ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

κατασκευη-ιστοσελιδων

Κατασκευ? ιστοσελ?δων 10 συμβουλ?? για τ?λειο site

Περιεχ?μενα

Πω? μπορε?τε να σχεδι?σετε και να κατασκευ?σετε το πρ?το σα? site σε WordPress

Η κατασκε?η? ιστοσελ?δων δεν ε?ναι και το πιο απλ? πρ?γμα για ?να? ν?ο επιχειρηματ?α στο ?ντερνετ. ?μα θ?λετε να φτι?ξετε ?να blog, site ? να κατασκευ?σετε ?να e-shop θα πρ?πει να προσ?ξετε αρκετ? σημαντικ? πρ?γματα απ? την αρχ?.

Σε αυτ? το ?ρθρο, θα σα? πω τα σημαντικ?τερα? μυστικ? τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων.

Γιατ? πρ?πει να διαβ?σετε οπωσδ?ποτε αυτ? το blog post:

  1. Γιατ? θα σα? γλιτ?σω απ? π?ρα πολ? χρ?νο και χρ?μα
  2. Γιατ? θα σα? βγ?λω το site σα? εγγυημ?να στην πρ?τη σελ?δα τη? Google μ?σα σε τρει? μ?νε? απ? στιγμ?? κατασκευ?? του.
  3. Γιατ? θα σα? δημιουργ?σω ?να πλ?ρω? δυναμικ? site
  4. Γιατ? το site σα? θα ?χει σχεδιαστικ? προοπτικ? δεκαετ?α?. Δηλαδ? μετ? απ? 2 ? 3 χρ?νια δεν θα απαιτε? επανασχεδιασμ? ? redesign γιατ? δεν θα δε?χνει απαρχαιωμ?νο, ?πω? το 80% των sites.
  5. Γιατ? θα ε?ναι σχεδιασμ?νο για traffic και θα ?χετε τη μ?γιστη επισκεψιμ?τητα που μπορε?τε να ?χετε και τι? μ?γιστε? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελατ?ν.
  6. Γιατ? το site σα? ε?ναι ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση και θα μπορ?σετε να βγ?λετε λεφτ? απ? αυτ?. Π?σα λεφτ?; ?μα ε?στε επαγγελματ?α? θα ?χετε και τα αν?λογα επαγγελματικ? αποτελ?σματα.
  7. Γιατ? ο τρ?πο? κατασκευ?? ιστοσελ?δων που προτε?νω ?χει 3 σε 1! Blog, site και e-shop μαζ?!

 

1. Επιλ?ξτε τι? σωστ?? λ?ξει? κλειδι?

Ξεκιν?στε με τον τερματισμ? στο νου σα?. Τερματ?ζετε νικητ?? ?ταν κ?ποιο? πληκτρολογε? τη λ?ξη κλειδ? που επιθυμε?τε στη Google και βρ?σκει το site σα? στην πρ?τη σελ?δα μην πω στο πρ?το αποτ?λεσμα. Αυτ? ε?ναι ?λο. Γιαυτ? κ?ποιο? ασχολε?ται επαγγελματικ? με την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Μια απ? τι? δυσκολ?τερε? εργασ?ε? για ?ναν web master ε?ναι η επιλογ? των λ?ξεων αναζ?τηση? τι? οπο?ε? θ?λει να συνδ?σει με τη σελ?δα του.

Δυστυχ??, δεν ε?ναι πρακτικ? δυνατ? να καλ?ψει κανε?? το σ?νολο των δυνατ?ν χρ?σιμων συνδυασμ?ν λ?ξεων. ?τσι πρ?πει να επιλεγο?ν με μεγ?λη προσοχ? λ?γε? 2 ? 3 λ?ξει? και να σχεδιαστε? η σελ?δα με τ?τοιο τρ?πο ?στε να αποδ?δει καλ?τερα με αυτ?? δηλαδ? εμφαν?ζεται σε καλ?τερη σειρ? μετ? απ? μια αναζ?τηση. Αυτ? σημα?νει και ?λλωστε βελτιστοπο?ηση μηχαν?ν αναζ?τηση? για κ?ποια λ?ξη κλειδ?. Δεν κ?νω SEO για να κ?νω SEO.

Για να γ?νετε καλο? στι? λ?ξει? κλειδι?, πρ?πει να γ?νετε αστ?ρια στο Google Adwords. Μ?θετε να το πα?ζετε στα δ?χτυλα σα?. Με την ?δια ευκολ?α και απ?λαυση που τρ?τε ?να μιλφε?γ, με την ?δια ευκολ?α θα πρ?πει να βρ?σκετε τα money keywords.

2. Τοποθετ?στε χρ?σιμο περιεχ?μενο που να αφορ? του? επισκ?πτε?

Πριν κ?νετε οτιδ?ποτε αναρωτηθε?τε:

Σε ποι?ν απευθ?νεται το site μου;
Τι θ?λουν απ? ?να τ?τοιο website;
Τι θ?λουμε εμε?? να πετ?χουμε με αυτ? το website;

3. Χρησιμοποι?στε μ?νο WordPress και αποφ?γετε ?λα τα ?λλα

Μην κ?νετε σαν πεντ?χρονα επειδ? σα? γυ?λισε το OS Cart, επειδ? το drupal ε?ναι ?μορφο ? ο ξ?δερφο? σα? ξ?ρει Joomla! Οι επαγγελματ?ε? χρησιμοποιο?ν WordPress. Γιατ? ?ραγε;

Γιατ? το 75% των αποτελεσμ?των στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι WordPress sites.

Γιατ? ε?ναι τα πιο εξελιγμ?να προγραμματιστικ? παγκοσμ?ω?.

Εχθρ?? του καλο? ε?ναι το καλ?τερο. Δεν μα? ενδιαφ?ρει να φτι?ξετε ?να καλ? site, μα? ενδιαφ?ρει να φτι?ξετε ?να καλ?τερο site. Απλ?;

4. Χρησιμοποι?στε ελληνικ? web hosting

Τα 2 δευτερ?λεπτα σε ταχ?τερο χρ?νο φ?ρτωση? κ?νουν τη διαφορ?, ?χι μ?νο στο SEO, αλλ? και στην ποι?τητα. Αν δεν ξ?ρετε απ? σε ποια εταιρε?α hosting να απευθυνθε?τε, τ?τε μπορε?τε να επιλ?ξετε την TopHost και linux server φυσικ?.

Το ελληνικ? hosting ε?ναι πιο ακριβ? απ? αυτ? του εξωτερικο?, αλλ? τα λ?γα ευρ? παραπ?νω αξ?ζουν τον κ?πο. Ειδικ? ε?ν το site σα? απευθ?νεται στην ελληνικ? αγορ?, τ?τε θα πρ?πει να ?χετε οπωσδ?ποτε hosting το οπο?ο γεωγραφικ? να βρ?σκεται εκε? που ε?ναι η αγορ? σα?, στην Αθ?να για παρ?δειγμα και ?χι κ?που αλλο?.

5. Τοποθετ?στε τι? σωστ?? λ?ξει? κλειδι? στρατηγικ? σε ?λο το site

Εμπλουτ?στε το site σα? με keywords. ?πω? σα? ε?πα και πριν βρε?τε τα money keywords, δηλαδ? ποιε? λ?ξει? κλειδι? σα? φ?ρνουν λεφτ?. Π?νω σε αυτ?? θα κατασκευ?σετε ?λο το οικοδ?μημα που λ?γεται κερδοφ?ρο site.

Μην μπερδε?εστε ?λλο. Υπ?ρχουν χιλι?δε? εταιρε?ε? στο ?ντερνετ που φτι?χνουν sites και ?χουν αστραφτερ? γραφε?α, αντιπροσ?που?, telemarketing κτλ.? Δεν ?χουν ?μω? αυτ? που χρει?ζεστε. Τ?ρα που μιλ?με, ακ?μα και αυτο? το ψ?χνουν.

Γενικ?, ε?ναι καλ? να δηλ?νετε πολλ?? λ?ξει? κλειδι? σε δι?φορα σημε?α τη? σελ?δα? σα? (τ?τλο?, <META> tags κ.λπ.), αρκε? να μην ?χετε την απα?τηση πω? θα βρεθε?τε στην κορυφ? των αναζητ?σεων ?ποια απ? αυτ?? και αν ζητ?σει ο χρ?στη?. Επιλ?ξτε τ?σο γενικ?? ?σο και εξειδικευμ?νε? λ?ξει? σχετικ?? με το site. Επ?ση? ε?ναι προτιμ?τερο οι λ?ξει? να ε?ναι γραμμ?νε? στο πληθυντικ? και, αν ε?ναι δυνατ?ν, να δηλ?νονται και τα παρ?γωγ? του? ?πω? SEO, seo blog.

Τ?λο?, μην ξεχν?τε πω? οι ?νθρωποι ε?ναι ανορθ?γραφοι. Σκεφτε?τε ποια ε?ναι τα πιο συνηθισμ?να ορθογραφικ? λ?θη στι? λ?ξει? που σα? ενδιαφ?ρουν (για παρ?δειγμα π.χ. τορα αντ? για τ?ρα) και τοποθετ?στε αυτ?? τι? ανορθογραφ?ε? στα Meta tags ? στον τ?τλο. Η πιο καλ? ανορθογραφ?α ε?ναι η παντελ?? ?λλειψη τ?νων. Σ?μερα κανε?? δεν χρησιμοποιε? τ?νου? στο πεδ?ο αναζ?τηση? τη? Google.

6. Επιλ?ξτε ?να πληρωμ?νο θ?μα WordPress

?μα σα? ενδιαφ?ρει το e-shop, θα πρ?πει το θ?μα να υποστηρ?ζει το WooCommerce. Για ?λα τα υπ?λοιπα χρησιμοποι?στε ?να premium πληρωμ?νο θ?μα για το WordPress site σα?.

Υπ?ρχει τερ?στια διαφορ? στο πληρωμ?νο με το free WordPress θ?μα, απ? ?ποψη design αλλ? και ανταγωνισμο?. Οι επαγγελματ?ε? π?ντα χρησιμοποιο?ν επαγγελματικ? εργαλε?α.

7. Τοποθετ?στε τα σημαντικ?τερα πρ?γματα πρ?τα

Μην β?ζετε τα π?ντα στην πρ?τη σελ?δα. Ο επισκ?πτη? ? ο υποψ?φιο? πελ?τη? μπορε? να δει μ?νο τα πιο σημαντικ?. Η υπερπληροφ?ρηση ε?ναι ?σχημο πρ?γμα. Αν κ?τι στο web design δεν ε?ναι σημαντικ? ? δευτερε?ον, απλ?? σκοτ?στε το!

Απ? ?ποψη περιεχομ?νου β?λτε το καλ?τερο περιεχ?μενο σα? πρ?τα. ?χι ατ?ρμονε? παρουσι?σει? και ανο?σια β?ντεο, αλλ? αυτ? που πουλ?ει και β?λτε τον επισκ?πτη κατευθε?αν στο ψητ?. Να ?χετε στο νου σα? ?τι ο χρ?νο? παραμον?? στο site σα? ε?ναι 7 δευτερ?λεπτα για ?ναν καινο?ριο επισκ?πτη μ?χρι να βαρεθε? και να φ?γει. Αυτ? αυξ?νει το bounce rate σα? και δε?χνει ?τι το site σα? δεν θα κ?ψει χρ?μα.

8. Να ?χετε απ? την αρχ? σα? κατ? νου το traffic απ? ?που και να προ?ρχεται αυτ?

Μην κ?νετε υποχωρ?σει? στον τομ?α traffic υπ?ρ των γραφικ?ν ? τη? βλακε?α? ? τη? καψο?ρα? που μπορε? να ?χετε με ?να χρ?μα ? μια εικ?να. Μην ερωτε?εστε το site σα?, ερωτευτε?τε την επιχε?ρηση που μπορε? να λειτουργ?σει και να σα? αποφ?ρει παθητικ? εισοδ?ματα.

Διαβ?στε περισσ?τερα: Inbound Marketing | Τι ε?ναι;

9. Πρωτοτυπ?στε στον τομ?α σα? και προσφ?ρετε αυτ? το ?ξτρα παραπ?νω

Το USP ? Unique selling proposition ε?ναι αυτ? που κ?νει τη διαφορ?. Δ?στε ?ναν καλ? λ?γο ο ?λλο? να επισκεφτε? το site σα?. Το site σα? δεν ε?ναι φυλλ?διο, ε?ναι μια επιχε?ρηση, με πρ?σοψη και e-shop. Ο ?λλο? μπα?νει και αφ?νει λεφτ? σε αυτ?.

10. Χρησιμοποι?στε απλ?, λιτ? απ?ριττο web design

Τα πολλ? γραφικ? ? τα παρ?ξενα γραφικ? κουρ?ζουν και αποπροσανατολ?ζουν τον χρ?στη απ? τον στ?χο του. Τα πολλ? λ?για ε?ναι φτ?χεια, ?τσι και στα γραφικ? και στην κατασκευ? ιστοσελ?δων, τα πολλ? γραφικ? ε?ναι φτ?χεια περιεχομ?νου.

Το απλ?, καθαρ? design στην κατασκευ? ιστοσελ?δων ε?ναι το καλ?τερο και το πιο ξεκο?ραστο για τον χρ?στη. Το λευκ? φ?ντο ε?ναι προτιμ?τερο και ο σχεδιασμ?? σε στυλ εφημερ?δα? ? περιοδικο? ε?ναι ο πιο πρακτικ??.

Κατασκευ? ιστοσελ?δων Πηγ??

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看