ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

lefta-social-media-4

Βγ?λτε λεφτ? απ? τα social media Μ?ρο? 2

?λοι μα? σ?μερα ε?μαστε στα social media με τον ?να ? ?λλο τρ?πο συν?θω? για να περν?με τον καιρ? μα?, να χαζε?ουμε δηλαδ?. Το Facebook ?χει αντικαταστ?σει την παραδοσιακ? μορφ? ψυχαγωγ?α? στο σπ?τι, την τηλε?ραση και π?νω απ? 5 εκατομμ?ρια ?λληνε? ε?ναι στο Facebook καθημεριν?. Οι περισσ?τεροι απ? αυτο?? χωρ?? λ?γο, ελπ?ζω να μην ε?στε ?να? απ? αυτο??.

Εκτ?? απ? το Facebook υπ?ρχουν ?λλα 350 κοινωνικ? μ?σα σε ?λο τον κ?σμο και π?ρα πολλ? απ? αυτ? δεν ε?ναι αγγλ?φωνα, ?πω?? το Baidu, το VKontakte και το Odnoklassniki. Το πρ?το ε?ναι το κιν?ζικο google και τα δ?ο τελευτα?α οι ρ?σικε? εκδοχ?? του Facebook με εκατομμ?ρια χρ?στε? ημερησ?ω? και ακριβ?? τα ?δια χαρακτηριστικ? του βασιλι? τη? κοινωνικ?? δικτ?ωση? Facebook.

Σ?μερα θα σα? δ?σω μερικ?? ιδ?ε? για το πω? μπορε?τε να βγ?λετε χρ?ματα απ? το Facebook και τα κοινωνικ? μ?σα ενημ?ρωση? με μερικ? απλ? β?ματα.

Και αφο? ?χουμε μελετ?σει το πρ?το μ?ρο? αυτο? του ?ρθρου και ?χουμε δει και το β?ντεο, θα περ?σουμε στο δε?τερο μ?ρο? για να δο?με πω? θα αξιοποι?σουμε τα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? και το Facebook για να βγ?λουμε χρ?ματα και για να στ?σουμε την ηλεκτρονικ? μα? επιχε?ρηση.

?μα δεν ?χετε δει το πρ?το μ?ρο? αυτο? του επικο? ?ρθρου, δε?τε το τ?ρα: Βγ?λτε λεφτ? απ? τα social media Μ?ρο? 1←

Τι πρ?πει να κ?νετε τ?ρα

Πριν προχωρ?σετε παρακ?τω, θα πρ?πει να κ?νετε 3 βασικ? πρ?γματα:

 1. Να σχολι?σετε στο blog μου για να κερδ?σετε ?να πολ?τιμο backlink και να συμμετ?χετε στη συζ?τηση παρακ?τω
 2. Να κ?νετε κοινοπο?ηση στα social media χρησιμοποι?ντα? τη μπ?ρα διαμοιρασμο? αριστερ? και
 3. Να εγγραφε?τε στη λ?στα μου, ε?ν δεν το ?χετε κ?νει ακ?μα.

Σα? ευχαριστ? πολ? εκ των προτ?ρων, πιστε?ω ?τι αυτ? που σα? ζητ?ω ε?ναι η ελ?χιστη ανταμοιβ? για το δωρε?ν περιεχ?μενο.

Μικρ?? συμβουλ?? για τερ?στιο traffic απ? τα social media

lefta-social-media-3

Hot traffic tip 1. Μπορε?τε να κ?νετε προ?θηση τη? ιστοσελ?δα?, των ?ρθρων ? και ακ?μη των προ??ντων του e-shop σα? σε παραπ?νω απ? μια σελ?δα ? ομ?δα στο Facebook. Δε?τε περισσ?τερα σε αυτ? το β?ντεο που ακολουθε?: SEO Tip 2: Facebook Groups

Hot traffic tip 2.Κ?θε φορ? που κ?νετε μια δημοσ?ευση εν?? ν?ου ?ρθρου ? προ??ντο?, να φροντ?ζεται να ακολουθε?τε την διαδικασ?α προ?θηση? στα social media ευλαβικ?. ?τσι θα αποκτ?τε για κ?θε ν?ο ?ρθρο ? προ??ν στη σελ?δα σα? 23 backlinks απ? ιστοσελ?δε? με μεγ?λη κυκλοφορ?α και υψηλ? PageRank.

?μα κ?νετε το ?διο με το facebook groups, τ?τε θα ξεπερν?τε τα 100 baklinks σε κ?θε ν?α δημοσ?ευση που θα κ?νετε!

Hot traffic tip 3. Δημιουργ?στε δι?φορoυ? π?νακε? στο Pinterest και κοιτ?ξτε να ακολουθ?σετε τουλ?χιστον 1000! Αυτο? που θα ακολουθ?σετε, θα αρχ?σουν να ακολουθο?ν και σα? και θα ανταλλ?ζετε κ?σμο και κ?νηση σταδιακ?!

Hot traffic tip 4. Ειδικ? για το Twitter, χρησιμοποι?στε το JustUnfollow για να σπ?σετε το φρ?γμα των 2.000 χρηστ?ν και για να μπορ?σετε να διαχειριστε?τε ποιου θα ακολουθ?σετε και ποιου? ?χι. Φανταστε?τε να ?χετε 70.000 ?τομα στο twitter, τι πανηγ?ρι θα γ?νεται κ?θε φορ? που θα δημοσιε?ετε ?να καινο?ριο tweet!

Hot traffic tip 5. Κ?ντε 5.000 φ?λου? στο GooglePlus. Επειδ? ε?ναι ασ?μμετρη η φιλ?α εκε?, δεν χρει?ζεστε την αποδοχ? των αλλον?ν ?πω? και στο twitter! Απ? του? 5.000 φ?λου? σ?γουρα θα σα? ακολουθ?σουν οι 1.000! Επ?ση? να μην ξεχ?σετε να συμμετ?χετε στα Google Plus Groups τα οπο?α ε?ναι παρθ?νο ?δαφο? για ?σου? βαρ?θηκαν τα αντ?στοιχα Facebook Groups!

Hot traffic tip 6. To tumblr μαζ? με το facebook μετ? τι? τελευτα?ε? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google το 2013, πρωταγωνιστε? σε πολλ?? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Επικουρικ? μπορε?τε να στ?σετε και ?να βοηθητικ? tumblr blog για να ποστ?ρετε links, ?ρθρα και φωτογραφ?ε? απ? το κ?ριο site σα?.

Hot traffic tip 7. Απ? τα υπ?λοιπα δωρε?ν blogs που πρωταγωνιστο?ν στα αποτελ?σματα τη? google, προτε?νω μ?νο το wordpress.com, το ελε?θερο wordpress blog, αλλ? δεν θα δε?τε και πολ? κ?νηση να ?ρχεται απ? το WordPress. Δεν θα πρ?πει να ε?ναι η πρ?τη σα? επιλογ? στα δωρε?ν blogs.

Hot traffic tip 8. Τα ρ?σικα κοινωνικ? μ?σα VK.COM και Odnoklassniki τα χρησιμοποι? μ?νο για λ?γου? backlinks, εκτ?? και αν ?χετε ρ?σικη ιστοσελ?δα και απευθ?νεστε στη ρ?σικη αγορ?. Αυτ? προβλ?πει ?τι ε?στε ρωσ?φωνοι ? γνωρ?ζετε απτα?στω? ρωσικ?! Οι μηχαν?? αναζ?τηση? δουλε?ουν με κε?μενο και οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι διαφορετικ?? για την ρ?σικη αγορ? Το ?διο ισχ?ει για την αμερικ?νικη αγορ?, για την γαλλικ? αγορ? και ο?τω καθεξ??!

Hot traffic tip 9. Το Youtube ?πω? και το ομ?λογο του Vimeo ε?ναι και αυτ? social media και τα β?ντεο ε?ναι πολ? δημοφιλ? γενικ?. Φροντ?στε να ενσωματ?σετε και β?ντεο στην ιστοσελ?δα σα? που θα παραπ?μπουν π?σω στην σελ?δα πωλ?σεων ? εγγραφ?ν τη? κ?ρια? ιστοσελ?δα? σα?. Επ?ση?, τα β?ντεο ?χουν την τ?ση να τα π?νε καλ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και στα social media ?πω? το Facebook!

?

Η ιστοσελ?δα μου ?χει κ?νηση και δεν κ?νει καθ?λου πωλ?σει?

lefta-social-media-5

Βασικ? συγχαρητ?ρια! Αν?κετε στο 99% των ιστοσελ?δων που δεν κ?νουν καθ?λου πωλ?σει? απ? το ?ντερνετ, τ?ρα για να ωριμ?σετε θα πρ?πει να αρχ?σετε να αντιμετωπ?ζετε την ιστοσελ?δα σα? σαν επιχε?ρηση και ?χι σαν ιστοσελ?δα.

θα πρ?πει να αρχ?σετε να αντιμετωπ?ζετε την ιστοσελ?δα σα? σαν επιχε?ρηση και ?χι σαν ιστοσελ?δα!

Δεν φτι?ξατε μια ιστοσελ?δα για χαβαλ?, αλλ? για να βγ?λετε λεφτ?, ?τσι κ?νουν ?λοι οι επιχειρηματ?ε?. Σε κ?θε επιχε?ρηση υπ?ρχουν ?σοδα και ?ξοδα και μετρ?ει το ?ψο? τη? επ?νδυσ?? σα? με την απ?δοση.

Ε?ν η σελ?δα σα? δεν πουλ?ει τ?τε πρ?πει να την κ?νετε να πουλ?ει.

Μερικ? πρ?γματα που πρ?πει να κ?νετε αμ?σω? ε?ναι τα παρακ?τω:

 1. Αλλ?ξτε το γραφικ? περιβ?λλον.
 2. Αλλ?ξτε τα προ??ντα σα?.
 3. Επαναπροσδιορ?στε την αγορ? στ?χο σα?.
 4. Αλλ?ξτε τι? λ?ξει? κλειδι? σα?.
 5. Προσθ?στε μια λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου στην ιστοσελ?δα σα?.

Τα χρ?ματα στο ?ντερνετ ?τι δουλει? και να κ?νετε ε?ναι στη λ?στα. Χωρ?? λ?στα δεν πρ?κειται να βγ?λετε ποτ? λεφτ?!

 1. Φτι?ξτε ?να καινο?ριο site. Η ποσ?τητα φ?ρνει την ποι?τητα. Ε?μαι σ?γουρο? ?τι στο τρ?το site σα? θα ?χετε βρει τη λ?ση!
 2. Φ?ρτε επισκεψιμ?τητα για να δε?τε τα στατιστικ? σα? και
 3. Πειραματιστε?τε και εξασκηθε?τε! Το μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ ?χει να κ?νει με τον πειραματισμ? και την εξ?σκηση!

Π?ση επισκεψιμ?τητα ε?ναι αρκετ? για να κ?νετε την ιστοσελ?δα σα? να πουλ?ει; Δεν το γνωρ?ζω ακριβ??, πρ?πει για αρχ? να ε?στε π?νω του 1% και λ?γο κ?τω απ? το 70%? ?μα δεν ?χετε παραπ?νω απ? 100 μοναδικο?? επισκ?πτε? την ημ?ρα στην σελ?δα σα? δεν θα μπορ?σετε ποτ? να δε?τε τα ποσοστ? μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελατ?ν.

?ρα και π?λι το μυστικ? ε?ναι η επισκεψιμ?τητα. Η λ?ση ?σω? να βρ?σκεται παρακ?τω στην βελτιστοπο?ηση.

Τι ε?ναι βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δα?;

Βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δα? ε?ναι να διορθ?σετε ?τι δεν δουλε?ει ? ?τι δεν αποδ?δει με καινο?ρια εργαλε?α και καινο?ριε? ιδ?ε? στην? ιστοσελ?δα σα?.

Η καλ?τερη συμβουλ? που σα? δ?νω ε?ναι το να κρατ?σετε την επιχε?ρησ? σα? σε ?σο πιο απλ? επ?πεδο γ?νεται. ?ταν κ?νετε κ?τι που αποδ?δει, αποφ?γετε το να κ?νετε περισσ?τερα απ? αυτ? και να παραβλ?ψετε καινο?ριε? ευκαιρ?ε? που θα παρουσιαστο?ν μπροστ? σα?. Μεγιστοποι?στε ?τι δουλε?ει, αυτοματοποι?στε την διαδικασ?α και ξεκιν?σετε ?να καινο?ριο ?ργο ? προ??ν.

Οι πηγ?? παρακ?τω εστι?ζονται στο πω? να βελτιστοποι?σετε την επιχε?ρησ? σα? και συγκεκριμ?να το blog σα?. Ιδια?τερα να δημιουργ?σετε ?να σ?στημα εξυπηρ?τηση? πελατ?ν πριν και μετ? την π?ληση, υποστ?ριξη? πελατ?ν κτλ.

Να μελετ?σετε πω? να προπωλ?σετε τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα? ξαν? και ξαν? με ?να σ?στημα αυτ?ματη? προ?θηση? στην αγορ?, πω? να δημιουργ?σετε κ?νηση? και περιεχ?μενο στη σελ?δα σα? και τ?λο? να προετοιμ?σετε την επιχε?ρησ? σα? για π?ληση και να αποκομ?σετε μεγ?λα κ?ρδη.

Facebook και F-commerce

Το Facebook εκτ?? απ? μ?σο επικοινων?α? μπορε? να χρησιμοποιηθε? και σαν ηλεκτρονικ? κατ?στημα. Υπ?ρχουν ειδικ?? εφαρμογ?? που θα σα? βοηθ?σουν να μετατρ?ψετε η σελ?δα σα? στο Facebook σε ηλεκτρονικ? κατ?στημα ? να επεκτε?νεται το ?δη υπ?ρχον ηλεκτρονικ? κατ?στημα στο Facebook.

 

Πηγ?? για να βγ?λτε λεφτ? απ? τα Social Media

?μα δεν ?χετε δει το πρ?το μ?ρο? αυτο? του επικο? ?ρθρου, δε?τε το τ?ρα: Βγ?λτε λεφτ? απ? τα social media Μ?ρο? 1←

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
日韩放荡少妇无码视频-手机在线的A站免费观看