ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

πετυχημ?νη ιστοσελ?δα

Γιατ? το 80% των ιστοσελ?δων αποτυχα?νει;

Κ?θε μ?ρα εκατομμ?ρια ν?ε? ιστοσελ?δε? και σελ?δε? στο ?ντερνετ προστ?θενται στον παγκ?σμιο ιστ? με ?να ρυθμ? που ε?ναι αδ?νατον κ?ποιο? να παρακολουθ?σει και να αφομοι?σει, και ?μω? το 80% και ?νω αυτ?ν των σελ?δων ε?ναι καταδικασμ?νε? απ? κατασκευ?? του? να αποτ?χουν ? αλλι?? να με?νουν στην αφ?νεια.

Ποια ιστοσελ?δα θεωρε?ται αποτυχημ?νη;

Με ?λλα λ?για εξ ορισμο? αποτυχημ?νη ιστοσελ?δα ε?ναι αυτ? που δεν ?χει καθ?λου κ?νηση στο ?ντερνετ και καμ?α χρησιμ?τητα. Επομ?νω? δεν αποφ?ρει καν?να λειτουργικ? ?σοδο στον ιδιοκτ?τη τη?.

Aποτυχημ?νη ιστοσελ?δα ε?ναι αυτ? που δεν ?χει καθ?λου κ?νηση στο ?ντερνετ και καμ?α χρησιμ?τητα. Επομ?νω? δεν αποφ?ρει καν?να λειτουργικ? ?σοδο στον ιδιοκτ?τη τη?.

Το φιλ? του θαν?του για μια ιστοσελ?δα ε?ναι να ?χει ελ?χιστη ? και καθ?λου επισκεψιμ?τητα. Τ?τε πλ?ον ε?ναι αργ? και ε?ναι καταδικασμ?νη να σβ?σει. Ε?τε θα την παρατ?σει ο ιδιοκτ?τη? τη? ε?τε θα ε?ναι ασ?μφορη η λειτουργ?α τη?.

Γιατ? το 80% των πελατ?ν με πα?ρνει τηλ?φωνο αφο? ?χουνε φτι?ξει καινο?ρια ιστοσελ?δα;

Γιατ? ν?μιζαν ?τι ε?ναι απλ?, ?τι ε?ναι ε?κολο, αλλ? δεν κατ?λαβαν ?τι η ιστοσελ?δα σ?μερα ε?ναι μια ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση. Το ?ντερνετ σ?μερα ?χει ?λα τα κατ?λληλα εργαλε?α για να πετ?χει κ?ποιο? και να βγ?λει ?χι μ?νο πολλ? χρ?ματα απ? αυτ?, αλλ? και να ?χει οικονομικ? ανεξαρτησ?α.

?φτιαξα την πρ?τη μου ιστοσελ?δα το 1998, σε HTML σε μ?α εποχ? ?που δεν υπ?ρχε WordPress, καν?να ?λλο γνωστ? σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου, social media και φυσικ? facebook. Σε μια εποχ? ?που και το να ?χει? email ?τανε πολυτ?λεια για τα ελληνικ? δεδομ?να.

Σα? λ?ω τα παραπ?νω για να τον?σω ?τι ?χω δει σελ?δε? να ?ρχονται και να παρ?ρχονται εταιρε?ε? εκατομμυρ?ων στο ?ντερνετ να ανο?γουν και να κλε?νουν και εκατομμ?ρια να ξοδε?ονται σε ιστοσελ?δε? που δεν δο?λεψαν ποτ? και που δεν θ?λω σ?μερα να αναφ?ρω.

Ποια ιστοσελ?δα θεωρε?ται πετυχημ?νη;

Μια ιστοσελ?δα θεωρε?ται πετυχημ?νη ?ταν πληρο? του? παρακ?τω τρει? καν?νε?:

1. Ε?ναι κερδοφ?ρα

2. ?χει επισκεψιμ?τητα

 1. Χρει?ζεται ελ?χιστη υποστ?ριξη, part-time για να συνεχ?σει να ε?ναι προσοδοφ?ρα.

Αυτ? ε?ναι το μοντ?λο τη? αειφ?ρα? αν?πτυξη? στο ?ντερνετ και στο ?ντερνετ μ?ρκετινγκ. Ε?ν ?χετε φτι?ξει μια ιστοσελ?δα ? σκοπε?εται να δημιουργ?σετε μ?α και θ?λετε αυτ? να δει το κατ?φλι τη? ευμ?ρεια?, τ?τε θα πρ?πει να βρε?τε ?ναν τρ?πο αυτ? να αποδ?σει καρπο??.

Το ?ντερνετ ε?ναι ?πω? και ο επιχειρηματικ?? στ?βο? μαραθ?νιο? και χρει?ζεται πολ? κ?πο και πολ? χρ?νο στην αρχ? για να αρχ?σει η ιστοσελ?δα σα? να αποδ?δει.

Συμβουλ?? για να κατασκευ?σετε μια κερδοφ?ρα ιστοσελ?δα

 1. Πρ?πει να αφιερ?σετε το 25% του χρ?νου σα? στον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Ε?ν ?χετε ?δη ιστοσελ?δα καλ? θα ?ταν να σκεφτε?τε ?ναν ανασχεδιασμ?.
 2. Συμβουλευτε?τε του? ειδικο?? στην κατασκευ? ιστοσελ?δων -υπ?ρχουν χιλι?δε? ειδικο? στο χ?ρο, ?πω? και γιατρο?- οι οπο?οι ?χουνε μεγαλ?τερη εμπειρ?α, ρωτ?στε για να μ?θετε, μην προσπαθε?τε να ανακαλ?ψετε τον τροχ?.
 3. Τεστ?ρετε το επιχειρηματικ? σα? μοντ?λο, ? το concept τη? σελ?δα? σα?. ?να λ?θο? concept, μια λ?θο? ιδ?α και θα τιν?ξετε ?λο το ?ργο στον α?ρα. Κ?θε ιστοσελ?δα ε?ναι μοναδικ? και θα πρ?πει να δοκιμ?σετε πολλ? πρ?γματα αν δουλε?ουν πριν τα βγ?λετε στη φ?ρα!
 4. Να ?χετε κ?ποιο προ?πολογισμ? ο οπο?ο? να καλ?πτει ?λα τα στ?δια τη? δημιουργ?α? μια? κερδοφ?ρα? ιστοσελ?δα?. Αυτ?? ε?ναι:

Α. Επιλογ? Θ?ματο? -Μικροτμ?ματο? Αγορ?? και Παραμετροπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? σα?

Β. Δημιουργ?α Περιεχομ?νου για την ιστοσελ?δα σα?

Γ. Δημιουργ?α Επισκεψιμ?τητα? και ?χι απλ?? SEO

Δ. Χρηματοπο?ηση (βγ?λτε χρ?ματα απ? την ιστοσελ?δα σα?)

Ε. Βελτιστοπο?ηση και Αυτοματοπο?ηση

Αν δεν ολοκληρ?σετε το ?ργο και κ?θε στ?διο σωστ?, τ?τε συγχαρητ?ρια! Μ?λι? δημιουργ?σατε μια ακ?μα αποτυχημ?νη ιστοσελ?δα!

Αυτ?? ε?ναι και ο κ?ριο? λ?γο? που το 80% των πελατ?ν με πα?ρνουν τηλ?φωνο αφο? ?χουν δημιουργ?σει μια ?πατη ιστοσελ?δα και ?χουν σκαλ?σει σε κ?ποιο απ? τα 5 παραπ?νω β?ματα, ? μ?λλον ?χουν πλ?ρη ?γνοια απ? αυτ?.

 1. Μην τα παρατ?τε με την πρ?τη δυσκολ?α! Το ?ντερνετ ε?ναι μαραθ?νιο? και θα πρ?πει να συνεχ?σετε να προσπαθε?τε μ?χρι να πετ?χετε! Δεν ?χετε δικαιολογ?α να αφ?σετε τα ?νειρ? σα? και την επιθυμ?α σα? για ν?κη να σβ?σουν!

?πω? ?να μικρ? παιδ? κ?νει ?πειρε? προσπ?θειε? για να περπατ?σει και στην πορε?α ?σε? φορ?? και αν π?σει δεν τα παρατ?ει ποτ?, ?τσι κι εσε?? θα πρ?πει μ?χρι να πετ?χετε στο ?ντερνετ να συνεχ?σετε να προσπαθε?τε! Αν χρει?ζεστε το μυστικ? τη? επιτυχ?α? ? τη μυστικ? συνταγ? θα σα? απογοητε?σω! Δεν υπ?ρχει!

Και αυτ? γιατ? απλ?? εσε?? ε?στε το μυστικ?!

Εργαλε?α που χρησιμοποι? για να κατασκευ?σω πετυχημ?νε? ιστοσελ?δε?

internet-marketing-1

Εργαλε?α Επιτυχ?α? στο ?ντερνετ

Χρ?σιμα εργαλε?α που θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε για να πετ?χετε στην ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση, να βγε?τε πρ?τοι στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και εν τ?λει να βγ?λετε λεφτ? απ? το ?ντερνετ.

Ον?ματα Χ?ρου – Domain Names

Εταιρε?ε? προ? αποφυγ?ν:

 • Godaddy
 • Blueshost
 • Hostgator

Μην ακο?τε τι? δ?θεν καλ?? κριτικ?? των μεταπωλητ?ν, οι παραπ?νω Αμερικ?νικε? εταιρε?ε? hosting απευθ?νονται αποκλειστικ? στην Αμερικ?νικη αγορ? και μ?νο.

TopHost

Για καταχ?ριση ελληνικ?ν ονομ?των, εμπιστευτε?τε το TopHost.

Φιλοξεν?α Ιστοσελ?δων – Web Hosting

TopHost

Στ?χο?? στην TopHost ε?ναι να παρ?χει στου? πελ?τε? μα? την καλ?τερη δυνατ? εμπειρ?α Web hosting. Η TopHost ?χει ορ?σει υψηλ? standards για τι? υπηρεσ?ε? hosting και αυτ? φα?νεται καθημεριν? στην καθημεριν? τριβ? με του? πελ?τε? και του? συνεργ?τε? τη?.
Προσωπικ? ασχολο?μαι επαγγελματικ? με την κατασκευ? ιστοσελ?δων απ? το 2000 με τη δικ? μου εταιρε?α. ?χω αλλ?ξει και δοκιμ?σει π?νω απ? 20 servers και web hosting providers αν? την Υφ?λιο, ξεκιν?ντα? απ? το San Fransisco μ?χρι την Μ?κονο και ?χω συνεργαστε? με ?λου? του? ISP, Otenet, Cyta, Wind, Vodafone, Hol, Forthnet και πολλ?? ?λλε? εταιρε?ε? που ?χουν εξαφανιστε? σε μια ν?χτα.
Σκ?φτηκα σοφ? να εκθει?σω την επιλογ? μου με την TopHost και το hosting σε WordPress που παρ?χει ω? το καλ?τερο για την ελληνικ? και γιατ? ?χι τη? ξ?νη αγορ? για του? παρακ?τω λ?γου?:
 • 12 ωρη τηλεφωνικ? τεχνικ? υποστ?ριξη και με chat τι? υπ?λοιπε? ?ρε?
 • Υψηλ? καταρτισμ?νη προσωπικ? ασφαλε?α? με πολ? γρ?γορη εξυπηρ?τηση
 • Υποδειγματικ? ασφ?λεια στου? servers
 • Ποτ? δεν παρουσι?στηκε το παραμικρ? πρ?βλημα με το WordPress και τα WordPress plugins σε αντ?θεση με ?λλα hosting και
 • Ταχ?τητα και SEO

Κατασκευ? Ιστοσελ?δων

WordPress

Το απ?λυτο σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου με απ?στευτε? δυνατ?τητε?, επεκτασιμ?τητα και ελληνικ? μενο?. Μ?θετε WordPress σε 24 ?ρε? με τη ν?α μου επαναστατικ? μ?θοδο.

ParaMarketing Blog Design

Φτι?ξτε το δικ? σα? site, blog ? e-shop. Εμπιστευτε?τε του? ειδικο?? με 13 χρ?νια εμπειρ?α στο χ?ρο.

FileZilla

Δωρε?ν Εφαρμογ? FTP. ?σω? η καλ?τερη στο χ?ρο.

ergaleia-epityxias-sto-internet

WordPress

Solostream Themes

Τα πιο δημιουργικ? και ολοκληρωμ?να θ?ματα στο WordPress φτιαγμ?να απ? ανθρ?που? με μεγ?λη εμπειρ?α στο χ?ρο. ?λα βελτιστοποιημ?να για SEO Google Πρ?τη Σελ?δα. Καταπληκτικ? απ?ριττο design και ?μορφα χρ?ματα.

 

Email Μ?ρκετινγκ

Aweber

Το απ?λυτο εργαλε?ο ηλεκτρονικο? μ?ρκετινγκ. Αν το περιεχ?μενο ε?ναι ο βασιλι??, τα λεφτ? ε?ναι στη λ?στα. Χτ?στε τη λ?στα σα? γρ?γορα και πολλαπλασι?στε τα ?σοδ? σα?.

Social Media

Digg Digg

?να χρ?σιμο εργαλε?ο κοινωνικ?? δικτ?ωση? για WordPress με το περ?φημο πλεο?μενο εργαλε?ο.

Alternative Digg

Εναλλακτικ? μπ?ρα κοινωνικ?? δικτ?ωση? που εμφαν?ζεται και στην κεντρικ? σελ?δα τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Add This Firefox

Το καλ?τερο εργαλε?ο-πρ?σθετο για τον Firefox για να διαμοιρ?ζετε το περιεχ?μεν? σα? γρ?γορα και ε?κολα σε περισσ?τερα απ? 350 κοινωνικ? δ?κτυα.

SEO – Βελτιστοπο?ηση Μηχαν?ν Αναζ?τηση?

WordPress SEO by Yoast

?να απ? τα καλ?τερα εργαλε?α SEO στο ?ντερνετ και συγκεκριμ?να στο WordPress.

SEO Quake

?να πρ?σθετο για το Firefox που σα? δ?νει τη δυνατ?τητα να ελ?γξετε χιλι?δε? παραμ?τρου? SEO για την σελ?δα σα? καθ?? και για την σελ?δα των ανταγωνιστ?ν σα?.

Alexa Toolbar

?να πολ? χρ?σιμο πρ?σθετο για το Google Chrome ? για το Firefox που θα σα? βοηθ?σει να δε?τε την κατ?ταξη σα? απ? ?ποψη επισκεψιμ?τητα? στο ?ντερνετ αν?μεσα σε 25 περ?που ιστοσελ?δε?.

 

Β?ντεο Μ?ρκετινγκ

Youtube Channel

Το απ?λυτο καν?λι για β?ντεο μ?ρκετινγκ

Vimeo Channel

Οπωσδ?ποτε το καν?λι back up για τα β?ντεο σα? σε περ?πτωση που κλε?σει το youtube, ? σα? κλε?σει το youtube

 

Ηλεκτρονικ?? Συναλλαγ??

Paypal?

?σω? το καλ?τερο εργαλε?ο συναλλαγ?ν στο ?ντερνετ με δυνατ?τητα ?κδοση? ηλεκτρονικο? τιμολογ?ου και διαχε?ριση? ?λων των λογαριασμ?ν σα? αξι?πιστα και γρ?γορα. Το paypal ε?ναι τρ?πεζα με ?δρα το Λουξεμβο?ργο και υποστηρ?ζει εκκαθ?ριση συναλλαγ?ν και με πιστωτικ? κ?ρτα, χωρ?? δηλαδ? ο πελ?τη? σα? να ?χει λογαριασμ? paypal. Αρκε? να ?χει πιστωτικ?, χρεωστικ? ? προπληρωμ?νη κ?ρτα.

 

Γραφικ? και Β?ντεο

Jing

Το απ?λυτο δωρε?ν εργαλε?ο για β?ντεο και φωτογραφ?ε? στην οθ?νη σα?.

Camtasia Studio

Το απ?λυτο πληρωμ?νο premium εργαλε?ο για β?ντεο και φωτογραφ?ε? στην οθ?νη σα?. Αποτελε? την πληρωμ?νη ?κδοση του Jing. Μπορε?τε να καταγρ?ψετε τι? παρουσι?σει? σα? και να δημιουργ?σετε επαγγελματικ? β?ντεο για το blog σα?. Απαρα?τητο για κ?θε μαρκετ?στα και για κ?θε ελληνικ? επιχε?ρηση με ?δρα το σπ?τι.

Affiliate Marketing – Συνεργατικ? Μ?ρκετινγκ

Clickbank

Η νο?μερο ?να ψηφιακ? πλατφ?ρμα συνεργατικο? μ?ρκετινγκ παγκοσμ?ω?. Αγορ?στε και πουλ?στε οτιδ?ποτε στην μεγαλ?τερη ηλεκτρονικ? αγορ? συνεργατικο? μ?ρκετινγκ.

 

Υπηρεσ?ε? ?ντερνετ

Cyta

Η αξι?πιστη κυπριακ? εταιρε?α τηλεπικοινωνι?ν με συνδ?σει? ?ντερνετ απ? 16€ το μ?να. ?να? πολ? καλ?? συνεργ?τη?? και οικονομικ??.

Χρηματοπο?ηση – Monetization

Woocommerce shop plugin

Το καλ?τερο πρ?σθετο για ηλεκτρονικ? κατ?στημα στην αγορ? σ?μερα για το WordPress.

Π?? να φτι?ξετε το δικ? σα? e-shop

?να καταπληκτικ? ?ρθρο σχετικ? με το πω? να δημιουργ?σετε το δικ? σα? e-shop σε WordPress. Η τεχνολογ?α και το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο σ?μερα ε?ναι κ?τι ε?κολο και απλ?. Μπορε?τε μ?νοι σα? σ?μερα να φτι?ξετε το δικ? σα? e-shop γρ?γορα και ε?κολα.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看