ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

FACEBOOK-EDGERANK

Ο Ν?ο? Αλγ?ριθμο? Του Facebook

Περιεχ?μενα

απ? το Edgerank στον ν?ο αλγ?ριθμο κ?λυψη? (reach algorithm), το Facebook μιμε?ται επακριβ?? τη Google. Μ?θετε πω? το site σα? και η επιχε?ρηση σα? θα πετ?χει τα μ?γιστα για να βγ?λει λεφτ? απ? το Facebook!

Γιατ? ?γραψα αυτ? το ?ρθρο

?ψαχνα να βρω ν?ε? πηγ?? ?μπνευση? για να γρ?ψω το επ?μενο ?ρθρο στο blog μου. Θα ?θελα λοιπ?ν αν ?χετε κ?ποιε? προτιμ?σει? ? πιστε?ετε ?τι ?να θ?μα ε?ναι σημαντικ? και δεν το ?χω καλ?ψει μ?σα στο blog, να επικοινων?σετε μαζ? μου ? να με π?ρετε τηλ?φωνο στο 6972.364.387 ? να με ρ?ξετε ?να μ?νυμα στο Facebook.

Πριν προχωρ?σω στην αν?λυση του ν?ου αλγορ?θμου απ? το Facebook θα ?θελα να κ?νω μερικ?? παρατηρ?σει? σχετικ? με το SEO και τα social media.
Τα social media ?χουν αρχ?σει ?λο και πιο πολ? να μπα?νουν μ?σα στο SEO σε τ?τοιο βαθμ? που ε?ναι αδ?νατο να ξεχωρ?σουμε σ?μερα τι ε?ναι καλ?τερο, να κ?νουμε SEO ? να ασχολο?μαστε με το Facebook και τα social media;
?τσι ?κανα μια μεγ?λη ?ρευνα γιατ? παρατ?ρησα τελευτα?α ?τι το Facebook ε?χε χ?σει την δυναμικ? του απ? ?ποψη traffic, και ?τσι ?θελα να δω τι συμβα?νει στην πραγματικ?τητα. Ελπ?ζω να σα? αρ?σουν τα ευρ?ματ? μου και να κ?νετε like και share το post μου στο Facebook και στα ?λλα social media.
Ο μ?σο? χρ?στη? Facebook αφιερ?νει περισσ?τερο απ? το 40% του χρ?νου του ελ?γχοντα? το newsfeed. Παρατηρ?ντα? την σειρ? που το Facebook εμφαν?ζει τι? δημοσιε?σει? και δραστηρι?τητε? στην σελ?δα ενημερ?σεων, γ?νεται αντιληπτ? ?τι δεν ε?ναι μ?α απλ? χρονικ? κατ?ταξη και παρουσ?αση. Αυτ? μπορε? για ?να απλ? χρ?στη να μην σημα?νει κ?τι το ιδια?τερο, αλλ? για ?να Brand Name ? και για μια μικρ? επιχε?ρηση στο ?ντερνετ να ε?ναι.
O αλγ?ριθμο? EdgeRank ε?ναι ιδια?τερα σημαντικ?? σε θ?ματα Facebook marketing και η καταν?ηση τη? λειτουργ?α? του μπορε? να επηρε?σει σημαντικ? την α?ξηση τη? απ?χηση? ? τη? κ?λυψη? (organic reach) των δημοσιε?σεων και δραστηριοτ?των εν?? λογαριασμο? ? μια? σελ?δα? στο facebook.

Ο αλγ?ριθμο? Edgerank και πω? λειτουργε?

Ο αλγ?ριθμο? Edgerank δημιουργ?θηκε απ? το Facebook και παρουσι?στηκε για πρ?τη φορ? το 2010 επ?σημα, προκειμ?νου να καθορ?ζει ποιε? αναρτ?σει? (edges) και π?σο ψηλ? (rank) θα εμφαν?ζονται στην σελ?δα ενημερ?σεων, newsfeed, του κ?θε χρ?στη.

Edge ορ?ζεται οτιδ?ποτε συμβα?νει στο Facebook, status updates, comments, likes και shares.

Ο αλγ?ριθμο? Edgerank κατατ?σσει (ranks) κ?θε δραστηρι?τητα ? δημοσ?ευση (edge ) στο newsfeed του χρ?στη, αν?λογα με το π?σο σημαντικ? τη θεωρε? για εκε?νον. Δραστηρι?τητε? με υψηλ? Edgerank εμφαν?ζονται υψηλ?τερα στη σελ?δα ενημερ?σεων.
Με ποια κριτ?ρια γ?νεται αυτ? η κατ?ταξη;

Μπορε? αρχικ? να ακο?γεται πολ?πλοκο, ?μω?, η λογικ? του, ε?ναι αρκετ? ξεκ?θαρη.
Ο αλγ?ριθμο? Edgerank μπορε? να οριστε? ω? το ?θροισμα των εξ?? μεταβλητ?ν που αποκαλ?φθηκαν στο Facebook? 2010 F8 conference:
  • Affinity (συγγ?νεια)
  • Weight (βαρ?τητα)
  • TimeDecay (?φθορ?? χρ?νου)

 

Affinity (συγγ?νεια)

Η μεταβλητ? “Affinity” αφορ? την σχ?ση που ?χει ο χρ?στη? με την πηγ? αν?ρτηση? ? δημοσ?ευση?, αλλ? και το βαθμ? αλληλεπ?δραση?, ?πω? ε?ναι η π.χ. η σχ?ση εν?? fan και εν?? brand. Η σχ?ση αυτ? χτ?ζεται με επαναλαμβαν?μενε? αλληλεπιδρ?σει? του χρ?στη/fan με τι? δραστηρι?τητε? του brand στο Facebook, ?πω? σχ?λια, likes, sharing, ακ?μη και messaging. ?σο πιο ?ντονη η αλληλεπ?δραση, τ?σο μεγαλ?τερη η μεταβλητ?.

Weight (βαρ?τητα)

Η μεταβλητ? αυτ? αφορ? ?να σ?στημα αξιολ?γηση? τη? βαρ?τητα? που ?χει κ?θε αντ?δραση στο Facebook. Τα σχ?λια π.χ. θεωρο?νται πιο σημαντικ? απ? τα likes, σ?μφωνα με το Facebook, δι?τι ο χρ?στη? εμπλ?κεται πιο ενεργ?. Κ?θε δραστηρι?τητα που επιλ?γει ?να? χρ?στη? και ε?ναι πιο χρονοβ?ρα απ? ?λλη, θεωρε?ται μεγαλ?τερη? βαρ?τητα?.

TimeDecay (?φθορ?? χρ?νου)

Αυτ? η μεταβλητ? αφορ? το π?σο καιρ? παραμ?νει μ?α δημοσ?ευση ?ζωνταν??. Μαθηματικ? αυτ? η μεταβλητ? μπορε? να οριστε? ω? 1/ (χρ?νο? απ? τελευτα?α δραστηρι?τητα). ?σο μ?α δραστηρι?τητα παλαι?νει, τ?σο χ?νει σε αξ?α. ?τσι διατηρε?ται η σελ?δα ενημερ?σεων ανανεωμ?νη, με ν?ο περιεχ?μενο.

Γιατ? ε?ναι σημαντικ?? ο αλγ?ριθμο? Edgerank

Αν ?να Brand ?χει γενικ? χαμηλ? EdgeRank στην δραστηρι?τητα του, τ?τε η δημοσιε?σει? και η γενικ?τερη δραστηρι?τητ? του στο Facebook θα εμφαν?ζονται σε ?λο και λιγ?τερο κοιν?. Αυτ? σημα?νει ?τι η στρατηγικ? του αλλ? και το marketing budget του στο Facebook θα ε?ναι λιγ?τερο αποτελεσματικ?. Σ?μφωνα με ?ρευνε? σε σχ?ση με τη συμπεριφορ? των χρηστ?ν στο Facebook, το 96% δεν επισκ?πτεται ποτ? ξαν? την σελ?δα εν?? Brand μετ? το αρχικ? Like, ?πω? επ?ση?, ?τι το 40% του χρ?νου των χρηστ?ν καταναλ?νεται στο newsfeed. Αυτ? σημα?νει, ?τι μ?νο οι δημοσιε?σει? μπορο?ν να φτ?σουν σε αυτο??, προκειμ?νου να ενημερωθο?ν για υπηρεσ?ε?, προ??ντα και προσφορ??.
Η διαφορ? που ?χει ?να υψηλ? EdgeRank με ?να χαμηλ? ε?ναι ουσιαστικ?, και η διαφορ? αυτ? μπορε? να οδηγ?σει ακ?μη και σε π?ντε φορ?? μεγαλ?τερη ?κθεση σε κοιν?.
Επιπλ?ον ο αλγ?ριθμο? Edgerank ισχ?ει και στην χρ?ση hashtags, τα οπο?α αναμ?νεται να προσφ?ρουν μεγαλ?τερο reach, απ?χηση, των δημοσιε?σεων στο κοιν? του Facebook, εμφαν?ζοντα? τα best trending posts σε συσχ?τιση με το αλγ?ριθμο Edgerank και το εκ?στοτε επιλεγμ?νο hashtag.

Πω? απ? το Facebook EdgeRank φτ?σαμε στον Facebook ALgorithm

Organic-Reach-FACEBOOK

Απ? το Μ?ρτιο του 2014 πολλ?? επιχειρ?σει? αλλ? και χρ?στε? του Facebook ?χουν ανησυχ?σει με την πτ?ση τη? οργανικ?? απ?χηση? στο Facebook? (organic reach ? ο αριθμ?? των ανθρ?πων που βλ?πουν τη δημοσ?ευσ? σα? στο Facebook). Κατ? μ?σο ?ρο αυτ? η πτ?ση του organic reach ε?ναι στο 50 τοι? εκατ?. Το Facebook ?χει λ?βει ?να πολ? μεγ?λο αριθμ? ερωτ?σεων σχετικ? με το θ?μα τη? απ?χηση? των δημοσιε?σεων και ?χει προβε? σε? αν?λογη ανακο?νωση για το θ?μα.

Δεδομ?να απ? το ?γκυρο site Ogilvy απ? τον Μ?ρτιο του 2014 δε?χνουν ?τι η οργανικ? απ?χηση των δημοσιε?σεων στο Facebook κυμα?νεται μεταξ? 2 και 6 τοι? εκατ?. Αυτ? και μ?νο εγε?ρει πολλ? ερωτ?ματα ?πω? αν το Facebook απ? μ?νο του ε?ναι ?να βι?σιμο καν?λι μ?ρκετινγκ μια? επιχε?ρηση? ? εν?? site.

Περισσ?τερο περιεχ?μενο στο Facebook απ? ποτ?

Ο πρ?το? λ?γο? που αποδ?δεται η πτ?ση του organic reach του Facebook ε?ναι το αυξημ?νο ποσ? των δημοσιε?σεων. Το Facebook απ?κτησε 174 εκατομμ?ρια ν?ου? χρ?στε? απ? το 2012 ?ω? το 2013. Δικαιολογημ?να ?λο και περισσ?τεροι ?νθρωποι β?ζουν δημοσιε?σει? στο Facebook. Στη συν?χεια, οι δημοσιε?σει? ?χουν γ?νει ποιο συχν??.

Οι χρ?στε? των κινητ?ν και των smartphones αυξ?νονται και οι ?ξυπνε? εφαρμογ?? του? ε?ναι πλ?ον γεγον??. Επ?ση?, ο αριθμ?? των επιχειρ?σεων και των επιχειρηματι?ν στο facebook ?χει αυξηθε? κατακ?ρυφα.? Αυτ? σημα?νει ?τι τα επιχειρηματικ? κοινωνικ? δ?κτυα στο Facebook ?χουν γ?νει μεγαλ?τερα με πολ? περισσ?τερε? ιστορ?ε? να φιγουρ?ρουν στο Facebook News Feeds.

Ο? ?διο? ο Facebook director για την διαχε?ριση των προ??ντων και του News Feed σε συν?ντευξη στο TechCrunch τον Απρ?λιο του 2014? ισχυρ?στηκε ?τι? ο μ?σο? χρ?στη? του Facebook κ?νει like σε 50% περισσ?τερε? σελ?δε? απ? ?τι ?κανε π?ρυσι.

Το ν?ημα αυτ?? τη? εν?ργεια? ε?ναι να υπ?ρχουν 1.500 ν?ε? ιστορ?ε? που μπορο?ν να εμφανιστο?ν στο News Feed κ?θε φορ? που μπα?νει ο μ?σο? χρ?στη? στο Face. Για ανθρ?που? που ?χουν πολ? μεγ?λο κοιν? αυτ?? ο αριθμ?? μπορε? να γ?νει και 15.000! ?μω? το? News Feed ?χει ακ?μα το ?διο μ?γεθο?. Δεν μπορε? να σα? δε?ξει 15.000 ν?ε? δημοσιε?σει?!

Σχετικ?τητα Περιεχομ?νου

Για να επιλ?σει αυτ? το πρ?βλημα ποσ?τητα? το Facebook προσπαθε? να δε?ξει στου? χρ?στε? ιστορ?ε? σχετικ?? με αυτο??. Η σχετικ?τητα του περιεχομ?νου πλ?ον μετρι?ται με ?ναν αλγ?ριθμο πολυπαραγοντικ? ?μοιο με αυτ? τη? Google.

Αυτο? οι παρ?γοντε? εμπερι?χουν τον αριθμ? των σχολ?ων που μια δημοσ?ευση ?χει, ποιο? τη δημοσ?ευσε, το ε?δο? τη? ιστορ?α?. Μπορε?τε να επηρε?σετε το News Feed μεταβ?λλοντα? τι? ρυθμ?σει? του λογαριασμο? σα?, αλλ? δεν μπορε?τε να επηρε?σετε το τι θα βλ?πουν οι ?λλοι τ?σο ε?κολα.

Το Facebook προηγουμ?νω? χρησιμοποιο?σε ?να σ?στημα αξιολ?γηση? που λεγ?ταν EdgeRank για να καθορ?σει την σχετικ?τητα.? Τ?ρα χρησιμοποιε? ?ναν αλγ?ριθμο που λ?γεται ?τι ε?ναι παρ?μοιο? με αυτ?ν τη? Google. ?πω? και η Google, το Facebook ?χει προσθ?σει μ?σα στον αλγ?ριθμο του φ?λτρα antispam και ανανε?σει? για να καταπολεμ?σει το spam και τι? δημοσιε?σει? του ?διου περιεχομ?νου πολλ?? φορ??.

Παρ?λο που το Facebook δεν μαρτυρ?ει τι? ακριβ?? λεπτομ?ρειε? του πω? δουλε?ει ο αλγ?ριθμ?? τη?, παρ?χει ?μω? καθοδ?γηση για επιχειρ?σει? για να προσαρμοστο?ν στο ν?ο περιβ?λλον.

Το Facebook εξηγε? την ?παρξη του ν?ου του αλγ?ριθμου κατονομ?ζοντα? sites που δημιουργο?ν πολ? θ?ρυβο με τι? δημοσιε?σει? του?, ?πω? το twitter ?χι ?μω? ?μεσα. Οπ?τε? και ξεκ?νησε να φιλτρ?ρει το περιεχ?μενο που δημοσιε?εται απ? το twitter και τα ?λλα social media sites ?πω? το Pinterest. Αυτ? δεν το ?ξερα μ?χρι τ?ρα που ?κανα την ?ρευνα μου και αμ?σω? θα αποσυνδ?σω το λογαριασμ? μου στο facebook απ? το twitter, pinterest και aweber!

Θα κ?νω και γω τι? δοκιμ?? μου και θα σα? ενημερ?σω σε ?να επ?μενο ?ρθρο. Μ?χρι τ?τε τ?ρμα τα social link wheels και οι συνδ?σει? των εφαρμογ?ν με το facebook!

Για να με?νετε εν?μεροι για τι? εξελ?ξει? δεν ?χετε παρ? να γραφτε?τε στο blog μου, εγγραφε?τε και π?ρτε τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα αξ?α? 129€ εντελ?? δωρε?ν!

Το Facebook ισχυρ?ζεται ?τι ο ν?ο? του αλγ?ριθμο? στην πραγματικ?τητα αυξ?νει την οργανικ? απ?χηση σχετικο? περιεχομ?νου. Επ?ση? το facebook ισχυρ?ζεται ?τι και οι μηχαν?? αναζ?τηση? ?χουνε δει παρ?μοια πτ?ση στα οργανικ? αποτελ?σματα καθ?? περισσ?τερα sites ανταγων?ζονται για την ?δια λ?ξη κλειδ?.? Με β?ση αυτ? χρει?ζεται να αναθεωρ?σουμε το? Facebook’s Graph Search. Ειδικ? μετ? την παρατ?ρηση του ιδρυτ? του facebook Mark Zuckerburg στην ενημ?ρωση των επενδυτ?ν για το τ?ταρτο τρ?μηνο του 2013 ?τι το Facebook ?χει μεγαλ?τερο περιεχ?μενο αρχειοθετημ?νο στου? servers του απ? ?τι οποιαδ?ποτε ?λλη μηχαν? αναζ?τηση?! Κορυφα?α δ?λωση, το Facebook ξεπ?ρασε τη Google;

Με β?ση αυτ? χρει?ζεται να αναθεωρ?σουμε το? Facebook’s Graph Search. Ειδικ? μετ? την παρατ?ρηση του ιδρυτ? του facebook Mark Zuckerburg στην ενημ?ρωση των επενδυτ?ν για το τ?ταρτο τρ?μηνο του 2013 ?τι το Facebook ?χει μεγαλ?τερο περιεχ?μενο αρχειοθετημ?νο στου? servers του απ? ?τι οποιαδ?ποτε ?λλη μηχαν? αναζ?τηση?!

Ελληνικ? SEO: Απογει?στε το site και τι? πωλ?σει? σα? σε 5 β?ματα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Κατεβ?στε σ?μερα τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα? αξ?α? 129€ και ξεκιν?στε να βγ?ζετε λεφτ? απ? το SEO!

seo-web-design

Θα πρ?πει να καταφ?γουμε στην πληρωμ?νη διαφ?μιση στο Facebook;

Το Facebook ?χει επ?ση? απαντ?σει στην ερ?τηση που πολλο? ειδικο? στο ?ντερνετ μ?ρκετινγκ ?χουνε θ?σει: Ε?ναι η πτ?ση στην οργανικ? απ?χηση σημ?δι ?τι το facebook μα? εξωθε? στην πληρωμ?νη διαφ?μιση; Σε σχετικ? ανακο?νωση του, το Facebook’s απ?ντησε αρνητικ? ?χι. Μετ? απ? αυτ? το Facebook προ?βη σε περαιτ?ρω εξηγ?σει? σχετικ? με την μ?ση εμπειρ?α του χρ?στη στο Facebook που ?χει βελτιωθε? κατ? πολ? μετ? το ν?ο News Feed algorithm.

Οι ?νθρωποι τε?νουν γενικ? να περν?νε λιγ?τερο χρ?νο στο Facebook ?ταν βλ?πουν περισσ?τερο? περιεχ?μενο να προ?ρχεται απ? μεγ?λε? εταιρε?ε?, ακ?μα και να ε?ναι περιεχ?μενο απ? εταιρε?ε? που ?δη ?χουν κ?νει like.

Με ?λλα λ?για οι μεγ?λε? εταιρε?ε? δεν μπορο?ν να ανταγωνιστο?ν στα ?σια περιεχ?μενο και κοινοποι?σει? στο News Feed που προ?ρχονται απ? συγγενε?? και φ?λου?. Ανταγων?ζονται μ?νο για τη μερ?δα των χρηστ?ν που του? αρ?σουν οι διαφημ?σει? στη τηλε?ραση και μπορο?ν να ανεχθο?ν και αυτ? το φαιν?μενο των διαφημ?σεων να πετ?γονται σαν τσ?ντε? και στο Facebook.

Αν τ?ρα ?λο και περισσ?τερε? μεγ?λε? επιχειρ?σει? και brands διαφημ?ζονται στο Facebook, καταλαβα?νετε ?τι ο διαφημιστικ?? χ?ρο? θα βα?νει μειο?μενο? γιατ? απλ?? δεν θα υπ?ρχει καν?να? εκε? για να δει διαφημ?σει?! Τ?ρα πια αποκτ? ν?ημα γιατ? το? Facebook ?χει κ?ψει τι? πολλ?? δημοσιε?σει? απ? τι? μεγ?λε? εταιρε?ε? για να προφυλ?ξει τον χρ?στη και να τον κρατ?σει στο Facebook!

Αν και δεν γνωρ?ζουμε τον συνδυασμ? παραγ?ντων που ?χει δημιουργ?σει το ν?ο σκηνικ? στο Facebook. ?μω? αντιλαμβαν?μαστε ?λοι μα? ?τι αυτ? το σκηνικ? ?χει ανατρ?ψει αρκετ? facebook traffic ειδικ? για μικρ?? επιχειρ?σει? και sites!

Η αξ?α εν?? Facebook Fan

Αξ?ζει να αναφερθο?με και στην αξ?α των οπαδ?ν μια σελ?δα? ? των λεγ?μενων Facebook fans, οι οπο?οι ε?ναι ?λοι αυτο? που κ?νανε? like σε μια σελ?δα στο Face. To Facebook μα? ενημερ?νει ?τι οι οπαδο? κ?νουν μια διαφ?μιση πιο αποτελεσματικ?, παρ?γουν 50 % περισσ?τερο απ?χηση και 35 % περισσ?τερε? online πωλ?σει? απ? ?τι οι μη fans. Σε αυτ? προστ?θενται και οι φ?λοι των fans οι οπο?οι ?ταν κ?νουν like και share μα? πολλαπλασι?ζουν την οργανικ? απ?χηση!

To Facebook μα? λ?ει ?τι οι fans μπορο?ν να δ?σουν στην επιχε?ρηση σα? κ?ρο? και πιστ?τητα και μπορε?τε να αξιολογ?σετε και τα στατιστικ? τη? σελ?δα? σα? στο Facebook για να εξ?γεται συμπερ?σματα. Συμπερ?σματα για το ποιο ?ρθρο και δημοσ?ευση ε?ναι αποτελεσματικ?τερη, δημοφιλ?στερη κτλ.

Οι δημοσιε?σει? τ?που απ? το Facebook τελει?νουν με μια λ?στα απ? φ?ρμε? και brands που ?χουν επιτ?χει στο Facebook στο ν?ο χαμηλ?? οργανικ?? απ?χηση? περιβ?λλον. Τ?τοια παραδε?γματα υπ?ρχουν πολλ? για να χρησιμοποι?σετε το Facebook για να βρε?τε πιο ποιοτικο?? πελ?τε? με χαμηλ?τερο κ?στο?.

Στο μ?λλον ?μω? το πληρωμ?νο περιεχ?μενο και τα sponsored stories θα ε?ναι ο βασιλι?? στο Facebook. ?πω? και τα παραδοσιακ? μ?σα μαζικ?? ενημ?ρωση?,? η τηλε?ραση, το ραδι?φωνο, οι εφημερ?δε? και ?λα τα ?λλα, το Facebook θα γ?νει ?μοιο με αυτ? και θα παρ?χει ?λο και περισσ?τερε? υπηρεσ?ε? επ? πληρωμ?! Θα σταματ?σει τελικ? το facebook να ε?ναι καθαρ? απ? διαφημ?σει?;

?δη το YouTube ?χει γ?νει πολ? ενοχλητικ? και προβ?λει συν?χεια τι? ?διε? ?κυρε? διαφημ?σει? στι? πιο ?κυρε? ?ρε? και στιγμ??! Οψ?μεθα!

?Ο Αλγ?ριθμο? Κ?λυψη? Στο Facebook πηγ??

  • Εdgerank.net
  • Why-Organic-Reach-on-Facebook-Has-Dwindled
  • How-to-Address-Declines-in-Facebooks-Organic-Reach

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

seo-google

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Ελληνικ? SEO: Απογει?στε το site και τι? πωλ?σει? σα? σε 5 β?ματα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Κατεβ?στε σ?μερα τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα? αξ?α? 129€ και ξεκιν?στε να βγ?ζετε λεφτ? απ? το SEO!

seo-web-design

4 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看