ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP ΑΘΗΝΑ

Η οδ?σσεια εν?? E-shop

Η κατασκευ? του δικο? σα? e-shop ε?ναι μια πολ? καλ? λ?ση για να δημιουργ?σετε τη δικ? σα? επιχε?ρηση με πολ? χαμηλ? κ?στο?. Β?βαια πολλ?? φορ?? τα πρ?γματα μπορε? να μην π?ρουν την τροπ? που ?χουμε προγραμματ?σει, αλλ? στο τ?λο? νικ?ει η επιμον? και η υπομον? ειδικ? ?ταν ?χουμε συγκεκριμ?νου? στ?χου?.

Κατηγορ?ε? E-shop

Κουμπ? Paypal – eshop

Υπ?ρχουν π?ρα πολλ? ε?δη e-shop και κατηγορ?ε?. Η πιο απλ? του? μορφ? ε?ναι να κατασκευ?σουμε ?να site και να προσθ?σουμε ?να κουμπ? paypal για να πουλ?σουμε ?να προ??ν ? υπηρεσ?α στο ?ντερνετ. Η συγκεκριμ?νη εφαρμογ? προσφ?ρει και ?να πολ? ελαφρ? shopping cart ? καλ?θι αγορ?ν!

Woo-commerce eshop

Η ν?α εφαρμογ? για e-shop απ? την εταιρε?α Woo, ονομ?ζεται Woo-commerce και ε?ναι πλ?ρω? συμβατ? με συγκεκριμ?να θ?ματα WordPress. Προσοχ? γιατ? δεν ε?ναι ?λα τα θ?ματα WordPress φτιαγμ?να για ηλεκτρονικ? εμπ?ριο και δεν ε?ναι ?λα συμβατ? με την εφαρμογ? Woo-commerce.

Αυτ? που πρ?πει να προσ?ξετε στο e-shop σα? ε?ναι να ?χετε κ?νει ελληνικ? εγκατ?σταση WordPress και να ?χετε και την ελληνικ? μετ?φραση του Woo-commerce.

Ebay eshop

Το πασ?γνωστο ebay, η μεγαλ?τερη αγορ? δημοπρασι?ν και ηλεκτρονικο? εμπορ?ου παγκοσμ?ω? ε?ναι μια καλ? λ?ση για να ολοκληρ?σετε το e-shop σα?. ?ταν λ?ω ολοκληρ?σετε εννο? να ?χετε ?δη e-shop και να συμμετ?σχετε με τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα? και εκε?.

Το κ?στο? συμμετοχ?? στο ebay ε?ναι δωρε?ν, εν? η λυπητερ? ?ρχεται μετ? ?ταν πρ?πει να καταβ?λλεται το 10% επ? των πωλ?σεων ω? προμ?θεια στο ebay.

Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ ε?ναι να βρ?σκεστε παντο? και να μην χ?νετε την ευκαιρ?α να προβ?λλετε τα μοναδικ? προ??ντα σα? και στο ebay καθ?? και σε ?λλα κοιν?χρηστα e-shop στο ?ντερνετ ?πω? το shopify.

Facebook eshop

Πω? να βγ?λετε λεφτ? απ? το Facebook; Μα με ?να e-shop φυσικ?. ?να e-shop στο facebook μπορε? να εκτιν?ξει τι? πωλ?σει? στα ?ψη και να αυξ?σει τα κ?ρδη σα?. Υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? εφαρμογ?? για facebook commerce και πολλ?? απ? αυτ?? μπορο?ν να συνδεθο?ν με το WordPress e-shop σα?.

Δε?τε μερικ?? πλατφ?ρμε? για e-shop εδ?:

Shopify

Η συνεργατικ? πλατφ?ρμα ηλεκτρονικο? εμπορ?ου ?που ?χει ?ντω? υψηλ? επισκεψιμ?τητα.

Magento

Η εμπορικ? ?κδοση του magento e-shop.

JamJar

Μ?α απ? τι? φρ?σκε? ελληνικ?? πλατφ?ρμε? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου για τα χειροπο?ητα προ??ντα.

Etsy

Μια απ? τι? μεγαλ?τερου? χ?ρου? συν?ντηση? αγοραστ?ν και κατασκευαστ?ν προ??ντων στον πλαν?τη.

Easysocialshop

Τελικ? το facebook commerce ζει και βασιλε?ει!

Υπ?ρχουν αμ?τρητε? ?λλε? πλατφ?ρμε? και προγρ?μματα για ηλεκτρονικ? εμπ?ριο. Η β?ση ?μω? παραμ?νει το δικ? σα? ιδι?κτητο e-shop σε WordPress π?ντα.

Δε?τε περισσ?τερα στο: 7 Μυστικ? επιτυχ?α? στο ηλεκτρονικ? εμπ?ριο

Χαμ?νο? στη μετ?φραση του e-shop

Κ?ποια προβλ?ματα στη μετ?φραση του woo-commerce οδ?γησαν στην χρ?ση ελληνικ?? εγκατ?σταση? WordPress για το ελληνικ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα και τη χρ?ση του πρ?σθετου Q-translate που χρει?ζεται κ?ποιε? ειδικ?? ρυθμ?σει?, ?πω? και οι ρυθμ?σει? γλ?σσα? τη? μετ?φραση? του Woo-commerce.

Οι ?λλε? μεταφρ?σει? δεν λειτουργο?ν ?πω? το WPTB language και το WPML το οπο?ο ε?ναι και πληρωμ?νο εργαλε?ο για το WordPress. ?μω? το πρ?σθετο Q-translate λειτουργε? ?ψογα εφ?σον:

 1. ?χετε εξαρχ?? ελληνικ? εγκατ?σταση του WordPress.
 2. ?χετε ελληνικ? μετ?φραση του Woo-commerce. Μπορε?τε να κατεβ?σετε την ελληνικ? μετ?φραση του WordPress με το σωστ? ?νομα εδ?: Woo-commerce Greek
 3. ?χετε ρυθμ?σει το q-translate στην επιλογ? Advanced Settings:
URL Modification Mode

Να τραβ?ει την ελληνικ? ?κδοση τη? γλ?σσα? του WordPress που ?χετε ?δη δηλ?σει στο αρχε?ο wp-config.

Για να μην χ?νετε πολ?τιμε? πληροφορ?ε? γραφτε?τε στη λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου και κατεβ?στε δωρε?ν τον οδηγ? Λεφτ? στο ?ντερνετ αξ?α? 89€!

Το e-shop ε?ναι ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση

To e-shop ε?ναι επιχε?ρηση και ?τσι πρ?πει να αντιμετωπ?ζεται ω? επιχε?ρηση. Κ?θε ?λλο? τρ?πο? αντιμετ?πιση? του e-shop σα?? θα σα? οδηγ?σει σε πιθαν? αποτυχ?α. Φαντ?ζομαι δεν θα θ?λατε να αποτ?χει το e-shop σα? ?πω? το 80% των e-shop.

To e-shop ε?ναι επιχε?ρηση και ?τσι πρ?πει να αντιμετωπ?ζεται ω? επιχε?ρηση

Το φιλ? του θαν?του για μια ιστοσελ?δα ε?ναι να ?χει ελ?χιστη ? και καθ?λου επισκεψιμ?τητα. Τ?τε πλ?ον ε?ναι αργ? και ε?ναι καταδικασμ?νη να σβ?σει. Ε?τε θα την παρατ?σει ο ιδιοκτ?τη? τη? ε?τε θα ε?ναι ασ?μφορη η λειτουργ?α τη?.

?χω ?δη site. Χρει?ζομαι e-shop;

e-shop

?μα ?χετε κ?ποιο ε?δο? το οπο?ο μπορε? να πωληθε? απ? το ?ντερνετ, τ?τε η προσθ?κη εν?? e-shop στο site σα? ε?ναι η κατ?λληλη λ?ση. Μην σα? ανησυχο?ν οι τεχνικ?? λεπτομ?ρειε?.

?να καλ? και αξι?πιστο e-shop σε μια εταιρε?α μπορε? να σα? κοστ?σει απ? 1.500 ?ω? 4.500 ευρ?, αλλ? επειδ? δεν ?χετε λεφτ? για π?ταμα, μπορε?τε να ρ?ξετε μια ματι? στι? απ?στευτε? προσφορ?? μου για κατασκευ? e-shop ? να με π?ρετε ?να τηλ?φωνο στο 6972.364.387!

Σ?μφωνα με μια τελευτα?α ?ρευνα που διεξ?χθη απ? το Εργαστ?ριο Ηλεκτρονικο? Εμπορ?ου ? Eltrun του Οικονομικο? Πανεπιστημ?ου Αθην?ν με θ?μα Eshops 2013-2014, o τζ?ρο? των ηλεκτρονικ?ν αγορ?ν B2C, απ? επιχε?ρηση προ? καταναλωτ?, στην Ελλ?δα για το 2013 εκτιμ?ται ?τι θα αν?λθει στα 3,5 δι? ευρ? ?ναντι των 2,9 δι? ευρ? την περασμ?νη χρονι?, σημει?νοντα? α?ξηση κατ? 20,69%. Β?βαια μ?νο το 60% των on-line αγοραστ?ν κατευθ?νεται σε Ελληνικ? sites. Γεγον?? που σημα?νει ?τι το 40% ? ?να ?λλο 2,5 δι? ευρ? κατευθ?νεται σε ιστοσελ?δε? του εξωτερικο?.

Δεν κ?νουν ?λα τα προ??ντα για e-shop ?μω? τα πλεονεκτ?ματ? του ε?ναι τερ?στια. Ορ?στε μερικ?:

 1. Κατακτ?στε καινο?ριε? αγορ?? εντ?? και εκτ?? Ελλ?δα?.
 2. Το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο το 2013 παρουσ?ασε α?ξηση 20% την στιγμ? που η χ?ρα δι?ρχεται για ?βδομη χρονι? σε ?φεση.
 3. Η συνολικ? αγορ? λοιπ?ν του Ηλεκτρονικο? εμπορ?ου στην Ελλ?δα εκτιμ?ται ?τι αν?ρχεται στα 6 δι? σ?μερα υπολογ?ζοντα? μ?νο την αγοραστικ? δ?ναμη τη? εγχ?ρια? αγορ?? και αφ?νοντα? τελε?ω? την αγορ? του εξωτερικο? η οπο?α ε?ναι τερ?στια.
 4. Λαμβ?νοντα? υπ?ψη την κλιμ?κωση του τζ?ρου των ηλεκτρονικ?ν αγορ?ν τη? εξαετ?α? 2008-2013, τ?τε η αγορ? του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου στην Ελλ?δα παρουσι?ζει μια θεαματικ? α?ξηση τη? τ?ξη? του 600%.
 5. Προσθ?στε ?να επιπλ?ον καν?λι διανομ?? στο ?δη υπ?ρχον ? στα ?δη υπ?ρχοντα.
 6. Αν ε?στε παραγωγ??, τ?τε μπορε?τε να πετ?χετε κ?θετε ολοκλ?ρωση με το δικ? σα? brand, παρακ?μπτοντα? του? μεσ?ζοντε? και του? εμπ?ρου?.

 

Η αγορ? του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου αναπτ?σσεται, εσε?? θα με?νετε απ?ξω;

?λα συνηγορο?ν ?τι το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο θα συνεχ?σει να αναπτ?σσεται και τα επ?μενα χρ?νια. Ω? εκ το?του, το Ηλεκτρονικ? Εμπ?ριο κερδ?ζει ολο?να και περισσ?τερο το ?ντονο ενδιαφ?ρον των επιχειρ?σεων. Οι προκλ?σει?, ?μω?, του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου με τι? οπο?ε? ?ρχονται αντιμ?τωποι καθημεριν?, ?χι μ?νο οι αρχ?ριοι, αλλ? κυρ?ω? οι ?μπειροι ?μποροι, ολο?να και πληθα?νουν.

Πιστε?ω ?τι ε?ν δεν ε?στε ακ?μα ?να? απ? αυτο?? ?ρθε η ?ρα να γ?νεται και αν ε?στε ?να? ?μπειρο? και καταξιωμ?νο? ?μπορο? με πολλ? χρ?νια στο ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν ?ρθε η ?ρα να π?τε στο επ?μενο β?μα.

?

E-shop και SEO

Το SEO ε?ναι πολ? σημαντικ? για το e-shop σα?. Στην περ?πτωση που δεν ?χετε WordPress e-shop, απλ?? λυπ?μαι αλλ? τα πρ?γματα ε?ναι λ?γο δ?σκολα για σα?. Τα παραδοσιακ? e-shop στερο?νται μερικ?? δυνατ?ν σημε?ων στο SEO. Αυτ? ε?ναι:

?λλειψη blog

Κακ? αρχιτεκτονικ?

?λλειψη RSS Feed

?λλειψη XML Sitemap

?λλειψη σωστ?ν εφαρμογ?ν και ρυθμ?σεων SEO γενικ?.

 

Πλεονεκτ?ματα SEO του WordPress e-shop

e-shop

Στην περ?πτωση που ?χουμε e-shop σε Woo-commerce ?χουμε τα παρακ?τω πλεονεκτ?ματα ?ναντι των ?λλων e-shops τα οπο?α μα? εξασφαλ?ζουν μια θ?ση στον ?λιο ? μια θ?ση στην Google.

Αυτ? ε?ναι:

 1. Blog με σωστ? ρ?θμιση RSS Feed
 2. Ολοκλ?ρωση με τα social media και το facebook
 3. Σωστ?? εφαρμογ?? SEO ?πω? το WordPress SEO του Yoast.
 4. Ξεχωριστ? SEO για κ?θε κατηγορ?α, κ?θε προ??ν, κ?θε φωτογραφ?α, κ?θε σελ?δα και κ?θε ?ρθρο στο blog σα?.

Ε?ν ?χετε ?δη eshop και δεν ε?στε ικανοποιημ?νοι απ? την απ?δοση του, μπορε?τε να ζητ?σετε μια προσφορ? για την προ?θηση του στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

E-shop και ασφ?λεια

Η ασφ?λεια των συναλλαγ?ν στο ?ντερνετ ε?ναι το A και το Ω. Ευτυχ?? σ?μερα για την ασφ?λεια των συναλλαγ?ν χρησιμοποιο?με το Paypal ?που γ?νονται και ?λε? οι απαρα?τητε? πληρωμ?? με κ?ρτα.

Η paypal ?χει ιδι?κτητου? servers με του? οπο?ου? διασφαλ?ζει την ακεραι?τητα ?λων των συναλλαγ?ν. Εσε?? δεν ?χετε καμ?α αν?μειξη με την εκκαθ?ριση και την ολοκλ?ρωση των συναλλαγ?ν. Το μ?νο που ?χετε να κ?νετε ε?ναι να ανο?ξετε ?να λογαριασμ? στο paypal.

Σχετικ? με την ασφ?λεια στο e-shop σα? αυτ? εξαρτ?ται απ? την ασφ?λεια που ?χετε στο WordPress, και πιστ?ψτε με τα sites σε WordPress ε?ναι απ? τα πιο ασφαλ? παγκοσμ?ω?.

Μερικ?? εφαρμογ?? ? πρ?σθετα που μπορο?ν να θωρακ?σουν περισσ?τερο το WordPress σα? ε?ναι οι παρακ?τω:

Stealth Login Page

?να πρ?σθετο που εισ?γει και ?να πλ?ον τετραψ?φιο Pin εκτ?? του username και password στη σελ?δα εγγραφ?? στο WordPress. Οι περισσ?τερε? επιθ?σει? ασφαλε?α? ε?ναι αυτοματοποιημ?νε? και ομαδοποιημ?νε? στο ?ντερνετ και καν?να? hacker δεν σκ?φτεται ?τι θα ?χετε pin στην σελ?δα σα?.

WP Security Audit Log

Αυτ? το πρ?σθετο για WordPress σα? βοηθ?ει να δε?τε τι αλλαγ?? γ?νονται μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? και απ? ποιον. Σε περ?πτωση που ?χετε μια δι?ρρηξη ασφαλε?α? θα μπορ?σετε να δε?τε απ? ποιον προ?ρθε και ποια αρχε?α ?λλαξε. Θα μπορ?σετε να επαναφ?ρετε το e-shop σα? στην προηγο?μενη φ?ση του και να διαγρ?ψετε τα κακ?βουλα αρχε?α.

Ακισμ?τ

Το δημοφιλ?? Ακισμ?τ αποτελε? την καλ?τερη πιθαν?ν προστασ?α κατ? των ανεπιθ?μητων σχολ?ων τ?που spam. Λειτουργε? αυτ?ματα χωρ?? να χρει?ζεται να κ?νετε εσε?? κ?τι και κρατ?ει καθαρ? το e-shop σα?.

Country Code Failed Login

Αυτ? το καταπληκτικ? πρ?σθετο για το WordPress ασφαλ?ζει το e-shop σα? απ? κ?θε κακ?βουλη επ?θεση εκτ?? χ?ρα?. Το 99% των κακ?βουλων επιθ?σεων ε?ναι απ? το εξωτερικ? και απ? υπαν?πτυκτε? χ?ρε? ?πω? Ουκραν?α και Τατζικιστ?ν. Σε κ?θε λ?θο? προσπ?θεια εισ?δου στο κ?ντρο διαχε?ριση? στο e-shop σα? απ? τρ?τη χ?ρα, αποκλε?ονται για 72 ?ρε? ?λε? οι IP απ? αυτ?ν την χ?ρα.

Ο σημαντικ?τερο? κ?νδυνο? ασφ?λεια? για το e-shop σα? δεν ε?ναι το hacking απ? αγν?στου?, αλλ? το κοινωνικ? hacking και οι κοιν?χρηστοι ? δημ?σιοι υπολογιστ??.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看