ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Wordpress

Εργαλε?α WordPress? – 30+ εργαλε?α και π?ροι για του? ν?ου? χρ?στε?

Το WordPress ?χει γ?νει η πιο δημοφιλ? πλατφ?ρμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων στο ?ντερνετ τα τελευτα?α χρ?νια. Λ?γεται ?τι το 20% των sites παγκοσμ?ω? ε?ναι σε WordPress. Καν?να ?λλο σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου δεν ?χει φτ?σει σε τ?τοιο βαθμ? δι?δοση?.

Ε?ναι τ?σο ασφαλ?? και πολ?πλευρο που μπορε?τε να δημιουργ?σετε το οποιοδ?ποτε site στον ελ?χιστο χρ?νο και με το ελ?χιστο κ?στο?, αρκε? να ?χετε τα κατ?λληλα εργαλε?α WordPress.

Ωστ?σο, υπ?ρχουν π?ρα πολλο? ?νθρωποι που δεν ξ?ρουν αρκετ? για το WordPress και τα απαρα?τητα εργαλε?α WordPress που χρει?ζονται για να ξεκιν?σουν.

?τσι παρακ?τω σα? δ?νω μια λ?στα με εργαλε?α WordPress και απαρα?τητου? π?ρου?, για να χτ?σετε γερ? θεμ?λια στο ?ντερνετ.

Πηγ?? WordPress και WordPress blogs

Ο χ?ρο? του WordPress ε?ναι γεμ?το? με WordPress blogs και ε?ναι αρκετ? δ?σκολο να προλ?βει? και να μελετ?σει? τα π?ντα. Τα εργαλε?α WordPress συνεχ?? αναπτ?σσονται και εξελ?σσονται, εν? συν?χεια καινο?ρια εργαλε?α για το WordPress ?ρχονται στο προσκ?νιο. Τα παρακ?τω WordPress blogs ε?ναι γεμ?τα με πολ?τιμα εκπαιδευτικ? υλικ? και περιεχ?μενο για να με?νετε ενημερωμ?νοι.

 1. WP Beginner – Ο Syed Balkhi τρ?χει ?να απ? τα πιο δημοφιλ? ανεπ?σημα μαθ?ματα για WordPress, δυστυχ?? στα αγγλικ?. Θα βρε?τε πολλ? β?ντεο και πολλ?? προσφορ??. Εκτ?? απ? το WordPress beginner blog, o Syed ε?ναι ομιλητ?? σε δι?φορα WordCamps.
 2. TorqueMag – ?να δημοφιλ?? site με εργαλε?α WordPress και καθημεριν? ν?α και ενημερ?σει? για το WordPress. Ιδιοκτ?τε? του ε?ναι ? ?δια ομ?δα προγραμματιστ?ν που ?χουν δημιουργ?σει το? WPEngine Hosting.
 3. WP Smashing Magazine – Το blog δεν προσφ?ρει συχν?? ενημερ?σει?, αλλ? ?ταν ?χει ε?ναι γεμ?το με tutorials & themes.
 4. Yoast –? Ο κορυφα?ο? ειδικ?? στο SEO Joost de Valk ?χει ?ναν εκπληκτικ? αριθμ? απ? φανταστικ?? plugins και ?ρθρα στο site του για το WordPress.

Λοιπ? wordpress blogs που ε?ναι πολ? σημαντικ? και ?χουν επικ? περιεχ?μενο:

 1. WP Hub
 2. DigWP
 3. WP Mayor
 4. WP Lift
 5. WP Explorer

Πληροφορ?ε? για το WordPress

Πολ?τιμε? πληροφορ?ε? για να μ?θετε περισσ?τερα για το WordPress.

 1. WordPress Codex – To online εγχειρ?διο του? WordPress και ?να ζωνταν? αποθετ?ριο ( repository ) για πληροφορ?ε? και την κωδικοπο?ηση γ?ρω απ? το WordPress.
 2. Make.WordPress –? Π?λι ?να επ?σημο site με πολ?τιμου? π?ρου? και εργαλε?α για να αναπτ?ξετε το δικ? σα? site σε WordPress.
 3. WP 101 – Ο πιο οικονομικ?? και γρηγορ?τερο? τρ?πο? για να μ?θετε να χρησιμοποιε?τε το WordPress!

Βιβλ?α WordPress

Για ?σου? απ? εσ?? ε?ναι πιο παραδοσιακο? τ?ποι, σα? συστ?νω μερικ? βιβλ?α WordPress γραμμ?να απ? του? ειδικο??. Γενικ? ?μω? θα σα? σ?στηνα να ψ?χνατε για e-books αντ? για φυσικ? βιβλ?α.

 1. Pro WordPress Design & Development
 2. Pro WordPress Plugin Development

WordPress Podcasts

Το ξ?ρω ?τι πολ? απ? σα? δεν ?χετε χρ?νια για μελ?τη γιατ? περν?τε πολλ?? ?ρε? στο αυτοκ?νητο σα? ? στο φορτηγ? σα? ? στα μ?σα μαζικ?? μεταφορ?? στην Αθ?να και σε ?λο τον κ?σμο. Τα Podcasts και συγκεκριμ?να τα WordPress Podcasts θα σα? βοηθ?σουνε να αποκτ?σετε πρ?σβαση σε ?ναν πακτωλ? γν?σεων!

 1. Hello Dolly
 2. WPCandy Late Night
 3. PleaseAdvise.Fm

Συνεχ?? δημιουργο?νται καινο?ρια παρ?μοια Podcasts σχεδ?ν για ?λα τα θ?ματα γ?ρω απ? το SEO, το WordPress SEO και το web design. Μπορε?τε να βρε?τε περισσ?τερα κ?νοντα? μια αναζ?τηση στη Google.

Δημοφιλ? WordPress Themes

Υπ?ρχουν χιλι?δε? WordPress θ?ματα και ηλεκτρονικ? καταστ?ματα με θ?ματα σε WordPress, γεγον?? που ε?ναι εξαιρετικ? δ?σκολο να βρει κ?ποιο? ?να ποιοτικ? θ?μα. Προσωπικ? συστ?νω μ?νο τη Solostream μ?χρι νεοτ?ρα?.

?λλε? εταιρε?ε? με ποιοτικ? WordPress θ?ματα εκτ?? τη? Solostream:

 1. StudioPress
 2. ThemesKingdom

WordPress Plugins

Τα WordPress plugins ε?ναι σημαντικ? εργαλε?α WordPress που μπορο?ν να δ?σουν ν?ε? δυνατ?τητε? στο site σα? και να το παραμετροποι?σουν απερι?ριστα. Αυτ? τα plugins που συστ?νω τα ?χω χρησιμοποι?σει ο ?διο? πολλ?? φορ?? και τα χρησιμοποι? καθημεριν? σε ?λα τα site που φτι?χνω.

 1. WordPress SEO by Yoast – Το καλ?τερο WordPress SEO Plugin. Δε?τε περισσ?τερα στο β?ντεο: WordPress SEO
 2. Akismet GASP? – Αντ?ο Akismet, τελικ? βρ?θηκε αν?τερο plugin απ? το περ?φημο Akismet.
 3. Βackupwordpress
 4. Jetpack
 5. Αlternative digg

WordPress Hosting

Τα παρακ?τω διαμοιραζ?μενα web hosting ε?ναι απολ?τω? εξειδικευμ?να για το περιβ?λλον του WordPress και παρ?χουν ?ριστη υποστ?ριξη για κ?θε WordPress Site, με την TopHost να ξεχωρ?ζει.

 1. TopHost

Εκτ?? απ? το προτειν?μενο Web Hosting τη? TopHost, υπ?ρχουν και κ?ποιε? ?λλε? εταιρε?ε? που δεν σα? τι? συστ?νω, αλλ? τι? παραθ?τω πληροφοριακ? και μ?νο: -Προσοχ? δεν ε?ναι πρ?ταση αγορ??.

 1. MediaTemple
 2. Page.ly

Εργαλε?α WordPress & Υπηρεσ?ε?

Οι παρακ?τω υπηρεσ?ε? και εργαλε?α WordPress θα σα? βοηθ?σουν να διαχειριστε?τε και να ελ?γξετε ?λε? τα sites που ?χετε σε WordPress γλιτ?νοντα? σα? πολ? χρ?νο και χρ?μα.

 1. ManageWP
 2. Sucuri
 3. VaultPress

Μ?πω? ξ?χασα κ?τι; Μπορε?τε να μου το υπενθυμ?σετε ? με διορθ?σετε στα σχ?λια παρακ?τω. Θα το εκτιμ?σω π?ρα πολ? αν γρ?ψετε κ?τι και να προσφ?ρετε αξ?α στο site μου.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα.

Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

4 Σχ?λια. Leave new

 • Γι?ννη πρ?σφατα σε διαβ?ζω.
  Εχω φτι?ξει ?να site εδ? και δ?ο μ?νε? με γν?σει? μ?νο απ? το youtube.
  Αγ?ρασα εδ? και τρει? μ?ρε? ?να θ?μα απ? τη solostream.
  Ε?ναι το πρ?το premioum θ?μα που αγορασα.
  Το προτε?νει? κι ?λα?.
  Μ?πω? θα μπορο?σε? με κ?ποιο τρ?πο να με βοηθ?σει? στην παραμετροποιησ? του?
  Δεν ζητ?ω κ?τι δ?σκολο. Δ?κα λεπτ? θα σου π?ρει.
  Το πρ?βλημα που ?χω ε?ναι ?τι δεν ξ?ρω να παραμετροποι?σω τα category post ?τσι ?πω? τα βλ?πω στο demo του.
  Πρ?πει μ?πω? να κατεβ?σω πρ?σθετο?

  Απ?ντηση
  • Μπορε?? να ρωτ?σει? και στη solostream ακριβ?? πω? γ?νεται γιατ? κ?θε θ?μα π?ει με κ?ποια πρ?σθετα. ?χουνε επ?ση? και αυτο? tutorials ακριβ?? με το τι πρ?πει να κ?νει? για να το προλεταριοποι?σει? ?πω? στο demo.

   Απ?ντηση
 • Χ?ρη? Παναγιωτ?πουλο?
  12 Ιο?νιο? 2014 6:26 μμ

  Πολ? καλ? ?ρθρο για το WordPress και πω? να μ?θει κ?ποιο? wordpress. Αλλ? ?χω παρατηρ?σει ?μω? ?τι τα περισσ?τερα ε?ναι στα αγγλικ?, ?χει? μ?πω? Γι?ννη να προτε?νει? ελληνικ? sites με δημοσιε?σει? στα ελληνικ?;

  Σε ευχαριστ? και ?χω δει τον οδηγ? σου και τα β?ντεο για το wordpress και με βο?θησαν π?ρα πολ?.!!! πολλ? like

  Απ?ντηση
  • Υπ?ρχουν αρκετ?? πηγ?? και στα ελληνικ?, αλλ? ?λε? βασ?ζονται στα αγγλικ? sites, οπ?τε καλ?τερα να κ?νει? τον κ?πο να κοιτ?? τα αγγλικ? site για να μπορε?? να μ?νει? ενημερωμ?νο? για το wordpress και το SEO Χ?ρη.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看