ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

rouxo-kosmima-e-shop

Ν?ο E-shop rouxokosmima.gr!

Βασισμ?νο απολ?τω? σε τεχνολογ?α WordPress το ν?ο ηλεκτρονικ? κατ?στημα με χειροπο?ητα ρο?χα και κοσμ?ματα ε?ναι live στο ?ντερνετ!

Η τεχνολογ?α WordPress συνδυ?ζει blog, εταιρικ? ιστοσελ?δα με ηλεκτρονικ? κατ?στημα και σα? δ?νει ?λα τα οφ?λη του SEO που δεν ?χουν τα παραδοσιακ? ηλεκτρονικ? καταστ?ματα σ?μερα. Οι ?λλε? εφαρμογ?? e-shop ε?ναι και αυτ?? πολ? καλ?? απλ? δεν ε?ναι τ?σο ανταγωνιστικ?? απ? ?ποψη SEO ?σο το WordPress και δεν ?χουνε τι? δυνατ?τητε? του blog που ?χει το WordPress.

Το θ?μα που χρησιμοποι?θηκε για την κατασκευ? του e-shop ε?ναι το WP-Radiance τη? Solostream και ε?ναι ιδανικ? για blogshop με ενσωματωμ?νο καλ?θι αγορ?ν τη? Paypal!

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ?? eshop

Καινοτομ?ε? στο ν?ο E-shop

Οι καινοτομ?ε? που εισ?χθηκαν στο ν?ο ηλεκτρονικ? κατ?στημα ? blogshop ε?ναι:

1. Ενσωματωμ?νο καλ?θι αγορ?ν τη? Paypal

Πρ?κειται για ?να απ? τα πρ?τα blogshops παγκοσμ?ω? τα οπο?α ?χουν πλ?ρη ενσωμ?τωση με την Paypal για ολοκλ?ρωση συναλλαγ?ν με πιστωτικ?, χρεωστικ?, προπληρωμ?νη κ?ρτα και φυσικ? Paypal! Το πρ?σθετο που χρησιμοποι?θηκε ε?ναι το WP Simple Paypal Shopping cart και ε?ναι πολ? απλ? εν? μεταφρ?ζεται χωρ?? πρ?βλημα μ?σα σε λ?γα λεπτ? σε ?ποια γλ?σσα θ?λετε.

Επ?ση?, η προσαρμογ? του στο WordPress γ?νεται και απ? ?ναν χρ?στη με μ?τριε? γν?σει? WordPress.

2. Η ολοκλ?ρωση με τα social media και σ?ντομα η προσθ?κη facebook commerce.

Για αυτ? το σκοπ? χρησιμοποι?θηκε το πρ?σθετο Alternative digg το οπο?ο σα? δ?νει τη δυνατ?τητα να διαμοιρ?σετε ?λα τα προ??ντα απ? το e-shop στο facebook και τα ?λλα βασικ? social media.

 

Φτι?ξτε σ?μερα το δικ? σα? E-shop

Επιλ?ξτε ?να απ? τα βασικ? πακ?τα σχεδιασμο? και κατασκευ?? ιστοσελ?δων του WordPress.

WordPress E-shop Pro

Κατασκευ?? δυναμικ?ν ιστοσελ?δων και παραμετροπο?ηση του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο? με το θ?μα τη? επιλογ?? σα? καθ?? και του παν?σχυρου WooCommerece. Εγκατ?σταση και παραμετροπο?ηση των σημαντικ?τερων πρ?σθετων του WordPress:

Επιπλ?ον περιλαμβ?νει:

 • Σ?νδεση με τρ?πεζε? και Paypal
 • Φιλοξεν?α σε παν?σχυρου? server σε Ευρωπα?κ? datacenter
 • Επιλογ? διαφορετικ?ν τρ?πων πληρωμ?? (αντικαταβολ? κτλ)
 • Καταχ?ριση στη Google και Bing του χ?ρτη τη? ιστοσελ?δα? σα?
 • Δημιουργ?α καναλιο? στο You Tube και προωθητικο? β?ντεο στο YouTube
 • Δωρε?ν αν?λυση SEO,? ανταγωνισμο? και λ?ξεων κλειδι?ν
 • Παρ?δοση σε 4 εργ?σιμε?
 • Εκπα?δευση 3 ?ρε? στην χρ?ση τη? ιστοσελ?δα? σα?

Προαιρετικ? μπορε?τε να προχωρ?σετε και στα παρακ?τω στην κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?

 • Συμβ?λαιο συντ?ρηση? και αναν?ωση? ιστοσελ?δα?
 • Συμβ?λαιο SEO Πρ?τη Σελ?δα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?
 • Μ?ρκετινγκ στα κοινωνικ? δ?κτυα
 • Ηλεκτρονικ? Μ?ρκετινγκ και δημιουργ?α λ?στα? ηλεκτρονικο? πελατολογ?ου
 • Εξειδικευμ?νο γραφικ? περιβ?λλον

Εργαλε?α που χρησιμοποι?θηκαν για την κατασκευ? του Eshop ROYXOKOSMIMA.gr

ΡΟΥΧΟ-ΚΟΣΜΗΜΑ-E-SHOP-2

WP Simple Paypal Shopping cart

και ε?ναι πολ? απλ? εν? μεταφρ?ζεται χωρ?? πρ?βλημα μ?σα σε λ?γα λεπτ? σε ?ποια γλ?σσα θ?λετε. Επ?ση?, η προσαρμογ? του στο WordPress γ?νεται και απ? ?ναν χρ?στη με μ?τριε? γν?σει? WordPress.

WordPress

Το απ?λυτο σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου.

Solostream Premium WordPress Theme

Τα πιο πλ?ρη SEO θ?ματα για wordpress.

Techsmith Jing

?να καταπληκτικ? εργαλε?ο καταγραφ?? τη? οθ?νη? με β?ντεο ? εικ?να.

WordPress SEO by yoast

Το καλ?τερο SEO πρ?σθετο στην αγορ?.

Teamviewer

Για να μπορε?τε να επεμβα?νετε απομακρυσμ?να στα pc φ?λων και πελατ?ν.

Paypal

Το σ?στημα εκκαθ?ριση? συναλλαγ?ν τη? paypal που υποστηρ?ζει και τραπεζικ?? κ?ρτε?. Μην ξεχν?με ?τι η Paypal ε?ναι και τρ?πεζα με ?δρα το Λουξεμβο?ργο.

Google Keyword Planner

Το καλ?τερο εργαλε?ο μ?τρηση? του ?γκου αναζ?τηση? και ε?ρεση? των κατ?λληλων λ?ξεων κλειδι?ν.

 

Δε?τε ?λλε? ιστοσελ?δε? και ηλεκτρονικ? καταστ?ματα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看