeo, θα μπορ?σετε να π?ρετε π?ρα πολ? σημαντικ? και στοχευμ?νο traffic προ? το site σα?.

SEO

Α? μην ξεχν?με ?τι το YouTube ε?ναι η δε?τερη μηχαν? αναζ?τηση? παγκοσμ?ω? και τα β?ντεο βοηθ?νε στο να αν?βει το site σα? στην πρ?τη θ?ση τη? Google. Τα β?ντεο μει?νουν το bounce rate και αυξ?νουν το σκορ σα? στην Alexa.

Αν και το σκορ τη? Alexa ε?ναι εντελ?? υποκειμενικ? και ?χει μ?νο ψυχολογικ? β?ρο?, αυτ? αυξ?νεται ?ταν ο χρ?στη? κ?θεται περισσ?τερο στο site σα? για να δει ?να β?ντεο και ?χει εγκατεστημ?νο στο browser του το alexa plugin. Αλλι?? δεν θα μπορ?σει η alexa να μετρ?σει την επισκεψιμ?τητα.

Backlinks

Εκτ?? απ? το YouTube υπ?ρχουν πολλ? ?λλα β?ντεο social media ?πω? το Vimeo, Myspace και ?λλα που μπορε?τε να ανεβ?σετε τα β?ντεο σα? και εκε? και να αποκτ?σετε backlinks.

To backlink προ? το site σα? το β?ζετε στην περιγραφ? μαζ? με ?να κε?μενο 300 με 500 λ?ξεων. Ε?ναι συνετ? να ?χετε ?να YouTube Channel και ?να ακ?μα back up Vimeo channel σε περ?πτωση που η Google αλλ?ξει γν?μη π?λι και σα? κλε?σει αυτ? το καν?λι. Συμβα?νει ακ?μα και στα καλ?τερα blogs παγκοσμ?ω?, και ο γενικ?? καν?να? ε?ναι να μην εξαρτ?μαστε μ?νο απ? μια πηγ? επισκεψιμ?τητα? και μ?νο απ? μ?α μ?νο πηγ? χρηματοπο?ηση?.

Conversion Rates

Τα στατιστικ? στοιχε?α δικαι?νουν την επιλογ? του β?ντεο και ειδικ? του προσωπικο? β?ντεο για να μετατρ?ψετε του? επισκ?πτε? σε υποψηφ?ου?, αφο? αυτο? γραφτο?ν στη λ?στα σα? και μετ? σε πελ?τε?. Σ?μφωνα με ?γκυρα στατιστικ? του περιοδικο? Forbes τα β?ντεο ε?ναι το νο?μερο ?να σε ποσοστ? μετατροπ?ν.

Οπτικο? τ?ποι – ν?ε? αγορ??

Υπ?ρχει μαι μερ?δα ανθρ?πων που δεν μπορε? να διαβ?σει ? να ακο?σει τ?σο ε?κολα. Ε?ναι οι λεγ?μενοι οπτικο? τ?ποι και αποτελο?ν συν?θω? το 30% των επισκεπτ?ν σα?. Βοηθ?στε αυτ? το ποσοστ? με β?ντεο και πι?στε μια πιο παθητικ? αγορ?, αυτ?ν που βλ?πουν περισσ?τερο τηλε?ραση και του? αρ?σει η εικ?να παρ? το δι?βασμα. Καλ? ε?ναι να ?χετε συμπεριλ?βει στο blog σα? και τα τρ?α ε?δη περιεχομ?νου, του κειμ?νου, του β?ντεο και του podcast.

Personal Branding

To να ?χετε το δικ? σα? καν?λι στο YouTube ε?ναι σαν να ?χετε το δικ? σα? καλωδιακ? καν?λι στο ?ντερνετ, κ?τι σαν το NOVA. Το μεγαλ?τερο καλωδιακ? καν?λι χωρ?? συνδρομ? στην Ελλ?δα σ?μερα ε?ναι το YouTube.

To YouTube ε?ναι πρ?το σε δημοτικ?τητα social media στην Ελλ?δα και το β?ντεο θα σα? βοηθ?σει να προωθ?σετε και να προβ?λλεται τον εαυτ? σα? σε χιλι?δε? ?τομα παγκοσμ?ω?.

Το Personal Branding βοηθ?ει στο να αυξ?σετε τα ποσοστ? μετατροπ?? σα? και να κατακτ?σετε ν?ε? πιο ποιοτικ?? αγορ??.

Εργαλε?α video marketing

Κ?θε επαγγελματ?α? πρ?πει να ?χει τα κατ?λληλα εργαλε?α για να πετ?χει στο ?ντερνετ. Γ?νεται και σει? ?να? πετυχημ?νο? επαγγελματ?α?, γιατ? οι επαγγελματ?ε? ελκ?ουν του? επαγγελματ?ε?.

Πρ?το στ?διο Video starter, επ?νδυση: +1.000 €

 1. Αρχικ? χρει?ζεστε ?ναν Η/Υ με καλ? κ?ρτα γραφικ?ν ο οπο?ο? ξεκιν?ει απ? 500 ευρ?. Προτιμ?στε ?να απλ? PC, αποφ?γετε τα Mac λ?γω πολλ?ν ασυμβατοτ?των και τα laptop.
 2. Χρει?ζεστε ?να πρ?γραμμα εγγραφ?? και επεξεργασ?α? β?ντεο ?πω? το Camtasia αξ?α? 230€ περ?που.
 3. Μικρ?φωνο και ακουστικ? ? επαγγελματικ? μικρ?φωνο heil απ? 10€ ?ω? 150€ για ?να επαγγελματικ? μικρ?φωνο Heil.
 4. Κινητ? με Webcamera. Τα περισσ?τερα β?ντεο μου τα γ?ρισα με ?να απλ?? Nokia 603 με κ?μερα μ?νο 5Mpixel. Τ?ρα ?χω παραγγε?λει το? Samsung s4 orange active που θα το χρησιμοποι?τε αντ? για web camera. Το κ?στο? ποικ?λει απ? 150€ ?ω? 500€ αν?λογα με το τι θα επιλ?ξετε.
 5. Τρ?ποδο ελαστικ? για να τοποθετ?σετε π?νω το κινητ?. Προτιμ? ?να απλ? απ? το Πλα?σιο που κοστ?ζει μ?νο 5€. -Δεν μπ?ρεσα να βρω το link, αλλ? το ?χω δει στο πλα?σιο.-
 6. YouTube Channel
 7. Vimeo Channel back up
 8. Google Drive Ανο?ξτε εντελ?? δωρε?ν λογαριασμ? και αποθηκε?στε τα back up σα? ?ω? και 15Gb.

Δε?τερο στ?διο Video Professional, επ?νδυση +900€

Φτι?ξτε το δικ? σα? στο?ντιο για β?ντεο στο σπ?τι σα?. Ακ?μα δεν ?χω φτι?ξει το δικ? μου στο?ντιο ?πω? το θ?λω στο σπ?τι μου. Το ?χω προγραμματ?σει και στο ν?ο σπ?τι που θα μετακομ?σω γιατ? εδ? δεν το επιτρ?πουν οι συνθ?κε? θα ?χω.

?μω? ?χω μελετ?σει απ? πριν και ?χω προσχεδι?σει τι ε?δου? εξοπλισμ? θα χρειαστ? για να φτι?ξω το λεγ?μενο Green Screen Effect.

 1. ?Green Screen Studio. Μπορε?τε να βρε?τε πλ?ρη εξοπλισμ? στο ?ντερνετ στο Amazon. Οι τιμ?? ξεκιν?νε απ? 400€ για ?να πλ?ρη εξοπλισμ?νο studio για να ξεκιν?σετε.
 2. Δε?τερο PC για να επεξεργ?ζεστε και να ανεβ?ζετε τα β?ντεο σα? στο YouTube, Vimeo κτλ Το κ?στο? ε?ναι περ?που στα 500 € π?λι.

Αν φτ?σατε μ?χρι εδ? και ?χετε αγορ?σει και τον εξοπλισμ? video marketing, τ?τε συγχαρητ?ρια γιατ? θα γ?νεται ?να? επαγγελματ?α? του χ?ρου και ?χι ακ?μα ?να? εραστ?? τη? τ?χνη?.

Β?ματα video marketing

Τα β?ματα για το πετυχημ?νο β?ντεο και το β?ντεο μ?ρκετινγκ ε?ναι απλ?:

 1. Να ε?στε ο εαυτ?? σα?. Το προ??ν ε?στε εσε?? και ?χι αυτ? που πουλ?τε. Πρ?τα οι πελ?τε? αγορ?ζουν εσ?? και μετ? το προ??ν ? υπηρεσ?α που πουλ?τε.
 2. Γρ?ψτε το β?ντεο ε?τε με το κινητ? σα? ε?τε στην Οθ?νη του υπολογιστ? σα?. Προτιμ?στε high definition video. Φροντ?στε το β?ντεο σα? να ε?ναι π?νω απ? 5 λεπτ?. ?μα το β?ντεο ξεπερν?ει τα 5 λεπτ? θα πρ?πει να αναβαθμ?σετε το λογαριασμ? σα? σε YouTube Partners ?πω? ?κανα και γω.
 3. Επεξεργαστε?τε το β?ντεο στο Camtasia. Και εξ?γεται το σε αρχε?ο high definition. Οι συνηθισμ?νε? διαστ?σει? που δουλε?ω ε?ναι 960χ784 ? 1200χ960
 4. Ανεβ?στε το β?ντεο στο YouTube και στο Vimeo. Αυτ? μπορε?τε να το κ?νετε με το δε?τερο PC ?πω? και την επεξεργασ?α β?ντεο γιατ? ε?ναι κ?τι που κρατ?ει ?ρε? ? και μια ολ?κληρη μ?ρα.
 5. Συμπεριλ?βετε ?να link π?σω στο site σα? ?που και θα δημοσιε?σετε το β?ντεο.
 6. Ενσωματ?στε το β?ντεο σε ?να ?ρθρο ? σελ?δα στο site σα?.
 7. Γρ?ψτε το κε?μενο ? την απομαγνητοφ?νηση του β?ντεο. Αυτ? μπορε?τε να το κ?νετε και πριν ξεκιν?σετε με το β?ντεο για να ?χετε ?να μπο?σουλα για να ξεκιν?σετε.
 8. Ανεβ?στε την απομαγνητοφ?νηση του β?ντεο στο YouTube στο cc και γρ?ψτε μια σ?ντομη περιγραφ? 300-500 λ?ξει?.
 9. Συμπληρ?στε τα απαρα?τητα meta tags. ?τσι τα β?ντεο σα? θα εμφαν?ζονται και στα παρ?μοια β?ντεο με τα ?δια meta tags.
 10. Τ?λο? προωθ?στε το post απ? το site με το β?ντεο σα? στα απαρα?τητα social media, twitter, facebook, pinterest, google plus και ?που αλλο? μπορε?τε!
 11. Αναλ?στε απ? τα google analytics απ? που προ?ρχεται το traffic και κ?νετε τι? απαρα?τητε? διορθ?σει? και αναπροσαρμογ??. ?μα δεν σα? ?ρεσε το πρ?το σα? β?ντεο, γυρ?στε το επ?μενο!

Σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α στα πρ?τα σα? β?ματα στο β?ντεο μ?ρκετινγκ, ?μα ?χετε τυχ?ν απορ?ε? καλ?στε με στο 6972.364.387 ? αφ?στε ?να σχ?λιο κ?τω απ? το post. Καλ? επιτυχ?α!

Μ?θετε να κ?νετε β?ντεο και μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-lefta-wordpress

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

8 Σχ?λια. Leave new

 • Γεια σου! Πολ? ενδιαφ?ρον τον αρθρο σου και ειδικ? ο τρ?πο? που προσεγγ?ζει? το θ?μα! Ζω στην επαρχ?α, δυσκολε?ομαι πολ? να βρω εργασ?α. Συνεπ?? δεν ?χω την δυνατ?τητα να αγορ?σω φουλ εξοπλισμ? για να ενισχ?σω την ποι?τητα των β?ντεο που εχω στο μυαλ? μου… Περα απο το κινητ? μου που τραβ?ει 4k video, δεν μπορ? να αγορ?σω ο?τε ring light (το σπ?τι που ζω δεν ε?ναι ηλι?λουστο καμ?α ?ρα τη? ημ?ρα?), ο?τε τρ?ποδο, ο?τε background. Δε σκ?φτομαι vlog, αλλ? καλ? επεξεργασμ?να β?ντεο με καλλιτεχνικ? χροι? στα οπο?α θα εμφαν?ζομαι και εγ? να μιλ?ω για λ?γη ωρα . Τι προτε?νει? να κ?νω?? Υπ?ρχουν φθην?? λ?σει? για φωτισμ? και τρ?ποδο?

  Απ?ντηση
  • Υπ?ρχουν φτην?? λ?σει? στο amazon και στο ebay. Για αρχ? ?ρη μπορε?? να χρησιμοποι?σει? το κινητ? σου και σιγ? σιγ? να βρει? χορηγο?? για να του? διαφημ?σει? τα προ??ντα του?. Σε ποια π?λη τη? Ελλ?δο? ε?σαι;

   Απ?ντηση
 • Τα β?ντεο βοηθ?νε καλ?τερα ?ταν ε?ναι και στο site μου ? απλ? στο YouTube και να πα?ρνω το backlinks για τη Google απ? εκε??

  Απ?ντηση
  • Καλημ?ρα Μ?κη, τα β?ντεο βοηθ?νε να ε?ναι μ?σα στο site σου καθ?? και σε ?λα τα ?λλα site, καθ?? και στο Youtube και σε ?λα τα ?λλα βιντεοκ?ναλα ?πω? Vimeo, Dailymotion κτλ.
   ?σο πιο πολλ?? προβολ?? ?χει ?να β?ντεο που ε?ναι ενσωματωμ?νο σε μ?α σελ?δα απ? το site σου, τ?σο πιο πολ? ανεβα?νει αυτ? η σελ?δα στη Google.

   Απ?ντηση
   • Ανακα?νιση σπιτιο?
    29 Ιουν?ου 2017 5:37 μμ

    Αν το β?ντεο δεν ε?ναι δικ? μου και β?λουμε ?να β?ντεο απ? κ?ποιον ?λλο πχ απ? κ?ποια εταιρε?α που παρουσι?ζει ?να ν?ο υλικ? ? κ?τι τ?τοιο. Ε?ναι καλ? ? αντ? να μασ βοηθ?σει μα? κ?νει ζημι??

    Απ?ντηση
 • Πολ? καλ? τα λε? Γι?ννη για το video και το video marketing, αλλ? πω? πρ?πει να ξεκιν?σει κ?ποιο?; εγ? δεν ?χω ακ?μα καν?λι στο youtube και στο Vimeo.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看